انواع مقاومت کربنی 2 وات

انواع مقاومت کربنی 2 وات


نمایش:
مرتب کردن براساس:

مقاومت 1 اهم (2W-%5)

رنگ مقاومت: قهوای مشکی طلایی طلاییمقاومت 5% کربني 1 اهم 2 وات..

مقاومت 1.2K کيلواهم (2W-%5)

  رنگ مقاومت: قهوه ای قرمز قرمز طلاییمقاومت 5% کربني 1K کیلواهم 2 وات ..

مقاومت 1.5K کيلواهم (2W-%5)

 رنگ مقاومت: قهوه ای سبز قرمز طلاییمقاومت 5% کربني 1.5 کیلو اهم 2 وات ..

مقاومت 1.8K کيلواهم (2W-%5)

 رنگ مقاومت: قهوه ای خاکستری قرمز طلاییمقاومت 5% کربني 1.8 کیلو اهم 2 وات ..

مقاومت 10 اهم (2W-%5)

رنگ مقاومت: قهوای مشکی مشکی طلایی  10اهممقاومت 5% کربني 10 اهم 2 وات..

مقاومت 100 اهم (2W-%5)

رنگ مقاومت: قهوای مشکی قهوه ای طلاییمقاومت 5% کربني 100اهم 2 وات..

مقاومت 100K کيلواهم (2W-%5)

رنگ مقاومت: قهوای مشکی نارنجی طلاییمقاومت 5% کربني 100 کیلو اهم 2 وات..

مقاومت 10K کيلواهم (2W-%5)

رنگ مقاومت: قهوه ای مشکی نارنجی طلاییمقاومت 5% کربني10کیلو اهم2 وات..

مقاومت 12 اهم (2W-%5)

رنگ مقاومت: قهوای قرمز مشکی طلاییمقاومت 5% کربني 12 اهم2 وات..

مقاومت 120 اهم (2W-%5)

رنگ مقاومت: قهوای قرمز قهوه ای طلاییمقاومت 5% کربني 120 اهم 2 وات..

مقاومت 120K کيلواهم (2W-%5)

رنگ مقاومت: قهوه ای قرمز زرد طلاییمقاومت 5% کربني120کیلو اهم 2 وات..

مقاومت 12K کيلواهم (2W-%5)

رنگ مقاومت: قهوه ای قرمز نارنجی طلاییمقاومت 5% کربني12کیلو اهم 2 وات..

مقاومت 150 اهم (2W-%5)

رنگ مقاومت: قهوای سبز قهوه ای طلاییمقاومت 5% کربني 150 اهم 2 وات..

مقاومت 150K کيلواهم (2W-%5)

رنگ مقاومت: قهوه ای سبز زرد طلاییمقاومت 5% کربني150کیلو اهم2 وات..

مقاومت 15K کيلواهم (2W-%5)

رنگ مقاومت: قهوه ای سبز نارنجی طلاییمقاومت 5% کربني15کیلو اهم 2 وات..

مقاومت 180 اهم (2W-%5)

رنگ مقاومت: قهوای خاکستری قهوه ای طلاییمقاومت 5% کربني 180 اهم 2 وات..

مقاومت 180K کيلواهم (2W-%5)

رنگ مقاومت: قهوه ای خاکستری زرد طلاییمقاومت 5% کربني180کیلو اهم 2 وات..

مقاومت 18K کيلواهم (2W-%5)

رنگ مقاومت: قهوه ای خاکستری نارنجی طلاییمقاومت 5% کربني18کیلو اهم 2 وات..

مقاومت 1K کيلواهم (2W-%5)

  رنگ مقاومت: قهوه ای مشکی قرمز طلاییمقاومت 5% کربني 1K کیلواهم 2 وات-1کيلو-1کيلوProduct AttributesSelect AllDatasheetsFMP SeriesManufacturerYageoSeriesFMPPackaging ..

مقاومت 2.2K کيلواهم (2W-%5)

 رنگ مقاومت: قرمز قرمز قرمز طلاییمقاومت 5% کربني 2.2 کیلو اهم 2 وات ..

مقاومت 2.7K کيلواهم (2W-%5)

 رنگ مقاومت: قرمز بنفش قرمز طلاییمقاومت 5% کربني 2.7 کیلو اهم 2 وات ..

مقاومت 22 اهم (2W-%5)

رنگ مقاومت: -قرمز قرمزمشکی طلاییمقاومت 5% کربني 22  اهم  2 وات..

مقاومت 220 اهم (2W-%5)

رنگ مقاومت: قرمز قرمز قهوه ای طلاییمقاومت 5% کربني 220 اهم 2 وات..

مقاومت 220K کيلواهم (2W-%5)

رنگ مقاومت: قرمز قرمز زرد  طلاییمقاومت 5% کربني 220 کیلو اهم 2 وات..

مقاومت 22K کيلواهم (2W-%5)

رنگ مقاومت: قرمز قرمز نارنجی طلاییمقاومت 5% کربني 22 کیلو اهم2 وات..

مقاومت 27 اهم (2W-%5)

رنگ مقاومت: قرمز بنفش  مشکی طلاییمقاومت 5% کربني 27  اهم 2 وات..

مقاومت 270 اهم (2W-%5)

رنگ مقاومت: قرمز بنفش  قهوه ای طلاییمقاومت 5% کربني 270 اهم 2 وات..

مقاومت 270K کيلواهم (2W-%5)

رنگ مقاومت: قرمزبنفش زرد طلاییمقاومت 5% کربني270کیلو اهم 2 وات..

مقاومت 27K کيلواهم (2W-%5)

رنگ مقاومت: قرمزبنفش نارنجی طلاییمقاومت 5% کربني27کیلو اهم2 وات..

مقاومت 3.3K کيلواهم (2W-%5)

 رنگ مقاومت: نارنجی نارنجی  قرمز طلاییمقاومت 5% کربني 3.3 کیلو اهم 2 وات..

مقاومت 33 اهم (2W-%5)

رنگ مقاومت: نارنجی نارنجی مشکی  طلاییمقاومت 5% کربني 33 اهم2 وات..

مقاومت 330 اهم (2W-%5)

رنگ مقاومت: نارنجی نارنجی  قهوه ای طلاییمقاومت 5% کربني 330 اهم 2 وات..

مقاومت 330K کيلواهم (2W-%5)

رنگ مقاومت: نارنجی نارنحی زرد  طلایی مقاومت 5% کربني 330K کیلو اهم 2 وات..

مقاومت 33K کيلواهم (2W-%5)

رنگ مقاومت: نارنجی نارنحی نارنجی  طلایی مقاومت 5% کربني 33K کیلو اهم 2 وات..

مقاومت 39 اهم (2W-%5)

رنگ مقاومت:نارنجی سفید مشکی طلایی مقاومت 5% کربني 39 اهم 2 وات..

مقاومت 390 اهم (2W-%5)

رنگ مقاومت:نارنجی سفید قهوه ای طلایی مقاومت 5% کربني 390 اهم 2 وات..

مقاومت 390K کيلواهم (2W-%5)

رنگ مقاومت: نارنجی سفید زرد  طلایی مقاومت 5% کربني 390K کیلو اهم 2 وات..

مقاومت 39K کيلواهم (2W-%5)

رنگ مقاومت: نارنجی سفید نارنجی  طلایی مقاومت 5% کربني 39K کیلو اهم 2 وات..

مقاومت 4.7K کيلواهم (2W-%5)

 رنگ مقاومت: زرد بنفش  قرمز طلاییمقاومت 5% کربني 4.7 کیلو اهم 2 وات..

مقاومت 47 اهم (2W-%5)

رنگ مقاومت:زرد بنفش مشکی  طلایی مقاومت 5% کربني 47 اهم 2 وات..

مقاومت 470 اهم (2W-%5)

رنگ مقاومت:زرد بنفش قهوه ای  طلایی مقاومت 5% کربني 470 اهم 2 وات..

مقاومت 470K کيلواهم (2W-%5)

رنگ مقاومت:زرد بنفش زرد  طلایی مقاومت 5% کربني 470K کیلو اهم 2 وات..

مقاومت 47K کيلواهم (2W-%5)

رنگ مقاومت:زرد بنفش نارنجی  طلایی مقاومت 5% کربني 47K کیلو اهم 2 وات..

مقاومت 5.6K کيلواهم (2W-%5)

 رنگ مقاومت: سبز ابی  قرمز طلاییمقاومت 5% کربني 5.6 کیلو اهم 2 وات-5.6کيلو-5.6 کيلو..

مقاومت 56 اهم (2W-%5)

رنگ مقاومت: سبز ابی  مشکی طلاییمقاومت 5% کربني 56  اهم  2 وات..

مقاومت 560 اهم (2W-%5)

رنگ مقاومت: سبز ابی  قهوه ای طلاییمقاومت 5% کربني 560  اهم 2 وات..

مقاومت 560K کيلواهم (2W-%5)

رنگ مقاومت: سبز ابی زرد  طلایی مقاومت 5% کربني 560K کیلو اهم 2 وات..

مقاومت 56K کيلواهم (2W-%5)

رنگ مقاومت: سبز ابی نارنجی  طلایی مقاومت 5% کربني 56K کیلو اهم 2 وات..

مقاومت 6.8K کيلواهم (2W-%5)

رنگ مقاومت: ابی خاکستری قرمز طلاییمقاومت 5% کربني 6.8 کیلو اهم 2 وات..

مقاومت 68 اهم (2W-%5)

رنگ مقاومت: ابی خاکستری مشکی طلاییمقاومت 5% کربني 68  اهم 2 وات..

مقاومت 680 اهم (2W-%5)

رنگ مقاومت: ابی خاکستری قهوهای طلاییمقاومت 5% کربني 680  اهم 2 وات..

مقاومت 680K کيلواهم (2W-%5)

رنگ مقاومت: ابی خاکستری زرد طلاییمقاومت 5% کربني 680 کیلو اهم 2 وات..

مقاومت 68K کيلواهم (2W-%5)

رنگ مقاومت: ابی خاکستری نارنجی طلاییمقاومت 5% کربني 68 کیلو اهم 2 وات..

مقاومت 8.2K کيلواهم (2W-%5)

رنگ مقاومت:  خاکستری قرمز قرمز طلاییمقاومت 5% کربني8.2 کیلو اهم 2 وات..

مقاومت 82 اهم (2W-%5)

رنگ مقاومت: خاکستری قرمزمشکی  طلاییمقاومت 5% کربني 82   اهم 2 وات..

مقاومت 820 اهم (2W-%5)

رنگ مقاومت: خاکستری قرمزقهوه ای  طلاییمقاومت 5% کربني 820  اهم1/4 وات..

مقاومت 820K کيلواهم (2W-%5)

رنگ مقاومت: خاکستری قرمز زرد  طلاییمقاومت 5% کربني 820 کیلو اهم 2 وات..

مقاومت 82K کيلواهم (2W-%5)

رنگ مقاومت: خاکستری قرمز نارنجی طلاییمقاومت 5% کربني 82 کیلو اهم 2 وات..