منو-دسته بندی محصولات
سبد خرید شما

انواع مقاومت کربنی 2 وات

مقاومت 1 اهم (2W-%5) مقاومت 1 اهم (2W-%5)
ناموجود
رنگ مقاومت: قهوای مشکی طلایی طلاییمقاومت 5% کربني 1 اهم 2 وات..
900 تومان /عدد
مقاومت 1.2K کيلواهم (2W-%5) مقاومت 1.2K کيلواهم (2W-%5)
ناموجود
  رنگ مقاومت: قهوه ای قرمز قرمز طلاییمقاومت 5% کربني 1K کیلواهم 2 وات..
900 تومان /عدد
 رنگ مقاومت: قهوه ای سبز قرمز طلاییمقاومت 5% کربني 1.5 کیلو اهم 2 وات..
900 تومان /عدد
مقاومت 1.8K کيلواهم (2W-%5) مقاومت 1.8K کيلواهم (2W-%5)
ناموجود
 رنگ مقاومت: قهوه ای خاکستری قرمز طلاییمقاومت 5% کربني 1.8 کیلو اهم 2 وات..
900 تومان /عدد
رنگ مقاومت: قهوای مشکی مشکی طلایی  10اهممقاومت 5% کربني 10 اهم 2 وات..
900 تومان /عدد
رنگ مقاومت: قهوای مشکی قهوه ای طلاییمقاومت 5% کربني 100اهم 2 وات..
900 تومان /عدد
رنگ مقاومت: قهوای مشکی نارنجی طلاییمقاومت 5% کربني 100 کیلو اهم 2 وات..
900 تومان /عدد
رنگ مقاومت: قهوه ای مشکی نارنجی طلاییمقاومت 5% کربني10کیلو اهم2 وات..
900 تومان /عدد
مقاومت 12 اهم (2W-%5) مقاومت 12 اهم (2W-%5)
ناموجود
رنگ مقاومت: قهوای قرمز مشکی طلاییمقاومت 5% کربني 12 اهم2 وات..
900 تومان /عدد
مقاومت 120 اهم (2W-%5) مقاومت 120 اهم (2W-%5)
ناموجود
رنگ مقاومت: قهوای قرمز قهوه ای طلاییمقاومت 5% کربني 120 اهم 2 وات..
900 تومان /عدد
مقاومت 120K کيلواهم (2W-%5) مقاومت 120K کيلواهم (2W-%5)
ناموجود
رنگ مقاومت: قهوه ای قرمز زرد طلاییمقاومت 5% کربني120کیلو اهم 2 وات..
900 تومان /عدد
رنگ مقاومت: قهوه ای قرمز نارنجی طلاییمقاومت 5% کربني12کیلو اهم 2 وات..
900 تومان /عدد
مقاومت 150 اهم (2W-%5) مقاومت 150 اهم (2W-%5)
ناموجود
رنگ مقاومت: قهوای سبز قهوه ای طلاییمقاومت 5% کربني 150 اهم 2 وات..
900 تومان /عدد
مقاومت 150K کيلواهم (2W-%5) مقاومت 150K کيلواهم (2W-%5)
ناموجود
رنگ مقاومت: قهوه ای سبز زرد طلاییمقاومت 5% کربني150کیلو اهم2 وات..
900 تومان /عدد
مقاومت 15K کيلواهم (2W-%5) مقاومت 15K کيلواهم (2W-%5)
ناموجود
رنگ مقاومت: قهوه ای سبز نارنجی طلاییمقاومت 5% کربني15کیلو اهم 2 وات..
900 تومان /عدد
رنگ مقاومت: قهوای خاکستری قهوه ای طلاییمقاومت 5% کربني 180 اهم 2 وات..
900 تومان /عدد
رنگ مقاومت: قهوه ای خاکستری زرد طلاییمقاومت 5% کربني180کیلو اهم 2 وات..
900 تومان /عدد
رنگ مقاومت: قهوه ای خاکستری نارنجی طلاییمقاومت 5% کربني18کیلو اهم 2 وات..
900 تومان /عدد
  رنگ مقاومت: قهوه ای مشکی قرمز طلاییمقاومت 5% کربني 1K کیلواهم 2 وات-1کيلو-1کيلو  Product Attributes Select All Datasheets FMP Series     Manufacturer Yageo ..
900 تومان /عدد
مقاومت 2.2K کيلواهم (2W-%5) مقاومت 2.2K کيلواهم (2W-%5)
ناموجود
 رنگ مقاومت: قرمز قرمز قرمز طلاییمقاومت 5% کربني 2.2 کیلو اهم 2 وات..
900 تومان /عدد
مقاومت 2.7K کيلواهم (2W-%5) مقاومت 2.7K کيلواهم (2W-%5)
ناموجود
 رنگ مقاومت: قرمز بنفش قرمز طلاییمقاومت 5% کربني 2.7 کیلو اهم 2 وات..
900 تومان /عدد
مقاومت 22 اهم (2W-%5) مقاومت 22 اهم (2W-%5)
ناموجود
رنگ مقاومت: -قرمز قرمزمشکی طلاییمقاومت 5% کربني 22  اهم  2 وات..
900 تومان /عدد
مقاومت 220 اهم (2W-%5) مقاومت 220 اهم (2W-%5)
ناموجود
رنگ مقاومت: قرمز قرمز قهوه ای طلاییمقاومت 5% کربني 220 اهم 2 وات..
900 تومان /عدد
رنگ مقاومت: قرمز قرمز زرد  طلاییمقاومت 5% کربني 220 کیلو اهم 2 وات..
900 تومان /عدد
رنگ مقاومت: قرمز قرمز نارنجی طلاییمقاومت 5% کربني 22 کیلو اهم2 وات..
900 تومان /عدد
مقاومت 27 اهم (2W-%5) مقاومت 27 اهم (2W-%5)
ناموجود
رنگ مقاومت: قرمز بنفش  مشکی طلاییمقاومت 5% کربني 27  اهم 2 وات..
900 تومان /عدد
مقاومت 270 اهم (2W-%5) مقاومت 270 اهم (2W-%5)
ناموجود
رنگ مقاومت: قرمز بنفش  قهوه ای طلاییمقاومت 5% کربني 270 اهم 2 وات..
900 تومان /عدد
رنگ مقاومت: قرمزبنفش زرد طلاییمقاومت 5% کربني270کیلو اهم 2 وات..
900 تومان /عدد
مقاومت 27K کيلواهم (2W-%5) مقاومت 27K کيلواهم (2W-%5)
ناموجود
رنگ مقاومت: قرمزبنفش نارنجی طلاییمقاومت 5% کربني27کیلو اهم2 وات..
900 تومان /عدد
 رنگ مقاومت: نارنجی نارنجی  قرمز طلاییمقاومت 5% کربني 3.3 کیلو اهم 2 وات..
900 تومان /عدد
مقاومت 33 اهم (2W-%5) مقاومت 33 اهم (2W-%5)
ناموجود
رنگ مقاومت: نارنجی نارنجی مشکی  طلاییمقاومت 5% کربني 33 اهم2 وات..
900 تومان /عدد
مقاومت 330 اهم (2W-%5) مقاومت 330 اهم (2W-%5)
ناموجود
رنگ مقاومت: نارنجی نارنجی  قهوه ای طلاییمقاومت 5% کربني 330 اهم 2 وات..
900 تومان /عدد
رنگ مقاومت: نارنجی نارنحی زرد  طلایی مقاومت 5% کربني 330K کیلو اهم 2 وات..
900 تومان /عدد
مقاومت 33K کيلواهم (2W-%5) مقاومت 33K کيلواهم (2W-%5)
ناموجود
رنگ مقاومت: نارنجی نارنحی نارنجی  طلایی مقاومت 5% کربني 33K کیلو اهم 2 وات..
900 تومان /عدد
مقاومت 39 اهم (2W-%5) مقاومت 39 اهم (2W-%5)
ناموجود
رنگ مقاومت:نارنجی سفید مشکی طلایی مقاومت 5% کربني 39 اهم 2 وات..
900 تومان /عدد
مقاومت 390 اهم (2W-%5) مقاومت 390 اهم (2W-%5)
ناموجود
رنگ مقاومت:نارنجی سفید قهوه ای طلایی مقاومت 5% کربني 390 اهم 2 وات..
900 تومان /عدد
رنگ مقاومت: نارنجی سفید زرد  طلایی مقاومت 5% کربني 390K کیلو اهم 2 وات..
900 تومان /عدد
رنگ مقاومت: نارنجی سفید نارنجی  طلایی مقاومت 5% کربني 39K کیلو اهم 2 وات..
900 تومان /عدد
 رنگ مقاومت: زرد بنفش  قرمز طلاییمقاومت 5% کربني 4.7 کیلو اهم 2 وات..
900 تومان /عدد
مقاومت 47 اهم (2W-%5) مقاومت 47 اهم (2W-%5)
ناموجود
رنگ مقاومت:زرد بنفش مشکی  طلایی مقاومت 5% کربني 47 اهم 2 وات..
900 تومان /عدد
مقاومت 470 اهم (2W-%5) مقاومت 470 اهم (2W-%5)
ناموجود
رنگ مقاومت:زرد بنفش قهوه ای  طلایی مقاومت 5% کربني 470 اهم 2 وات..
900 تومان /عدد
مقاومت 470K کيلواهم (2W-%5) مقاومت 470K کيلواهم (2W-%5)
ناموجود
رنگ مقاومت:زرد بنفش زرد  طلایی مقاومت 5% کربني 470K کیلو اهم 2 وات..
900 تومان /عدد
مقاومت 47K کيلواهم (2W-%5) مقاومت 47K کيلواهم (2W-%5)
ناموجود
رنگ مقاومت:زرد بنفش نارنجی  طلایی مقاومت 5% کربني 47K کیلو اهم 2 وات..
900 تومان /عدد
 رنگ مقاومت: سبز ابی  قرمز طلاییمقاومت 5% کربني 5.6 کیلو اهم 2 وات-5.6کيلو-5.6 کيلو..
900 تومان /عدد
رنگ مقاومت: سبز ابی  مشکی طلاییمقاومت 5% کربني 56  اهم  2 وات..
900 تومان /عدد
رنگ مقاومت: سبز ابی  قهوه ای طلاییمقاومت 5% کربني 560  اهم 2 وات..
900 تومان /عدد
رنگ مقاومت: سبز ابی زرد  طلایی مقاومت 5% کربني 560K کیلو اهم 2 وات..
900 تومان /عدد
رنگ مقاومت: سبز ابی نارنجی  طلایی مقاومت 5% کربني 56K کیلو اهم 2 وات..
900 تومان /عدد
مقاومت 6.8K کيلواهم (2W-%5) مقاومت 6.8K کيلواهم (2W-%5)
ناموجود
رنگ مقاومت: ابی خاکستری قرمز طلاییمقاومت 5% کربني 6.8 کیلو اهم 2 وات..
900 تومان /عدد
رنگ مقاومت: ابی خاکستری مشکی طلاییمقاومت 5% کربني 68  اهم 2 وات..
900 تومان /عدد
مقاومت 680 اهم (2W-%5) مقاومت 680 اهم (2W-%5)
ناموجود
رنگ مقاومت: ابی خاکستری قهوهای طلاییمقاومت 5% کربني 680  اهم 2 وات..
900 تومان /عدد
رنگ مقاومت: ابی خاکستری زرد طلاییمقاومت 5% کربني 680 کیلو اهم 2 وات..
900 تومان /عدد
رنگ مقاومت: ابی خاکستری نارنجی طلاییمقاومت 5% کربني 68 کیلو اهم 2 وات..
900 تومان /عدد
مقاومت 8.2K کيلواهم (2W-%5) مقاومت 8.2K کيلواهم (2W-%5)
ناموجود
رنگ مقاومت:  خاکستری قرمز قرمز طلاییمقاومت 5% کربني8.2 کیلو اهم 2 وات..
900 تومان /عدد
رنگ مقاومت: خاکستری قرمزمشکی  طلاییمقاومت 5% کربني 82   اهم 2 وات..
900 تومان /عدد
رنگ مقاومت: خاکستری قرمزقهوه ای  طلاییمقاومت 5% کربني 820  اهم1/4 وات..
900 تومان /عدد
رنگ مقاومت: خاکستری قرمز زرد  طلاییمقاومت 5% کربني 820 کیلو اهم 2 وات..
900 تومان /عدد
رنگ مقاومت: خاکستری قرمز نارنجی طلاییمقاومت 5% کربني 82 کیلو اهم 2 وات..
900 تومان /عدد
نمايش 1 تا 58 از 58 (1 صفحه)

این محصول در حال حاضر در دسترس نیست. لطفا ایمیل و مشخصات خود را کامل کنید تا در صورت موجود شدن کالا سریعا شما را مطلع سازیم.

نام
ایمیل
موبایل
توضیحات