انواع مقاومت کربنی 1/4 وات 5%

انواع مقاومت کربنی 1/4 وات 5%


نمایش:
مرتب کردن براساس:

مقاومت 1 اهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: قهوای مشکی طلایی طلایی مقاومت 5% کربني 1 اهم 1/4 وات..

مقاومت 1.2K کيلواهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: قهوه ای مشکی قرمز طلاییمقاومت 5% کربني  1.2K کیلو اهم 1/4 وات ..

مقاومت 1.2M مگا اهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: قهوه ای قرمزسبز طلاییمقاومت 5% کربني  1/2مگااهم 1/4 وات..

مقاومت 1.5K کيلواهم (1/4W-%5)

 رنگ مقاومت: قهوه ای سبز قرمز طلاییمقاومت 5% کربني 1.5 کیلو اهم 1/4 وات..

مقاومت 1.5M مگا اهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: قهوه ای سبزسبز طلاییمقاومت 5% کربني 1.5 مگا اهم 1/4 وات..

مقاومت 1.8K کيلواهم (1/4W-%5)

 رنگ مقاومت: قهوه ای خاکستری قرمز طلاییمقاومت 5% کربني 1.8 کیلو اهم 1/4 وات ..

مقاومت 1.8M مگا اهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: قهوه ای خاکستری سبز طلاییمقاومت 5% کربني 1.8 مگا اهم 1/4 وات..

مقاومت 10 اهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: قهوای مشکی مشکی طلایی 10اهممقاومت 5% کربني 10 اهم 1/4 وات..

مقاومت 100 اهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: قهوای مشکی قهوه ای طلایی  100اهممقاومت 5% کربني 100 اهم 1/4 وات..

مقاومت 100K کيلواهم (1/4W-%5)

  رنگ مقاومت: قهوه ای مشکی زرد طلاییمقاومت 5% کربني 100 کیلواهم 1/4 وات ..

مقاومت 10K کيلواهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: قهوه ای مشکی نارنجی طلاییمقاومت 5% کربني10کیلو اهم 1/4 وات..

مقاومت 10M مگااهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: قهوه ای مشکی ابی طلاییمقاومت 5% کربني 10 مگا اهم 1/4 وات..

مقاومت 12 اهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: قهوای قرمز مشکی طلاییمقاومت 5% کربني 12 اهم 1/4 وات..

مقاومت 120 اهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: قهوای قرمز قهوه ای طلاییمقاومت 5% کربني 120 اهم 1/4 وات..

مقاومت 120K کيلواهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: قهوه ای قرمز زرد طلاییمقاومت 5% کربني120کیلو اهم 1/4 وات..

مقاومت 12K کيلواهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: قهوه ای قرمز نارنجی طلاییمقاومت 5% کربني12کیلو اهم 1/4 وات..

مقاومت 150 اهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: قهوای سبز قهوه ای طلاییمقاومت 5% کربني 150 اهم1/4 وات..

مقاومت 150K کيلواهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: قهوه ای سبز زرد طلاییمقاومت 5% کربني150کیلو اهم 1/4 وات..

مقاومت 15K کيلواهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: قهوه ای سبز نارنجی طلاییمقاومت 5% کربني15کیلو اهم 1/4 وات..

مقاومت 180 اهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: قهوای خاکستری قهوه ای طلاییمقاومت 5% کربني 180 اهم 1/4 وات..

مقاومت 180K کيلواهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: قهوه ای خاکستری زرد طلاییمقاومت 5% کربني180کیلو اهم 1/4 وات..

مقاومت 18K کيلواهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: قهوه ای خاکستری نارنجی طلاییمقاومت 5% کربني18کیلو اهم 1/4 وات..

مقاومت 1K کيلواهم (1/4W-%5)

 رنگ مقاومت: قهوه ای مشکی قرمز طلاییمقاومت 5% کربني 1 کیلو اهم 1/4 وات-1کيلو-1کيلوProduct AttributesSelect AllDatasheetsCF, CFM SeriesResistor Packaging SpecManufacturerStackpole Electronics Inc...

مقاومت 1M مگااهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: قهوه ای مشکی سبز طلاییمقاومت 5% کربني 1مگا اهم 1/4 وات..

مقاومت 2.2 اهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: -قرمز قرمزطلایی طلاییمقاومت 5% کربني 2.2  اهم 1/4 وات..

مقاومت 2.2K کيلواهم (1/4W-%5)

 رنگ مقاومت: قرمز قرمز قرمز طلاییمقاومت 5% کربني 2.2 کیلو اهم 1/4 وات ..

مقاومت 2.2M کيلواهم (1/4W-%5)

 رنگ مقاومت: قرمز قرمزسبز طلاییمقاومت 5% کربني  2.2مگااهم 1/4 وات..

مقاومت 2.7K کيلواهم (1/4W-%5)

 رنگ مقاومت: قرمز بنفش قرمز طلاییمقاومت 5% کربني 2.7 کیلو اهم 1/4 وات ..

مقاومت 2.7M کيلواهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: قرمز بنفش سبز طلاییمقاومت 5% کربني  2.7مگااهم 1/4 وات..

مقاومت 22 اهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: -قرمز قرمزمشکی طلاییمقاومت 5% کربني 22  اهم 1/4 وات..

مقاومت 220 اهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: قرمز قرمز قهوه ای طلاییمقاومت 5% کربني 220 اهم 1/4 وات..

مقاومت 220K کيلواهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: قرمز قرمز زرد  طلاییمقاومت 5% کربني 220 کیلو اهم1/4 وات..

مقاومت 22K کيلواهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: قرمز قرمز نارنجی طلاییمقاومت 5% کربني 22 کیلو اهم1/4 وات..

مقاومت 27 اهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: قرمز بنفش  مشکی طلاییمقاومت 5% کربني 27  اهم 1/4 وات..

مقاومت 270 اهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: قرمز بنفش  قهوه ای طلاییمقاومت 5% کربني 270 اهم 1/4 وات..

مقاومت 270K کيلواهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: قرمزبنفش زرد طلاییمقاومت 5% کربني270کیلو اهم1/4 وات..

مقاومت 27K کيلواهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: قرمزبنفش نارنجی طلاییمقاومت 5% کربني27کیلو اهم1/4 وات..

مقاومت 3.3 اهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: نارنجی نارنجی طلایی  طلاییمقاومت 5% کربني 3.3 اهم1/4 وات..

مقاومت 3.3K کيلواهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: نارنجی نارنجی  قرمز طلاییمقاومت 5% کربني 3.3 کیلو اهم 1/4 وات ..

مقاومت 3.3M کيلواهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: نارنجی نارنجی سبز طلاییمقاومت 5% کربني 3.3 مگا اهم 1/4 وات..

مقاومت 3.9 اهم (1/4W-%5)

   رنگ مقاومت:نارنجی سفید طلایی طلایی مقاومت 5% کربني 3.9 اهم 1/4 واتمشخصات مقاومت  رنگ مقاومتنارنجی سفید طلایی طلایی توان مقاومت1/4 وات -0.25 وات تلرانس مقاومت%5&nb..

مقاومت 3.9K کیلواهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: نارنجی سفید قرمز  طلایی مقاومت 5% کربني 3.9K کیلو اهم 1/4 وات..

مقاومت 3.9M مگا اهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: نارنجی سفید سبز طلاییمقاومت 5% کربني 3.9 مگا اهم 1/4 وات..

مقاومت 33 اهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: نارنجی نارنجی مشکی  طلاییمقاومت 5% کربني 33 اهم1/4 وات..

مقاومت 330 اهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: نارنجی نارنجی  قهوه ای طلاییمقاومت 5% کربني 330 اهم 1/4 وات..

مقاومت 330K کيلواهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: نارنجی نارنحی زرد  طلایی مقاومت 5% کربني 330K کیلو اهم 1/4 وات..

مقاومت 33K کيلواهم (1/4W-%5)

 رنگ مقاومت: نارنجی نارنحی نارنجی  طلایی مقاومت 5% کربني 33K کیلو اهم 1/4 وات ..

مقاومت 39 اهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت:نارنجی سفید مشکی طلایی مقاومت 5% کربني 39 اهم 1/4 وات..

مقاومت 390 اهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت:نارنجی سفید قهوه ای طلایی مقاومت 5% کربني 390 اهم 1/4 وات..

مقاومت 390K کيلواهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: نارنجی سفید زرد  طلایی مقاومت 5% کربني 390K کیلو اهم 1/4 وات..

مقاومت 39K کيلواهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: نارنجی سفید نارنجی  طلایی مقاومت 5% کربني 39K کیلو اهم 1/4 وات..

مقاومت 4.7 اهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت:زرد بنفش طلایی  طلایی مقاومت 5% کربني 4.7 اهم 1/4 وات..

مقاومت 4.7K کيلواهم (1/4W-%5)

 رنگ مقاومت: زرد بنفش  قرمز طلاییمقاومت 5% کربني 4.7 کیلو اهم 1/4 واتProduct AttributesSelect AllDatasheetsCF, CFM SeriesThrough Hole ResistorsManufacturerStackpole Electronics Inc.SeriesCFM..

مقاومت 4.7M کيلواهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: زرد بنفش  سبز طلاییمقاومت 5% کربني 4.7 مگا اهم 1/4 وات..

مقاومت 47 اهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت:زرد بنفش مشکی  طلایی مقاومت 5% کربني 47 اهم 1/4 وات..

مقاومت 470 اهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت:زرد بنفش قهوه ای  طلایی مقاومت 5% کربني 470 اهم 1/4 وات..

مقاومت 470K کيلواهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت:زرد بنفش زرد  طلایی مقاومت 5% کربني 470K کیلو اهم 1/4 وات..

مقاومت 47K کيلواهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت:زرد بنفش نارنجی  طلایی مقاومت 5% کربني 47K کیلو اهم 1/4 وات..

مقاومت 5.6 اهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: سبز ابی  طلایی طلاییمقاومت 5% کربني 5.6  اهم 1/4 وات..

مقاومت 5.6K کيلواهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: سبز ابی  قرمز طلاییمقاومت 5% کربني 5.6 کیلو اهم 1/4 وات-5.6کيلو-5.6 کيلو..

مقاومت 56 اهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: سبز ابی  مشکی طلاییمقاومت 5% کربني 56  اهم 1/4 وات..

مقاومت 560 اهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: سبز ابی  قهوه ای طلاییمقاومت 5% کربني 560  اهم 1/4 وات..

مقاومت 560K کيلواهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: سبز ابی زرد  طلایی مقاومت 5% کربني 560K کیلو اهم 1/4 وات..

مقاومت 56K کيلواهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: سبز ابی نارنجی  طلایی مقاومت 5% کربني 56K کیلو اهم 1/4 وات..

مقاومت 6.8 اهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: ابی خاکستری طلایی طلاییمقاومت 5% کربني 6.8  اهم 1/4 وات..

مقاومت 6.8K کيلواهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: ابی خاکستری قرمز طلاییمقاومت 5% کربني 6.8 کیلو اهم 1/4 وات..

مقاومت 68 اهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: ابی خاکستری مشکی طلاییمقاومت 5% کربني 68  اهم 1/4 وات..

مقاومت 680 اهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: ابی خاکستری قهوهای طلاییمقاومت 5% کربني 680  اهم 1/4 وات..

مقاومت 680K کيلواهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: ابی خاکستری زرد طلاییمقاومت 5% کربني 680 کیلو اهم 1/4 وات..

مقاومت 68K کيلواهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: ابی خاکستری نارنجی طلاییمقاومت 5% کربني 68 کیلو اهم 1/4 وات..

مقاومت 8.2 اهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت:  خاکستری قرمز طلایی طلاییمقاومت 5% کربني8.2  اهم 1/4 وات..

مقاومت 8.2K کيلواهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت:  خاکستری قرمز قرمز طلاییمقاومت 5% کربني8.2 کیلو اهم 1/4 وات..

مقاومت 82 اهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: خاکستری قرمزمشکی  طلاییمقاومت 5% کربني 82   اهم 1/4 وات..

مقاومت 820 اهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: خاکستری قرمز قهوه ای  طلاییمقاومت 5% کربني 820  اهم 1/4 وات..

مقاومت 820K کيلواهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: خاکستری قرمز زرد  طلاییمقاومت 5% کربني 820 کیلو اهم 1/4 وات..

مقاومت 82K کيلواهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: خاکستری قرمز نارنجی طلاییمقاومت 5% کربني 82 کیلو اهم 1/4 وات..