انواع کانکتور مخابراتی 2.54mm

انواع کانکتور مخابراتی 2.54mm


نمایش:
مرتب کردن براساس:

پین کانکتور مخابراتی (فنتل)

این پین فلزی جهت استفاده  کانکتور مخابراتی میباشد ..

100 تومان

کانکتور مخابراتی مادگی 10P پین

کانکتور مخابراتي مادگی 10 پین2.54mm Board To Wire With Female Terminal & Housing & Male Dip Straight ;10 PositionProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1070-2M&F-V ---22-27-2021Recta..

500 تومان

کانکتور مخابراتی مادگی 2P پین

کانکتور مخابراتي مادگی 2 پین 2.54mm Board To Wire With Female Terminal & Housing & Male Dip Straight ;2 PositionProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1070-2M&F-V ---22-01-2027R..

100 تومان

کانکتور مخابراتی مادگی 3P پین

کانکتور مخابراتي مادگی 3 پین 2.54mm Board To Wire With Female Terminal & Housing & Male Dip Straight ;3 PositionProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1070-2M&F-V ---22-27-2021R..

150 تومان

کانکتور مخابراتی مادگی 4P پین

کانکتور مخابراتي مادگی 4 پین2.54mm Board To Wire With Female Terminal & Housing & Male Dip Straight ;4 PositionProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1070-2M&F-V ---22-27-2021Rectang..

200 تومان

کانکتور مخابراتی مادگی 5P پین

کانکتور مخابراتي مادگی 5 پین 2.54mm Board To Wire With Female Terminal & Housing & Male Dip Straight ;5 PositionProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1070-2M&F-V ---22-27-2021R..

250 تومان

کانکتور مخابراتی مادگی 6P پین

کانکتور مخابراتي مادگی 6 پین 2.54mm Board To Wire With Female Terminal & Housing & Male Dip Straight ;6 PositionProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1070-2M&F-V ---22-27-2021R..

300 تومان

کانکتور مخابراتی مادگی 7P پین

کانکتور مخابراتي مادگی 7 پین 2.54mm Board To Wire With Female Terminal & Housing & Male Dip Straight ;7 PositionProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1070-2M&F-V ---22-27-2021R..

350 تومان

کانکتور مخابراتی مادگی 8P پین

کانکتور مخابراتي مادگی 8 پین2.54mm Board To Wire With Female Terminal & Housing & Male Dip Straight ;8 PositionProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1070-2M&F-V ---22-27-2021Rectang..

400 تومان

کانکتور مخابراتی مادگی 9P پین

کانکتور مخابراتي مادگی 9 پین2.54mm Board To Wire With Female Terminal & Housing & Male Dip Straight ;9 PositionProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1070-2M&F-V ---22-27-2021Rectang..

450 تومان

کانکتور مخابراتی نری رایت 10PR پین

کانکتور مخابراتي نری رایت 10 پین صاف 2.54mm Board To Wire With Female Terminal & Housing & Male Dip Straight ;10 PositionProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1070-2M&F-V ---22..

650 تومان

کانکتور مخابراتی نری رایت 2PR پین

کانکتور مخابراتي نری رایت 2 پین صاف 2.54mm Board To Wire With Female Terminal & Housing & Male Dip Straight ;2 PositionProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1070-2M&F-V ---22-2..

160 تومان

کانکتور مخابراتی نری رایت 3PR پین

کانکتور مخابراتي نری رایت 3 پین صاف 2.54mm Board To Wire With Female Terminal & Housing & Male Dip Straight ;3 PositionProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1070-2M&F-V ---22-2..

240 تومان

کانکتور مخابراتی نری رایت 4PR پین

کانکتور مخابراتي نری رایت 4 پین صاف 2.54mm Board To Wire With Female Terminal & Housing & Male Dip Straight ;4 PositionProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1070-2M&F-V ---22-2..

320 تومان

کانکتور مخابراتی نری صاف10P پین

کانکتور مخابراتي نری10 پین صاف 2.54mm Board To Wire With Female Terminal & Housing & Male Dip Straight ;10 PositionProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1070-2M&F-V ---22-27-20..

600 تومان

کانکتور مخابراتی نری صاف2P پین

کانکتور مخابراتي نری 2 پین صاف 2.54mm Board To Wire With Female Terminal & Housing & Male Dip Straight ;2 PositionProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1070-2M&F-V ---22-27-202..

120 تومان

کانکتور مخابراتی نری صاف3P پین

کانکتور مخابراتي نری 3 پین صاف 2.54mm Board To Wire With Female Terminal & Housing & Male Dip Straight ;3 PositionProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1070-2M&F-V ---22-27-202..

180 تومان

کانکتور مخابراتی نری صاف4P پین

کانکتور مخابراتي نری 4 پین صاف 2.54mm Board To Wire With Female Terminal & Housing & Male Dip Straight ;4 PositionProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1070-2M&F-V ---22-27-202..

240 تومان

کانکتور مخابراتی نری صاف5P پین

کانکتور مخابراتي نری 5 پین صاف 2.54mm Board To Wire With Female Terminal & Housing & Male Dip Straight ;5 PositionProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1070-2M&F-V ---22-27-202..

300 تومان

کانکتور مخابراتی نری صاف6P پین

کانکتور مخابراتي نری 6 پین صاف 2.54mm Board To Wire With Female Terminal & Housing & Male Dip Straight ;6 PositionProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1070-2M&F-V ---22-27-202..

360 تومان

کانکتور مخابراتی نری صاف7P پین

کانکتور مخابراتي نری 7 پین صاف 2.54mm Board To Wire With Female Terminal & Housing & Male Dip Straight ;7 PositionProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1070-2M&F-V ---22-27-202..

420 تومان

کانکتور مخابراتی نری صاف8P پین

کانکتور مخابراتي نری 8 پین صاف 2.54mm Board To Wire With Female Terminal & Housing & Male Dip Straight ;8 PositionProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1070-2M&F-V ---22-27-202..

480 تومان

کانکتور مخابراتی نری صاف9P پین

کانکتور مخابراتي نری9 پین صاف 2.54mm Board To Wire With Female Terminal & Housing & Male Dip Straight ;9 PositionProduct AttributesSelect AllDatasheetsDS1070-2M&F-V ---22-27-2021..

540 تومان