پیشنهادات ویژه

مقایسه کالا (0)


مقاومت 1.5K کيلواهم (1W-%5)

مقاومت 1.5K کيلواهم (1W-%5)

 رنگ مقاومت: قهوه ای سبز قرمز طلاییمقاومت 5% کربني 1.5 کیلو اهم 1 وات ..

50 تومان 50 تومان

مقاومت 1.8K کيلواهم (1W-%5)

مقاومت 1.8K کيلواهم (1W-%5)

 رنگ مقاومت: قهوه ای خاکستری قرمز طلاییمقاومت 5% کربني 1.8 کیلو اهم 1 وات ..

50 تومان 50 تومان

مقاومت 100K کيلواهم (1W-%5)

مقاومت 100K کيلواهم (1W-%5)

رنگ مقاومت: قهوای مشکی نارنجی طلاییمقاومت 5% کربني 100 کیلو اهم 1 وات..

50 تومان 50 تومان

مقاومت 10K کيلواهم (1W-%5)

مقاومت 10K کيلواهم (1W-%5)

رنگ مقاومت: قهوه ای مشکی نارنجی طلاییمقاومت 5% کربني10کیلو اهم 1 وات..

50 تومان 50 تومان

مقاومت 120K کيلواهم (1W-%5)

مقاومت 120K کيلواهم (1W-%5)

رنگ مقاومت: قهوه ای قرمز زرد طلاییمقاومت 5% کربني120کیلو اهم 1 وات..

50 تومان 50 تومان

مقاومت 12K کيلواهم (1W-%5)

مقاومت 12K کيلواهم (1W-%5)

رنگ مقاومت: قهوه ای قرمز نارنجی طلاییمقاومت 5% کربني12کیلو اهم 1 وات..

50 تومان 50 تومان

مقاومت 150K کيلواهم (1W-%5)

مقاومت 150K کيلواهم (1W-%5)

رنگ مقاومت: قهوه ای سبز زرد طلاییمقاومت 5% کربني150کیلو اهم 1 وات..

0 تومان

مقاومت 15K کيلواهم (1W-%5)

مقاومت 15K کيلواهم (1W-%5)

رنگ مقاومت: قهوه ای سبز نارنجی طلاییمقاومت 5% کربني15کیلو اهم 1 وات..

50 تومان 50 تومان

مقاومت 180K کيلواهم (1W-%5)

مقاومت 180K کيلواهم (1W-%5)

رنگ مقاومت: قهوه ای خاکستری زرد طلاییمقاومت 5% کربني180کیلو اهم 1 وات..

50 تومان 50 تومان

مقاومت 18K کيلواهم (1W-%5)

مقاومت 18K کيلواهم (1W-%5)

رنگ مقاومت: قهوه ای خاکستری نارنجی طلاییمقاومت 5% کربني18کیلو اهم 1 وات..

50 تومان 50 تومان

مقاومت 2.2K کيلواهم (1W-%5)

مقاومت 2.2K کيلواهم (1W-%5)

 رنگ مقاومت: قرمز قرمز قرمز طلاییمقاومت 5% کربني 2.2 کیلو اهم 1 وات ..

50 تومان 50 تومان

مقاومت 2.7K کيلواهم (1W-%5)

مقاومت 2.7K کيلواهم (1W-%5)

 رنگ مقاومت: قرمز بنفش قرمز طلاییمقاومت 5% کربني 2.7 کیلو اهم 1 وات ..

50 تومان 50 تومان

مقاومت 220K کيلواهم (1W-%5)

مقاومت 220K کيلواهم (1W-%5)

رنگ مقاومت: قرمز قرمز زرد  طلاییمقاومت 5% کربني 220 کیلو اهم 1 وات..

50 تومان 50 تومان

مقاومت 22K کيلواهم (1W-%5)

مقاومت 22K کيلواهم (1W-%5)

رنگ مقاومت: قرمز قرمز نارنجی طلاییمقاومت 5% کربني 22 کیلو اهم1 وات..

50 تومان 50 تومان

مقاومت 270K کيلواهم (1W-%5)

مقاومت 270K کيلواهم (1W-%5)

رنگ مقاومت: قرمزبنفش زرد طلاییمقاومت 5% کربني270کیلو اهم1 وات..

50 تومان 50 تومان

مقاومت 27K کيلواهم (1W-%5)

مقاومت 27K کيلواهم (1W-%5)

رنگ مقاومت: قرمزبنفش نارنجی طلاییمقاومت 5% کربني27کیلو اهم1 وات..

50 تومان 50 تومان

مقاومت 3.3K کيلواهم (1W-%5)

مقاومت 3.3K کيلواهم (1W-%5)

 رنگ مقاومت: نارنجی نارنجی  قرمز طلاییمقاومت 5% کربني 3.3 کیلو اهم 1/8 وات..

50 تومان 50 تومان

مقاومت 33K کيلواهم (1W-%5)

مقاومت 33K کيلواهم (1W-%5)

رنگ مقاومت: نارنجی نارنحی نارنجی  طلایی مقاومت 5% کربني 33K کیلو اهم 1 وات..

50 تومان 50 تومان

مقاومت 390K کيلواهم (1W-%5)

مقاومت 390K کيلواهم (1W-%5)

رنگ مقاومت: نارنجی سفید زرد  طلایی مقاومت 5% کربني 390K کیلو اهم 1 وات..

50 تومان 50 تومان

مقاومت 39K کيلواهم (1W-%5)

مقاومت 39K کيلواهم (1W-%5)

رنگ مقاومت: نارنجی سفید نارنجی  طلایی مقاومت 5% کربني 39K کیلو اهم 1 وات..

50 تومان 50 تومان

نمايش 1 تا 20 از 31 (2 صفحه)