این یک ماژول جدید هشدار هدر می باشد. که می تواند برای پیغام های مثل قوانین کوکی یا هر پیام دیگری که نیاز دارید به بازدیکنندگان نمایش دهید استفاده کنید. ماژول های مختلفی می تواند در هر صفحه فعال شود و آن ها را به می توانید با ظاهرها و استایل های مختلفی نمایش داده یا تنظیم نماید که همیشه نمایش داده شوند یا فقط یک بار.

KEFA

نمایش:
مرتب کردن براساس:

ترمینال فونیکس 10P پین رایت PTR-10PR

فونیکس 10 پین نر رایت انگل به همراه مادگی-KF2EDGR&K-5.08-10P5.00mm Board To Wire With Female Screw-On & Male Right Angle ;10 PositionProduct AttributesSelect AllCategoriesKF2EDGR&KTerminal..

3,000 تومان

ترمینال فونیکس 10P پین صاف PTR-10P

فونیکس 10 پین نرصاف انگل به همراه مادگی-KF2EDGV&K-5.08-10P5.00mm Board To Wire With Female Screw-On & Male Right Angle ;10 PositionProduct AttributesSelect AllCategoriesKF2EDGR&KTerminal B..

3,000 تومان

ترمینال فونیکس 11P پین صاف PTR-11P

فونیکس 11 پین نرصاف انگل به همراه مادگی-KF2EDGV&K-5.08-011P5.00mm Board To Wire With Female Screw-On & Male Right Angle ;11 PositionProduct AttributesSelect AllCategoriesKF2EDGR&KTerminal ..

3,300 تومان

ترمینال فونیکس 12P پین رایت PTR-12PR

فونیکس 12 پین نر رایت انگل به همراه مادگی-KF2EDGR&K-5.08-12P5.00mm Board To Wire With Female Screw-On & Male Right Angle ;12 PositionProduct AttributesSelect AllCategoriesKF2EDGR&KTerminal..

3,600 تومان

ترمینال فونیکس 12P پین صاف PTR-12P

فونیکس 12 پین نرصاف انگل به همراه مادگی-KF2EDGV&K-5.08-12P5.00mm Board To Wire With Female Screw-On & Male Right Angle ;12 PositionProduct AttributesSelect AllCategoriesKF2EDGR&KTerminal B..

3,600 تومان

ترمینال فونیکس 13P پین رایت PTR-13PR

فونیکس 13 پین نر رایت انگل به همراه مادگی-KF2EDGR&K-5.08-13P5.00mm Board To Wire With Female Screw-On & Male Right Angle ;13 PositionProduct AttributesSelect AllCategoriesKF2EDGR&KTerminal..

3,900 تومان

ترمینال فونیکس 14P پین رایت PTR-14PR

فونیکس 14 پین نر رایت انگل به همراه مادگی-KF2EDGR&K-5.08-14P5.00mm Board To Wire With Female Screw-On & Male Right Angle ;14 PositionProduct AttributesSelect AllCategoriesKF2EDGR&KTerminal..

4,900 تومان

ترمینال فونیکس 15P پین رایت PTR-15PR

فونیکس 15 پین نر رایت انگل به همراه مادگی-KF2EDGR&K-5.08-15P5.00mm Board To Wire With Female Screw-On & Male Right Angle ;15 PositionProduct AttributesSelect AllCategoriesKF2EDGR&KTerminal..

5,250 تومان

ترمینال فونیکس 2P پین رایت PTR-2PR

فونیکس 2 پین نر رایت انگل به همراه مادگی-KF2EDGR&K-5.08-02P5.00mm Board To Wire With Female Screw-On & Male Right Angle ;2 PositionProduct AttributesSelect AllCategoriesKF2EDGR&KTerminal B..

600 تومان

ترمینال فونیکس 2P پین صاف PTR-2P

فونیکس 2 پین نرصاف انگل به همراه مادگی-KF2EDGV&K-5.08-02P5.00mm Board To Wire With Female Screw-On & Male Right Angle ;2 PositionProduct AttributesSelect AllCategoriesKF2EDGR&KTerminal Blo..

600 تومان

ترمینال فونیکس 3P پین رایت PTR-3PR

فونیکس 3 پین نر رایت انگل به همراه مادگی-KF2EDGR&K-5.08-03P5.00mm Board To Wire With Female Screw-On & Male Right Angle ;3 PositionProduct AttributesSelect AllCategoriesKF2EDGR&KTerminal B..

900 تومان

ترمینال فونیکس 3P پین صاف PTR-3P

فونیکس 3 پین نرصاف انگل به همراه مادگی-KF2EDGV&K-5.08-03P5.00mm Board To Wire With Female Screw-On & Male Right Angle ;3 PositionProduct AttributesSelect AllCategoriesKF2EDGR&KTerminal Blo..

900 تومان

ترمینال فونیکس 4P پین رایت PTR-4PR

فونیکس 4 پین نر رایت انگل به همراه مادگی-KF2EDGR&K-5.08-04P5.00mm Board To Wire With Female Screw-On & Male Right Angle ;4 PositionProduct AttributesSelect AllCategoriesKF2EDGR&KTerminal B..

1,200 تومان

ترمینال فونیکس 4P پین صاف PTR-4P

فونیکس 4 پین نرصاف انگل به همراه مادگی-KF2EDGV&K-5.08-04P5.00mm Board To Wire With Female Screw-On & Male Right Angle ;4 PositionProduct AttributesSelect AllCategoriesKF2EDGR&KTerminal Blo..

1,200 تومان

ترمینال فونیکس 5P پین رایت PTR-5PR

فونیکس 5 پین نر رایت انگل به همراه مادگی-KF2EDGR&K-5.08-05P5.00mm Board To Wire With Female Screw-On & Male Right Angle ;5 PositionProduct AttributesSelect AllCategoriesKF2EDGR&KTerminal B..

1,500 تومان

ترمینال فونیکس 5P پین صاف PTR-5P

فونیکس 5 پین نرصاف انگل به همراه مادگی-KF2EDGV&K-5.08-05P5.00mm Board To Wire With Female Screw-On & Male Right Angle ;5 PositionProduct AttributesSelect AllCategoriesKF2EDGR&KTerminal Blo..

1,500 تومان

ترمینال فونیکس 6P پین رایت PTR-6PR

فونیکس 6 پین نر رایت انگل به همراه مادگی-KF2EDGR&K-5.08-06P5.00mm Board To Wire With Female Screw-On & Male Right Angle ;6 PositionProduct AttributesSelect AllCategoriesKF2EDGR&KTerminal B..

1,800 تومان

ترمینال فونیکس 6P پین صاف PTR-6P

فونیکس 6 پین نرصاف انگل به همراه مادگی-KF2EDGV&K-5.08-06P5.00mm Board To Wire With Female Screw-On & Male Right Angle ;6 PositionProduct AttributesSelect AllCategoriesKF2EDGR&KTerminal Blo..

1,800 تومان

ترمینال فونیکس 7P پین رایت PTR-7PR

فونیکس 7 پین نر رایت انگل به همراه مادگی-KF2EDGR&K-5.08-07P5.00mm Board To Wire With Female Screw-On & Male Right Angle ;7 PositionProduct AttributesSelect AllCategoriesKF2EDGR&KTerminal B..

2,100 تومان

ترمینال فونیکس 7P پین صاف PTR-7P

فونیکس 7 پین نرصاف انگل به همراه مادگی-KF2EDGV&K-5.08-07P5.00mm Board To Wire With Female Screw-On & Male Right Angle ;7 PositionProduct AttributesSelect AllCategoriesKF2EDGR&KTerminal Blo..

2,100 تومان

ترمینال فونیکس 8P پین رایت PTR-8PR

فونیکس 8 پین نر رایت انگل به همراه مادگی-KF2EDGR&K-5.08-08P5.00mm Board To Wire With Female Screw-On & Male Right Angle ;8 PositionProduct AttributesSelect AllCategoriesKF2EDGR&KTerminal B..

2,400 تومان

ترمینال فونیکس 8P پین صاف PTR-8P

فونیکس 8 پین نرصاف انگل به همراه مادگی-KF2EDGV&K-5.08-08P5.00mm Board To Wire With Female Screw-On & Male Right Angle ;8 PositionProduct AttributesSelect AllCategoriesKF2EDGR&KTerminal Blo..

2,400 تومان

ترمینال فونیکس 9P پین رایت PTR-9PR

فونیکس 9 پین نر رایت انگل به همراه مادگی-KF2EDGR&K-5.08-09P5.00mm Board To Wire With Female Screw-On & Male Right Angle ;9 PositionProduct AttributesSelect AllCategoriesKF2EDGR&KTerminal B..

2,700 تومان

ترمینال فونیکس 9P پین صاف PTR-9P

فونیکس 9 پین نرصاف انگل به همراه مادگی-KF2EDGV&K-5.08-09P5.00mm Board To Wire With Female Screw-On & Male Right Angle ;9 PositionProduct AttributesSelect AllCategoriesKF2EDGR&KTerminal Blo..

2,700 تومان