این یک ماژول جدید هشدار هدر می باشد. که می تواند برای پیغام های مثل قوانین کوکی یا هر پیام دیگری که نیاز دارید به بازدیکنندگان نمایش دهید استفاده کنید. ماژول های مختلفی می تواند در هر صفحه فعال شود و آن ها را به می توانید با ظاهرها و استایل های مختلفی نمایش داده یا تنظیم نماید که همیشه نمایش داده شوند یا فقط یک بار.

انواع مقاومت کربنی 1/8 وات

انواع مقاومت کربنی 1/8 وات


نمایش:
مرتب کردن براساس:

مقاومت 1 اهم (1/8W-%5)

رنگ مقاومت: قهوای مشکی طلایی طلاییمقاومت 5% کربني 1 اهم 1/8 وات..

16 تومان /-عدد

مقاومت 1.2K کيلواهم (1/8W-%5)

 رنگ مقاومت: قهوه ای قرمز قرمز طلاییمقاومت 5% کربني  1.2 کیلو اهم 1/8 وات..

16 تومان /-عدد

مقاومت 1.5K کيلواهم (1/8W-%5)

 رنگ مقاومت: قهوه ای سبز قرمز طلاییمقاومت 5% کربني 1.5 کیلو اهم 1/8 وات ..

16 تومان /-عدد

مقاومت 1.8K کيلواهم (1/8W-5%)

 رنگ مقاومت: قهوه ای خاکستری قرمز طلاییمقاومت 5% کربني 1.8 کیلو اهم 1/8 وات..

16 تومان /-عدد

مقاومت 10 اهم (1/8W-%5)

رنگ مقاومت: قهوای مشکی مشکی طلاییمقاومت 5% کربني 10 اهم 1/8 وات..

16 تومان /-عدد

مقاومت 100 اهم (1/8W-%5)

رنگ مقاومت: قهوای مشکی قهوه ای طلاییمقاومت 5% کربني 100 اهم 1/82 وات..

16 تومان /-عدد

مقاومت 100K کيلواهم (1/8W-%5)

رنگ مقاومت: قهوای مشکی نارنجی طلاییمقاومت 5% کربني 100 کیلو اهم 1/8وات..

16 تومان /-عدد

مقاومت 10K کيلواهم (1/8W-%5)

 رنگ مقاومت: قهوه ای مشکی نارنجی طلاییمقاومت 5% کربني10کیلو اهم 1/8 وات..

16 تومان /-عدد

مقاومت 12 اهم (1/8W-%5)

رنگ مقاومت: قهوای قرمز مشکی طلاییمقاومت 5% کربني 12 اهم 1/8 وات..

16 تومان /-عدد

مقاومت 120 اهم (1/8W-%5)

رنگ مقاومت: قهوای قرمز قهوه ای طلاییمقاومت 5% کربني 120 اهم 1/8 وات..

16 تومان /-عدد

مقاومت 120K کيلواهم (1/8W-%5)

رنگ مقاومت: قهوه ای قرمز زرد طلاییمقاومت 5% کربني120کیلو اهم 1/8 وات..

16 تومان /-عدد

مقاومت 12K کيلواهم (1/8W-%5)

رنگ مقاومت: قهوه ای قرمز نارنجی طلاییمقاومت 5% کربني12کیلو اهم 1/8 وات..

16 تومان /-عدد

مقاومت 150 اهم (1/8W-%5)

رنگ مقاومت: قهوای سبز قهوه ای طلاییمقاومت 5% کربني 150 اهم 1/8 وات..

16 تومان /-عدد

مقاومت 150K کيلواهم (1/8W-%5)

رنگ مقاومت: قهوه ای سبز زرد طلاییمقاومت 5% کربني150کیلو اهم 1/8 وات..

16 تومان /-عدد

مقاومت 15K کيلواهم (1/8W-%5)

رنگ مقاومت: قهوه ای سبز نارنجی طلاییمقاومت 5% کربني15کیلو اهم 1/8 وات..

16 تومان /-عدد

مقاومت 180 اهم (1/8W-%5)

رنگ مقاومت: قهوای خاکستری قهوه ای طلاییمقاومت 5% کربني 180 اهم 1/8 وات..

16 تومان /-عدد

مقاومت 180K کيلواهم (1/8W-%5)

رنگ مقاومت: قهوه ای خاکستری زرد طلاییمقاومت 5% کربني180کیلو اهم 1/8 وات..

16 تومان /-عدد

مقاومت 18K کيلواهم (1/8W-%5)

رنگ مقاومت: قهوه ای خاکستری نارنجی طلاییمقاومت 5% کربني18کیلو اهم 1/8 وات..

16 تومان /-عدد

مقاومت 1K کيلواهم (1/8W-5%)

  رنگ مقاومت: قهوه ای مشکی قرمز طلاییمقاومت 5% کربني 1 کیلو اهم 1/8 واتProduct AttributesSelect AllDatasheetsCFR SeriesManufacturerYageoSeriesCFRPackaging Tape & Reel (TR) Part..

16 تومان /-عدد

مقاومت 1M کيلواهم (1/8W-%5)

رنگ مقاومت: قهوه ای مشکی سبز طلاییمقاومت 5% کربني 1مگا اهم 1/8 وات..

16 تومان /-عدد

مقاومت 2.2K کيلواهم (1/8W-%5)

 رنگ مقاومت: قرمز قرمز قرمز طلاییمقاومت 5% کربني 2.2 کیلو اهم 1/8 وات ..

16 تومان /-عدد

مقاومت 2.7K کيلواهم (1/8W-%5)

 رنگ مقاومت: قرمز بنفش قرمز طلاییمقاومت 5% کربني 2.7 کیلو اهم 1/8 وات ..

16 تومان /-عدد

مقاومت 22 اهم (1/8W-%5)

رنگ مقاومت: -قرمز قرمزمشکی طلاییمقاومت 5% کربني 22  اهم 1/8 وات..

16 تومان /-عدد

مقاومت 220 اهم (1/8W-%5)

رنگ مقاومت: قرمز قرمز قهوه ای طلاییمقاومت 5% کربني 220 اهم 1/8 وات..

16 تومان /-عدد

مقاومت 220K کيلواهم (1/8W-%5)

رنگ مقاومت: قرمز قرمز زرد  طلاییمقاومت 5% کربني 220 کیلو اهم1/8 وات..

16 تومان /-عدد

مقاومت 22K کيلواهم (1/8W-%5)

رنگ مقاومت: قرمز قرمز نارنجی طلاییمقاومت 5% کربني 22 کیلو اهم1/8 وات..

16 تومان /-عدد

مقاومت 27 اهم (1/8W-%5)

رنگ مقاومت: قرمز بنفش  مشکی طلاییمقاومت 5% کربني 27  اهم 1/8 وات..

16 تومان /-عدد

مقاومت 270 اهم (1/8W-%5)

رنگ مقاومت: قرمز بنفش  قهوه ای طلاییمقاومت 5% کربني 270 اهم 1/8 وات..

16 تومان /-عدد

مقاومت 270K کيلواهم (1/8W-%5)

رنگ مقاومت: قرمزبنفش زرد طلاییمقاومت 5% کربني270کیلو اهم1/8 وات..

16 تومان /-عدد

مقاومت 27K کيلواهم (1/8W-%5)

رنگ مقاومت: قرمزبنفش نارنجی طلاییمقاومت 5% کربني27کیلو اهم1/8 وات..

16 تومان /-عدد

مقاومت 3.3K کيلواهم (1/8W-%5)

 رنگ مقاومت: نارنجی نارنجی  قرمز طلاییمقاومت 5% کربني 3.3 کیلو اهم 1/8 وات ..

16 تومان /-عدد

مقاومت 33 اهم (1/8W-%5)

رنگ مقاومت: نارنجی نارنجی مشکی  طلاییمقاومت 5% کربني 33 اهم1/8 وات..

16 تومان /-عدد

مقاومت 330 اهم (1/8W-%5)

رنگ مقاومت: نارنجی نارنجی  قهوه ای طلاییمقاومت 5% کربني 330 اهم 1/8 وات..

16 تومان /-عدد

مقاومت 330K کيلواهم (1/8W-%5)

رنگ مقاومت: نارنجی نارنحی زرد  طلایی مقاومت 5% کربني 330K کیلو اهم 1/8 وات..

16 تومان /-عدد

مقاومت 33K کيلواهم (1/8W-%5)

رنگ مقاومت: نارنجی نارنحی نارنجی  طلایی مقاومت 5% کربني 33K کیلو اهم 1/8 وات..

16 تومان /-عدد

مقاومت 39 اهم (1/8W-%5)

رنگ مقاومت:نارنجی سفید مشکی طلایی مقاومت 5% کربني 39 اهم 1/8 وات..

16 تومان /-عدد

مقاومت 390 اهم (1/8W-%5)

رنگ مقاومت:نارنجی سفید قهوه ای طلایی مقاومت 5% کربني 390 اهم 1/8 وات..

16 تومان /-عدد

مقاومت 390K کيلواهم (1/8W-%5)

رنگ مقاومت: نارنجی سفید زرد  طلایی مقاومت 5% کربني 390K کیلو اهم 1/8 وات..

16 تومان /-عدد

مقاومت 39K کيلواهم (1/8W-%5)

رنگ مقاومت: نارنجی سفید نارنجی  طلایی مقاومت 5% کربني 39K کیلو اهم 1/8 وات..

16 تومان /-عدد

مقاومت 4.7K کيلواهم (1/8W-%5)

رنگ مقاومت: زرد بنفش  قرمز طلاییمقاومت 5% کربني 4.7 کیلو اهم 1/8 وات..

16 تومان /-عدد

مقاومت 47 اهم (1/8W-%5)

رنگ مقاومت:زرد بنفش مشکی  طلایی مقاومت 5% کربني 47 اهم 1/8 وات..

16 تومان /-عدد

مقاومت 470 اهم (1/8W-%5)

رنگ مقاومت:زرد بنفش قهوه ای  طلایی مقاومت 5% کربني 470 اهم 1/8 وات..

16 تومان /-عدد

مقاومت 470K کيلواهم (1/8W-%5)

رنگ مقاومت:زرد بنفش زرد  طلایی مقاومت 5% کربني 470K کیلو اهم 1/8 وات..

16 تومان /-عدد

مقاومت 47K کيلواهم (1/8W-%5)

رنگ مقاومت:زرد بنفش نارنجی  طلایی مقاومت 5% کربني 47K کیلو اهم 1/8 وات..

16 تومان /-عدد

مقاومت 5.6K کيلواهم (1/8W-%5)

 رنگ مقاومت: سبز ابی  قرمز طلاییمقاومت 5% کربني 5.6 کیلو اهم 1/8 وات..

16 تومان /-عدد

مقاومت 56 اهم (1/8W-%5)

رنگ مقاومت: سبز ابی  مشکی طلاییمقاومت 5% کربني 56  اهم 1/8 وات..

16 تومان /-عدد

مقاومت 560 اهم (1/8W-%5)

رنگ مقاومت: سبز ابی  قهوه ای طلاییمقاومت 5% کربني 560  اهم 1/8 وات..

16 تومان /-عدد

مقاومت 560K کيلواهم (1/8W-%5)

رنگ مقاومت: سبز ابی زرد  طلایی مقاومت 5% کربني 560K کیلو اهم 1/8 وات..

16 تومان /-عدد

مقاومت 56K کيلواهم (1/8W-%5)

رنگ مقاومت: سبز ابی نارنجی  طلایی مقاومت 5% کربني 56K کیلو اهم 1/8 وات..

16 تومان /-عدد

مقاومت 6.8K کيلواهم (1/8W-%5)

رنگ مقاومت: ابی خاکستری قرمز طلاییمقاومت 5% کربني 6.8 کیلو اهم 1/8 وات..

16 تومان /-عدد

مقاومت 68 اهم (1/8W-%5)

رنگ مقاومت: ابی خاکستری مشکی طلاییمقاومت 5% کربني 68  اهم 1/8 وات..

16 تومان /-عدد

مقاومت 680 اهم (1/8W-%5)

رنگ مقاومت: ابی خاکستری قهوهای طلاییمقاومت 5% کربني 680  اهم 1/8 وات..

16 تومان /-عدد

مقاومت 680K کيلواهم (1/8W-%5)

رنگ مقاومت: ابی خاکستری زرد طلاییمقاومت 5% کربني 680 کیلو اهم 1/8 وات..

16 تومان /-عدد

مقاومت 68K کيلواهم (1/8W-%5)

رنگ مقاومت: ابی خاکستری نارنجی طلاییمقاومت 5% کربني 68 کیلو اهم 1/8 وات..

16 تومان /-عدد

مقاومت 8.2K کيلواهم (1/8W-%5)

رنگ مقاومت:  خاکستری قرمز قرمز طلاییمقاومت 5% کربني8.2 کیلو اهم 1/8 وات..

16 تومان /-عدد

مقاومت 82 اهم (1/8W-%5)

رنگ مقاومت: خاکستری قرمزمشکی  طلاییمقاومت 5% کربني 82   اهم 1/8 وات..

16 تومان /-عدد

مقاومت 820K کيلواهم (1/8W-%5)

رنگ مقاومت: خاکستری قرمز زرد  طلاییمقاومت 5% کربني 820 کیلو اهم 1/8 وات..

16 تومان /-عدد

مقاومت 82K کيلواهم (1/8W-%5)

رنگ مقاومت: خاکستری قرمز نارنجی طلاییمقاومت 5% کربني 82 کیلو اهم 1/8 وات..

16 تومان /-عدد