نمایش کل کالاها

نمایش کل کالاها


نمایش:
مرتب کردن براساس:

مقاومت 47 اهم (1/8W-%5)

رنگ مقاومت:زرد بنفش مشکی  طلایی مقاومت 5% کربني 47 اهم 1/8 وات..

20 تومان /-عدد

مقاومت 47 اهم (1W-%5)

رنگ مقاومت:زرد بنفش مشکی  طلایی مقاومت 5% کربني 47 اهم 1 وات..

130 تومان /-عدد

مقاومت 47 اهم (2W-%5)

رنگ مقاومت:زرد بنفش مشکی  طلایی مقاومت 5% کربني 47 اهم 2 وات..

170 تومان /-عدد

مقاومت 470 اهم (1/2W-%5)

رنگ مقاومت:زرد بنفش قهوه ای  طلایی مقاومت 5% کربني 470 اهم 1/2 وات..

55 تومان /-عدد

مقاومت 470 اهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت:زرد بنفش قهوه ای  طلایی مقاومت 5% کربني 470 اهم 1/4 وات..

35 تومان /عدد

مقاومت 470 اهم (1/8W-%5)

رنگ مقاومت:زرد بنفش قهوه ای  طلایی مقاومت 5% کربني 470 اهم 1/8 وات..

20 تومان /-عدد

مقاومت 470 اهم (1W-%5)

رنگ مقاومت:زرد بنفش قهوه ای  طلایی مقاومت 5% کربني 470 اهم 1 وات..

130 تومان /-عدد

مقاومت 470 اهم (2W-%5)

رنگ مقاومت:زرد بنفش قهوه ای  طلایی مقاومت 5% کربني 470 اهم 2 وات..

170 تومان /-عدد

مقاومت 470K کيلواهم (1/2W-%5)

رنگ مقاومت:زرد بنفش زرد  طلایی مقاومت 5% کربني 470K کیلو اهم 1/2 وات..

55 تومان /-عدد

مقاومت 470K کيلواهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت:زرد بنفش زرد  طلایی مقاومت 5% کربني 470K کیلو اهم 1/4 وات..

35 تومان /عدد

مقاومت 470K کيلواهم (1/8W-%5)

رنگ مقاومت:زرد بنفش زرد  طلایی مقاومت 5% کربني 470K کیلو اهم 1/8 وات..

20 تومان /-عدد

مقاومت 470K کيلواهم (1W-%5)

رنگ مقاومت:زرد بنفش زرد  طلایی مقاومت 5% کربني 470K کیلو اهم 1 وات..

130 تومان /-عدد

مقاومت 470K کيلواهم (2W-%5)

رنگ مقاومت:زرد بنفش زرد  طلایی مقاومت 5% کربني 470K کیلو اهم 2 وات..

170 تومان /-عدد

مقاومت 47K کيلواهم (1/2W-%5)

رنگ مقاومت:زرد بنفش نارنجی  طلایی مقاومت 5% کربني 47K کیلو اهم 1/2 وات..

55 تومان /-عدد

مقاومت 47K کيلواهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت:زرد بنفش نارنجی  طلایی مقاومت 5% کربني 47K کیلو اهم 1/4 وات..

35 تومان /عدد

مقاومت 47K کيلواهم (1/8W-%5)

رنگ مقاومت:زرد بنفش نارنجی  طلایی مقاومت 5% کربني 47K کیلو اهم 1/8 وات..

20 تومان /-عدد

مقاومت 47K کيلواهم (1W-%5)

رنگ مقاومت:زرد بنفش نارنجی  طلایی مقاومت 5% کربني 47K کیلو اهم 1 وات..

130 تومان /-عدد

مقاومت 47K کيلواهم (2W-%5)

رنگ مقاومت:زرد بنفش نارنجی  طلایی مقاومت 5% کربني 47K کیلو اهم 2 وات..

170 تومان /-عدد

مقاومت 5.6 اهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: سبز ابی  طلایی طلاییمقاومت 5% کربني 5.6  اهم 1/4 وات..

35 تومان /عدد

مقاومت 5.6K کيلواهم (1/2W-%5)

 رنگ مقاومت: سبز ابی  قرمز طلاییمقاومت 5% کربني 5.6 کیلو اهم 1/2 وات..

55 تومان /-عدد

مقاومت 5.6K کيلواهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: سبز ابی  قرمز طلاییمقاومت 5% کربني 5.6 کیلو اهم 1/4 وات..

35 تومان /عدد

مقاومت 5.6K کيلواهم (1/8W-%5)

 رنگ مقاومت: سبز ابی  قرمز طلاییمقاومت 5% کربني 5.6 کیلو اهم 1/8 وات..

20 تومان /-عدد

مقاومت 5.6K کيلواهم (1W-%5)

 رنگ مقاومت: سبز ابی  قرمز طلاییمقاومت 5% کربني 5.6 کیلو اهم 1 وات..

130 تومان /-عدد

مقاومت 5.6K کيلواهم (2W-%5)

 رنگ مقاومت: سبز ابی  قرمز طلاییمقاومت 5% کربني 5.6 کیلو اهم 2 وات..

170 تومان /-عدد

مقاومت 56 اهم (1/2W-%5)

رنگ مقاومت: سبز ابی  مشکی طلاییمقاومت 5% کربني 56  اهم 1/2 وات..

55 تومان /-عدد

مقاومت 56 اهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: سبز ابی  مشکی طلاییمقاومت 5% کربني 56  اهم 1/4 وات..

35 تومان /عدد

مقاومت 56 اهم (1/8W-%5)

رنگ مقاومت: سبز ابی  مشکی طلاییمقاومت 5% کربني 56  اهم 1/8 وات..

20 تومان /-عدد

مقاومت 56 اهم (1W-%5)

رنگ مقاومت: سبز ابی  مشکی طلاییمقاومت 5% کربني 56  اهم 1 وات..

130 تومان /-عدد

مقاومت 56 اهم (2W-%5)

رنگ مقاومت: سبز ابی  مشکی طلاییمقاومت 5% کربني 56  اهم  2 وات..

170 تومان /-عدد

مقاومت 560 اهم (1/2W-%5)

رنگ مقاومت: سبز ابی  قهوه ای طلاییمقاومت 5% کربني 560  اهم 1/2 وات..

55 تومان /-عدد

مقاومت 560 اهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: سبز ابی  قهوه ای طلاییمقاومت 5% کربني 560  اهم 1/4 وات..

35 تومان /عدد

مقاومت 560 اهم (1/8W-%5)

رنگ مقاومت: سبز ابی  قهوه ای طلاییمقاومت 5% کربني 560  اهم 1/8 وات..

20 تومان /-عدد

مقاومت 560 اهم (1W-%5)

رنگ مقاومت: سبز ابی  قهوه ای طلاییمقاومت 5% کربني 560  اهم 1 وات..

130 تومان /-عدد

مقاومت 560 اهم (2W-%5)

رنگ مقاومت: سبز ابی  قهوه ای طلاییمقاومت 5% کربني 560  اهم 2 وات..

170 تومان /-عدد

مقاومت 560K کيلواهم (1/2W-%5)

رنگ مقاومت: سبز ابی زرد  طلایی مقاومت 5% کربني 560K کیلو اهم 1/2 وات..

55 تومان /-عدد

مقاومت 560K کيلواهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: سبز ابی زرد  طلایی مقاومت 5% کربني 560K کیلو اهم 1/4 وات..

35 تومان /عدد

مقاومت 560K کيلواهم (1/8W-%5)

رنگ مقاومت: سبز ابی زرد  طلایی مقاومت 5% کربني 560K کیلو اهم 1/8 وات..

20 تومان /-عدد

مقاومت 560K کيلواهم (1W-%5)

رنگ مقاومت: سبز ابی زرد  طلایی مقاومت 5% کربني 560K کیلو اهم 1 وات..

130 تومان /-عدد

مقاومت 560K کيلواهم (2W-%5)

رنگ مقاومت: سبز ابی زرد  طلایی مقاومت 5% کربني 560K کیلو اهم 2 وات..

170 تومان /-عدد

مقاومت 56K کيلواهم (1/2W-%5)

رنگ مقاومت: سبز ابی نارنجی  طلایی مقاومت 5% کربني 56K کیلو اهم 1/2 وات..

55 تومان /-عدد

مقاومت 56K کيلواهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: سبز ابی نارنجی  طلایی مقاومت 5% کربني 56K کیلو اهم 1/4 وات..

35 تومان /عدد

مقاومت 56K کيلواهم (1/8W-%5)

رنگ مقاومت: سبز ابی نارنجی  طلایی مقاومت 5% کربني 56K کیلو اهم 1/8 وات..

20 تومان /-عدد

مقاومت 56K کيلواهم (1W-%5)

رنگ مقاومت: سبز ابی نارنجی  طلایی مقاومت 5% کربني 56K کیلو اهم 1 وات..

130 تومان /-عدد

مقاومت 56K کيلواهم (2W-%5)

رنگ مقاومت: سبز ابی نارنجی  طلایی مقاومت 5% کربني 56K کیلو اهم 2 وات..

170 تومان /-عدد

مقاومت 6.8 اهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: ابی خاکستری طلایی طلاییمقاومت 5% کربني 6.8  اهم 1/4 وات..

35 تومان /عدد

مقاومت 6.8K کيلواهم (1/2W-%5)

رنگ مقاومت: ابی خاکستری قرمز طلاییمقاومت 5% کربني 6.8 کیلو اهم 1/2 وات..

55 تومان /-عدد

مقاومت 6.8K کيلواهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: ابی خاکستری قرمز طلاییمقاومت 5% کربني 6.8 کیلو اهم 1/4 وات..

35 تومان /عدد

مقاومت 6.8K کيلواهم (1/8W-%5)

رنگ مقاومت: ابی خاکستری قرمز طلاییمقاومت 5% کربني 6.8 کیلو اهم 1/8 وات..

20 تومان /-عدد

مقاومت 6.8K کيلواهم (1W-%5)

رنگ مقاومت: ابی خاکستری قرمز طلاییمقاومت 5% کربني 6.8 کیلو اهم 1 وات..

130 تومان /-عدد

مقاومت 6.8K کيلواهم (2W-%5)

رنگ مقاومت: ابی خاکستری قرمز طلاییمقاومت 5% کربني 6.8 کیلو اهم 2 وات..

170 تومان /-عدد

مقاومت 68 اهم (1/2W-%5)

رنگ مقاومت: ابی خاکستری مشکی طلاییمقاومت 5% کربني 68  اهم 1/2 وات..

55 تومان /-عدد

مقاومت 68 اهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: ابی خاکستری مشکی طلاییمقاومت 5% کربني 68  اهم 1/4 وات..

35 تومان /عدد

مقاومت 68 اهم (1/8W-%5)

رنگ مقاومت: ابی خاکستری مشکی طلاییمقاومت 5% کربني 68  اهم 1/8 وات..

20 تومان /-عدد

مقاومت 68 اهم (1W-%5)

رنگ مقاومت: ابی خاکستری مشکی طلاییمقاومت 5% کربني 68  اهم 1 وات..

130 تومان /-عدد

مقاومت 68 اهم (2W-%5)

رنگ مقاومت: ابی خاکستری مشکی طلاییمقاومت 5% کربني 68  اهم 2 وات..

170 تومان /-عدد

مقاومت 680 اهم (1/2W-%5)

رنگ مقاومت: ابی خاکستری قهوهای طلاییمقاومت 5% کربني 680  اهم 1/2 وات..

55 تومان /-عدد

مقاومت 680 اهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: ابی خاکستری قهوهای طلاییمقاومت 5% کربني 680  اهم 1/4 وات..

35 تومان /عدد

مقاومت 680 اهم (1/8W-%5)

رنگ مقاومت: ابی خاکستری قهوهای طلاییمقاومت 5% کربني 680  اهم 1/8 وات..

20 تومان /-عدد

مقاومت 680 اهم (1W-%5)

رنگ مقاومت: ابی خاکستری قهوهای طلاییمقاومت 5% کربني 680  اهم 1 وات..

130 تومان /-عدد

مقاومت 680 اهم (2W-%5)

رنگ مقاومت: ابی خاکستری قهوهای طلاییمقاومت 5% کربني 680  اهم 2 وات..

170 تومان /-عدد

مقاومت 680K کيلواهم (1/2W-%5)

رنگ مقاومت: ابی خاکستری زرد طلاییمقاومت 5% کربني 680 کیلو اهم 1/2 وات..

55 تومان /-عدد

مقاومت 680K کيلواهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: ابی خاکستری زرد طلاییمقاومت 5% کربني 680 کیلو اهم 1/4 وات..

35 تومان /عدد

مقاومت 680K کيلواهم (1/8W-%5)

رنگ مقاومت: ابی خاکستری زرد طلاییمقاومت 5% کربني 680 کیلو اهم 1/8 وات..

20 تومان /-عدد

مقاومت 680K کيلواهم (1W-%5)

رنگ مقاومت: ابی خاکستری زرد طلاییمقاومت 5% کربني 680 کیلو اهم 1 وات..

130 تومان /-عدد

مقاومت 680K کيلواهم (2W-%5)

رنگ مقاومت: ابی خاکستری زرد طلاییمقاومت 5% کربني 680 کیلو اهم 2 وات..

170 تومان /-عدد

مقاومت 68K کيلواهم (1/2W-%5)

رنگ مقاومت: ابی خاکستری نارنجی طلاییمقاومت 5% کربني 68 کیلو اهم 1/2 وات..

55 تومان /-عدد

مقاومت 68K کيلواهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: ابی خاکستری نارنجی طلاییمقاومت 5% کربني 68 کیلو اهم 1/4 وات..

35 تومان /عدد

مقاومت 68K کيلواهم (1/8W-%5)

رنگ مقاومت: ابی خاکستری نارنجی طلاییمقاومت 5% کربني 68 کیلو اهم 1/8 وات..

20 تومان /-عدد

مقاومت 68K کيلواهم (1W-%5)

رنگ مقاومت: ابی خاکستری نارنجی طلاییمقاومت 5% کربني 68 کیلو اهم 1 وات..

130 تومان /-عدد

مقاومت 68K کيلواهم (2W-%5)

رنگ مقاومت: ابی خاکستری نارنجی طلاییمقاومت 5% کربني 68 کیلو اهم 2 وات..

170 تومان /-عدد

مقاومت 8.2 اهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت:  خاکستری قرمز طلایی طلاییمقاومت 5% کربني8.2  اهم 1/4 وات..

35 تومان /عدد

مقاومت 8.2K کيلواهم (1/2W-%5)

رنگ مقاومت:  خاکستری قرمز قرمز طلاییمقاومت 5% کربني8.2 کیلو اهم 1/2وات..

55 تومان /-عدد

مقاومت 8.2K کيلواهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت:  خاکستری قرمز قرمز طلاییمقاومت 5% کربني8.2 کیلو اهم 1/4 وات..

35 تومان /عدد

مقاومت 8.2K کيلواهم (1/8W-%5)

رنگ مقاومت:  خاکستری قرمز قرمز طلاییمقاومت 5% کربني8.2 کیلو اهم 1/8 وات..

20 تومان /-عدد

مقاومت 8.2K کيلواهم (1W-%5)

رنگ مقاومت:  خاکستری قرمز قرمز طلاییمقاومت 5% کربني8.2 کیلو اهم 1 وات..

130 تومان /-عدد

مقاومت 8.2K کيلواهم (2W-%5)

رنگ مقاومت:  خاکستری قرمز قرمز طلاییمقاومت 5% کربني8.2 کیلو اهم 2 وات..

170 تومان /-عدد

مقاومت 82 اهم (1/2W-%5)

رنگ مقاومت: خاکستری قرمزمشکی  طلاییمقاومت 5% کربني 82   اهم 1/2 وات..

55 تومان /-عدد

مقاومت 82 اهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: خاکستری قرمزمشکی  طلاییمقاومت 5% کربني 82   اهم 1/4 وات..

35 تومان /عدد

مقاومت 82 اهم (1/8W-%5)

رنگ مقاومت: خاکستری قرمزمشکی  طلاییمقاومت 5% کربني 82   اهم 1/8 وات..

20 تومان /-عدد

مقاومت 82 اهم (1W-%5)

رنگ مقاومت: خاکستری قرمزمشکی  طلاییمقاومت 5% کربني 82   اهم 1 وات..

130 تومان /-عدد

مقاومت 82 اهم (2W-%5)

رنگ مقاومت: خاکستری قرمزمشکی  طلاییمقاومت 5% کربني 82   اهم 2 وات..

170 تومان /-عدد

مقاومت 820 اهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: خاکستری قرمز قهوه ای  طلاییمقاومت 5% کربني 820  اهم 1/4 وات..

35 تومان /عدد

مقاومت 820 اهم (2W-%5)

رنگ مقاومت: خاکستری قرمزقهوه ای  طلاییمقاومت 5% کربني 820  اهم1/4 وات..

170 تومان /-عدد

مقاومت 820K کيلواهم (1/2W-%5)

رنگ مقاومت: خاکستری قرمز زرد  طلاییمقاومت 5% کربني 820 کیلو اهم 1/2 وات..

55 تومان /-عدد

مقاومت 820K کيلواهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: خاکستری قرمز زرد  طلاییمقاومت 5% کربني 820 کیلو اهم 1/4 وات..

35 تومان /عدد

مقاومت 820K کيلواهم (1/8W-%5)

رنگ مقاومت: خاکستری قرمز زرد  طلاییمقاومت 5% کربني 820 کیلو اهم 1/8 وات..

20 تومان /-عدد

مقاومت 820K کيلواهم (1W-%5)

رنگ مقاومت: خاکستری قرمز زرد  طلاییمقاومت 5% کربني 820 کیلو اهم 1 وات..

130 تومان /-عدد

مقاومت 820K کيلواهم (2W-%5)

رنگ مقاومت: خاکستری قرمز زرد  طلاییمقاومت 5% کربني 820 کیلو اهم 2 وات..

170 تومان /-عدد

مقاومت 82K کيلواهم (1/2W-%5)

رنگ مقاومت: خاکستری قرمز نارنجی طلاییمقاومت 5% کربني 82 کیلو اهم 1/2 وات..

55 تومان /-عدد

مقاومت 82K کيلواهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: خاکستری قرمز نارنجی طلاییمقاومت 5% کربني 82 کیلو اهم 1/4 وات..

35 تومان /عدد

مقاومت 82K کيلواهم (1/8W-%5)

رنگ مقاومت: خاکستری قرمز نارنجی طلاییمقاومت 5% کربني 82 کیلو اهم 1/8 وات..

20 تومان /-عدد

مقاومت 82K کيلواهم (1W-%5)

رنگ مقاومت: خاکستری قرمز نارنجی طلاییمقاومت 5% کربني 82 کیلو اهم 1 وات..

130 تومان /-عدد

مقاومت 82K کيلواهم (2W-%5)

رنگ مقاومت: خاکستری قرمز نارنجی طلاییمقاومت 5% کربني 82 کیلو اهم 2 وات..

170 تومان /-عدد

مقاومت اجری 10W وات 0.1 اهم

مقاومت 5% اجری  0.1 اهم 10 واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید Product AttributesSelect AllDatasheetsSQP, NSP SeriesManufacturerYageoSeriesPackaging Bulk&..

1,300 تومان /عدد

مقاومت اجری 10W وات 0.22 اهم

مقاومت 5% اجری  0.22 اهم 10 واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید Product AttributesSelect AllDatasheetsSQP, NSP SeriesManufacturerYageoSeriesPackaging Bulk..

1,300 تومان /عدد

مقاومت اجری 10W وات 0.33 اهم

مقاومت 5% اجری  0.33 اهم 10 واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید Product AttributesSelect AllDatasheetsSQP, NSP SeriesManufacturerYageoSeriesPackaging Bulk..

1,300 تومان /عدد

مقاومت اجری 10W وات 0.47 اهم

مقاومت 5% اجری  0.47 اهم 10 واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید Product AttributesSelect AllDatasheetsSQP, NSP SeriesManufacturerYageoSeriesPackaging Bulk..

1,300 تومان /عدد

مقاومت اجری 10W وات 0.68 اهم

مقاومت 5% اجری  0.68 اهم 10 واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید Product AttributesSelect AllDatasheetsSQP, NSP SeriesManufacturerYageoSeriesPackaging Bulk..

1,300 تومان /عدد

مقاومت اجری 10W وات 10 اهم

مقاومت 5% اجری  10 اهم 10 واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید Product AttributesSelect AllDatasheetsSQP, NSP SeriesManufacturerYageoSeriesPackaging Bulk&n..

1,300 تومان /عدد

مقاومت اجری 10W وات 100 اهم

مقاومت 5% اجری  100 اهم 10 واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید Product AttributesSelect AllDatasheetsSQP, NSP SeriesManufacturerYageoSeriesPackaging Bulk&..

1,300 تومان /عدد

مقاومت اجری 10W وات 12 اهم

مقاومت 5% اجری  10 اهم 12 واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید Product AttributesSelect AllDatasheetsSQP, NSP SeriesManufacturerYageoSeriesPackaging Bulk&n..

1,300 تومان /عدد

مقاومت اجری 10W وات 120 اهم

مقاومت 5% اجری  10 اهم 120 واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید Product AttributesSelect AllDatasheetsSQP, NSP SeriesManufacturerYageoSeriesPackaging Bulk&..

500 تومان /عدد

مقاومت اجری 10W وات 15 اهم

مقاومت 5% اجری  10 اهم 15 واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید Product AttributesSelect AllDatasheetsSQP, NSP SeriesManufacturerYageoSeriesPackaging Bulk&n..

1,300 تومان /عدد

مقاومت اجری 10W وات 15K اهم

مقاومت 5% اجری  10 اهم 15K واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید Product AttributesSelect AllDatasheetsSQP, NSP SeriesManufacturerYageoSeriesPackaging Bulk&..

1,300 تومان /عدد

مقاومت اجری 10W وات 1K اهم

مقاومت 5% اجری  1 کیلو اهم 10 واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید Product AttributesSelect AllDatasheetsSQP, NSP SeriesManufacturerYageoSeriesPackaging Bu..

1,300 تومان /عدد

مقاومت اجری 10W وات 2.2 اهم

مقاومت 5% اجری  2.2 اهم 10 واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید Product AttributesSelect AllDatasheetsSQP, NSP SeriesManufacturerYageoSeriesPackaging Bulk&..

1,300 تومان /عدد

مقاومت اجری 10W وات 2.2K اهم

مقاومت 5% اجری  10 اهم 2.2K واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید Product AttributesSelect AllDatasheetsSQP, NSP SeriesManufacturerYageoSeriesPackaging Bulk..

1,300 تومان /عدد

مقاومت اجری 10W وات 2.7 اهم

مقاومت 5% اجری  2.7 اهم 10 واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید Product AttributesSelect AllDatasheetsSQP, NSP SeriesManufacturerYageoSeriesPackaging Bulk&..

1,300 تومان /عدد

مقاومت اجری 10W وات 2.7K اهم

مقاومت 5% اجری  10 اهم 2.7K واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید Product AttributesSelect AllDatasheetsSQP, NSP SeriesManufacturerYageoSeriesPackaging Bulk..

1,300 تومان /عدد

مقاومت اجری 10W وات 22 اهم

مقاومت 5% اجری  22 اهم 10 واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نماییدProduct AttributesSelect AllDatasheetsSQP, NSP SeriesManufacturerYageoSeriesPackaging Bulk Pa..

1,300 تومان /عدد

مقاومت اجری 10W وات 220 اهم

مقاومت 5% اجری  220 اهم 10 واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نماییدProduct AttributesSelect AllDatasheetsSQP, NSP SeriesManufacturerYageoSeriesPackaging Bulk P..

1,300 تومان /عدد

مقاومت اجری 10W وات 27 اهم

مقاومت 5% اجری  27 اهم 10 واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید Product AttributesSelect AllDatasheetsSQP, NSP SeriesManufacturerYageoSeriesPackaging Bulk&n..

1,300 تومان /عدد

مقاومت اجری 10W وات 3.3 اهم

مقاومت 5% اجری  3.3 اهم 10 واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید Product AttributesSelect AllDatasheetsSQP, NSP SeriesManufacturerYageoSeriesPackaging Bulk&..

1,300 تومان /عدد

مقاومت اجری 10W وات 3.3K اهم

مقاومت 5% اجری  10 اهم 3.3K واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید Product AttributesSelect AllDatasheetsSQP, NSP SeriesManufacturerYageoSeriesPackaging Bulk..

1,300 تومان /عدد

مقاومت اجری 10W وات 3.9 اهم

مقاومت 5% اجری  3.9 اهم 10 واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید Product AttributesSelect AllDatasheetsSQP, NSP SeriesManufacturerYageoSeriesPackaging Bulk&..

1,300 تومان /عدد

مقاومت اجری 10W وات 33 اهم

مقاومت 5% اجری  33 اهم 10 واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید Product AttributesSelect AllDatasheetsSQP, NSP SeriesManufacturerYageoSeriesPackaging Bulk&n..

1,300 تومان /عدد

مقاومت اجری 10W وات 330 اهم

مقاومت 5% اجری  330 اهم 10 واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید Product AttributesSelect AllDatasheetsSQP, NSP SeriesManufacturerYageoSeriesPackaging Bulk&..

1,300 تومان /عدد

مقاومت اجری 10W وات 39 اهم

مقاومت 5% اجری  39 اهم 10 واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید Product AttributesSelect AllDatasheetsSQP, NSP SeriesManufacturerYageoSeriesPackaging Bulk&n..

1,300 تومان /عدد

مقاومت اجری 10W وات 4.7 اهم

مقاومت 5% اجری  4.7 اهم 10 واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید Product AttributesSelect AllDatasheetsSQP, NSP SeriesManufacturerYageoSeriesPackaging Bulk&..

1,300 تومان /عدد

مقاومت اجری 10W وات 47 اهم

مقاومت 5% اجری  47 اهم 10 واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید Product AttributesSelect AllDatasheetsSQP, NSP SeriesManufacturerYageoSeriesPackaging Bulk&n..

1,300 تومان /عدد

مقاومت اجری 10W وات 47K اهم

مقاومت 5% اجری  10 اهم 47K واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید Product AttributesSelect AllDatasheetsSQP, NSP SeriesManufacturerYageoSeriesPackaging Bulk&..

1,300 تومان /عدد

مقاومت اجری 10W وات 5.6 اهم

مقاومت 5% اجری  5.6 اهم 10 واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید Product AttributesSelect AllDatasheetsSQP, NSP SeriesManufacturerYageoSeriesPackaging Bulk&..

1,300 تومان /عدد

مقاومت اجری 10W وات 5.6K اهم

مقاومت 5% اجری  10 اهم 5.6K واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید Product AttributesSelect AllDatasheetsSQP, NSP SeriesManufacturerYageoSeriesPackaging Bulk..

1,300 تومان /عدد

مقاومت اجری 10W وات 56 اهم

مقاومت 5% اجری  56 اهم 10 واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید Product AttributesSelect AllDatasheetsSQP, NSP SeriesManufacturerYageoSeriesPackaging Bulk&n..

1,300 تومان /عدد

مقاومت اجری 10W وات 6.8 اهم

مقاومت 5% اجری  6.8 اهم 10 واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید Product AttributesSelect AllDatasheetsSQP, NSP SeriesManufacturerYageoSeriesPackaging Bulk&..

1,300 تومان /عدد

مقاومت اجری 10W وات 6.8K اهم

مقاومت 5% اجری  10 اهم 6.8K واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید Product AttributesSelect AllDatasheetsSQP, NSP SeriesManufacturerYageoSeriesPackaging Bulk..

1,300 تومان /عدد

مقاومت اجری 10W وات 68 اهم

مقاومت 5% اجری  68 اهم 10 واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید Product AttributesSelect AllDatasheetsSQP, NSP SeriesManufacturerYageoSeriesPackaging Bulk&n..

1,300 تومان /عدد

مقاومت اجری 10W وات 82K اهم

مقاومت 5% اجری  10 اهم 82K واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید Product AttributesSelect AllDatasheetsSQP, NSP SeriesManufacturerYageoSeriesPackaging Bulk&..

1,300 تومان /عدد

مقاومت اجری 5W وات 1.8K کیلو اهم

 رنگ مقاومت: سفید کچی مقاومت 5% اجری  1.8K کیلو اهم 5 وات ..

700 تومان /عدد

مقاومت اجری 5W وات 10K کیلو اهم

 رنگ مقاومت: سفید کچی مقاومت 5% اجری  10K کیلو اهم 5 وات ..

700 تومان /عدد

مقاومت اجری 5W وات 18K کیلو اهم

 رنگ مقاومت: سفید کچی مقاومت 5% اجری  18K کیلو اهم 5 وات ..

700 تومان /عدد

مقاومت اجری 5W وات 1K کیلو اهم

 رنگ مقاومت: سفید کچی مقاومت 5% اجری  1K کیلو اهم 5 وات Product AttributesSelect AllDatasheetsSQP, NSP SeriesManufacturerYageoSeriesSQPPackaging Bulk Part StatusActi..

700 تومان /عدد

مقاومت اجری 5W وات 2.2K کیلو اهم

 رنگ مقاومت: سفید کچی مقاومت 5% اجری  2.2K کیلو اهم 5 وات ..

700 تومان /عدد

مقاومت اجری 5W وات 47K کیلو اهم

 رنگ مقاومت: سفید کچی مقاومت 5% اجری  47K کیلو اهم 5 واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید ..

700 تومان /عدد

مقاومت اجری 5W وات 56K کیلو اهم

 رنگ مقاومت: سفید کچی مقاومت 5% اجری  56K کیلو اهم 5 واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید ..

700 تومان /عدد

مقاومت اجری 5W وات 0.01 اهم

 رنگ مقاومت: سفید کچی مقاومت 5% اجری  0.01 اهم 5 وات ..

700 تومان /عدد

مقاومت اجری 5W وات 0.1 اهم

 رنگ مقاومت: سفید کچی مقاومت 5% اجری  0.1 اهم 5 وات ..

700 تومان /عدد

مقاومت اجری 5W وات 0.18 اهم

 رنگ مقاومت: سفید کچی مقاومت 5% اجری  0.18  اهم 5 وات ..

700 تومان /عدد

مقاومت اجری 5W وات 0.22 اهم

 رنگ مقاومت: سفید کچی مقاومت 5% اجری  0.22 اهم 5 وات ..

700 تومان /عدد

مقاومت اجری 5W وات 0.27 اهم

 رنگ مقاومت: سفید کچی مقاومت 5% اجری  0.27  اهم 5 وات ..

700 تومان /عدد

مقاومت اجری 5W وات 0.33 اهم

 رنگ مقاومت: سفید کچی مقاومت 5% اجری  0.33 اهم 5 وات ..

700 تومان /عدد

مقاومت اجری 5W وات 0.39 اهم

 رنگ مقاومت: سفید کچی مقاومت 5% اجری  0.391 اهم 5 وات ..

700 تومان /عدد

مقاومت اجری 5W وات 0.47 اهم

 رنگ مقاومت: سفید کچی مقاومت 5% اجری  0.47 اهم 5 وات ..

700 تومان /عدد

مقاومت اجری 5W وات 0.5 اهم

 رنگ مقاومت: سفید کچی مقاومت 5% اجری  0.5 اهم 5 وات ..

700 تومان /عدد

مقاومت اجری 5W وات 0.56 اهم

 رنگ مقاومت: سفید کچی مقاومت 5% اجری  0.56 اهم 5 وات ..

700 تومان /عدد

مقاومت اجری 5W وات 0.68 اهم

 رنگ مقاومت: سفید کچی مقاومت 5% اجری  0.68 اهم 5 وات ..

700 تومان /عدد

مقاومت اجری 5W وات 1 اهم

 رنگ مقاومت: سفید کچی مقاومت 5% اجری  1 اهم 5 وات ..

700 تومان /عدد

مقاومت اجری 5W وات 1.2 اهم

 رنگ مقاومت: سفید کچی مقاومت 5% اجری  1.2 اهم 5 وات ..

700 تومان /عدد

مقاومت اجری 5W وات 1.5 اهم

 رنگ مقاومت: سفید کچی مقاومت 5% اجری  1.5 اهم 5 وات ..

700 تومان /عدد

مقاومت اجری 5W وات 10 اهم

 رنگ مقاومت: سفید کچی مقاومت 5% اجری 10 اهم 5 وات ..

700 تومان /عدد

مقاومت اجری 5W وات 100 اهم

 رنگ مقاومت: سفید کچی مقاومت 5% اجری  100 اهم 5 وات ..

700 تومان /عدد

مقاومت اجری 5W وات 12 اهم

 رنگ مقاومت: سفید کچی مقاومت 5% اجری  12 اهم 5 وات ..

700 تومان /عدد

مقاومت اجری 5W وات 120 اهم

 رنگ مقاومت: سفید کچی مقاومت 5% اجری  120 اهم 5 وات ..

700 تومان /عدد

مقاومت اجری 5W وات 15 اهم

 رنگ مقاومت: سفید کچی مقاومت 5% اجری  15 اهم 5 وات..

700 تومان /عدد

مقاومت اجری 5W وات 150 اهم

 رنگ مقاومت: سفید کچی مقاومت 5% اجری  150 اهم 5 وات ..

700 تومان /عدد

مقاومت اجری 5W وات 18 اهم

 رنگ مقاومت: سفید کچی مقاومت 5% اجری  18 اهم 5 وات..

700 تومان /عدد

مقاومت اجری 5W وات 180 اهم

 رنگ مقاومت: سفید کچی مقاومت 5% اجری  180 اهم 5 وات..

700 تومان /عدد

مقاومت اجری 5W وات 2.2 اهم

 رنگ مقاومت: سفید کچی مقاومت 5% اجری  2.2 اهم 5 وات..

700 تومان /عدد

مقاومت اجری 5W وات 2.7 اهم

 رنگ مقاومت: سفید کچی مقاومت 5% اجری  2.7 اهم 5 وات..

700 تومان /عدد

مقاومت اجری 5W وات 22 اهم

 رنگ مقاومت: سفید کچی مقاومت 5% اجری  22 اهم 5 وات..

700 تومان /عدد

مقاومت اجری 5W وات 220 اهم

 رنگ مقاومت: سفید کچی مقاومت 5% اجری  220 اهم 5 وات..

700 تومان /عدد

مقاومت اجری 5W وات 270 اهم

 رنگ مقاومت: سفید کچی مقاومت 5% اجری  270 اهم 5 وات..

700 تومان /عدد

مقاومت اجری 5W وات 3.3 اهم

 رنگ مقاومت: سفید کچی مقاومت 5% اجری  3.3 اهم 5 وات..

700 تومان /عدد

مقاومت اجری 5W وات 3.9 اهم

 رنگ مقاومت: سفید کچی مقاومت 5% اجری  3.9 اهم 5 وات..

700 تومان /عدد

مقاومت اجری 5W وات 33 اهم

 رنگ مقاومت: سفید کچی مقاومت 5% اجری  33 اهم 5 وات..

700 تومان /عدد

مقاومت اجری 5W وات 330 اهم

 رنگ مقاومت: سفید کچی مقاومت 5% اجری  330 اهم 5 وات..

700 تومان /عدد

مقاومت اجری 5W وات 39 اهم

 رنگ مقاومت: سفید کچی مقاومت 5% اجری  39 اهم 5 وات..

700 تومان /عدد

مقاومت اجری 5W وات 4.7 اهم

 رنگ مقاومت: سفید کچی مقاومت 5% اجری  4.7 اهم 5 وات..

700 تومان /عدد

مقاومت اجری 5W وات 47 اهم

 رنگ مقاومت: سفید کچی مقاومت 5% اجری  47 اهم 5 وات..

700 تومان /عدد

مقاومت اجری 5W وات 470 اهم

 رنگ مقاومت: سفید کچی مقاومت 5% اجری  470 اهم 5 وات..

700 تومان /عدد

مقاومت اجری 5W وات 5.6 اهم

 رنگ مقاومت: سفید کچی مقاومت 5% اجری  5.6 اهم 5 وات..

700 تومان /عدد

مقاومت اجری 5W وات 56 اهم

 رنگ مقاومت: سفید کچی مقاومت 5% اجری  56 اهم 5 وات..

700 تومان /عدد

مقاومت اجری 5W وات 68 اهم

 رنگ مقاومت: سفید کچی مقاومت 5% اجری  68 اهم 5 وات..

700 تومان /عدد

مقاومت اجری 5W وات 8.2 اهم

 رنگ مقاومت: سفید کچی مقاومت 5% اجری   8.2اهم 5 وات..

700 تومان /عدد

مقاومت اجری 5W وات 82 اهم

 رنگ مقاومت: سفید کچی مقاومت 5% اجری  82اهم 5 وات..

700 تومان /عدد

مقاومت اره ای 100K/5PIN

مقاومت 5 پين يک سر مشترک 100 کيلو اهم %5مقاومت100کیلو اهم 5پین دارای 4 مقاومت 100کیلویی با یک سر مشترک می باشند. روی بدنه این مقاومت ،بالای پایه اول سمت چپ ،نقطه ای وجود دارد که مشخص کن..

470 تومان

مقاومت اره ای 100K/9PIN

مقاومت 9 پين يک سر مشترک 100 کيلو اهم %5مقاومت100کیلو اهم 9پین دارای 8 مقاومت 100کیلویی با یک سر مشترک می باشند. روی بدنه این مقاومت ،بالای پایه اول سمت چپ ،نقطه ای وجود دارد که مشخص کن..

470 تومان

مقاومت اره ای 10K/10PIN

مقاومت 10 پين دو به دو 10 کيلو اهم %5مقاومت10کیلو اهم 10پین دارای 5 مقاومت 10کیلویی   می باشند. روی بدنه این مقاومت ،بالای پایه اول سمت چپ ،نقطه ای وجود دارد که مشخص کننده پایه یک&..

470 تومان

مقاومت اره ای 10K/11PIN

مقاومت 11 پين يک سر مشترک 10 کيلو اهم %5لطفا جهت تهیه این کالا از بخش سفارش خارج از طریق تلگرام یا  اپلیکیشن بله با 09121763996 ارتباط بر قرار کنیدمقاومت10کیلو ..

470 تومان

مقاومت اره ای 10K/5PIN

مقاومت 5 پين يک سر مشترک 10 کيلو اهم %5مقاومت10کیلو اهم 5پین دارای 4 مقاومت 10کیلویی با یک سر مشترک می باشند. روی بدنه این مقاومت ،بالای پایه اول سمت چپ ،نقطه ای وجود دارد که مشخص کننده..

470 تومان

مقاومت اره ای 10K/9PIN

مقاومت 9 پين يک سر مشترک 10 کيلو اهم %5مقاومت10کیلو اهم 9پین دارای 8 مقاومت 10کیلویی با یک سر مشترک می باشند. روی بدنه این مقاومت ،بالای پایه اول سمت چپ ،نقطه ای وجود دارد که مشخص کننده..

650 تومان

مقاومت اره ای 1K/5PIN

مقاومت 5 پين يک سر مشترک 1 کيلو اهم %5مقاومت1کیلو اهم 5پین دارای 4 مقاومت 1کیلویی با یک سر مشترک می باشند. روی بدنه این مقاومت ،بالای پایه اول سمت چپ ،نقطه ای وجود دارد که مشخص کننده&nb..

470 تومان

مقاومت اره ای 1K/9PIN

مقاومت 9 پين يک سر مشترک 1 کيلو اهم %5مقاومت1کیلو اهم 9پین دارای 8 مقاومت 1کیلویی با یک سر مشترک می باشند. روی بدنه این مقاومت ،بالای پایه اول سمت چپ ،نقطه ای وجود دارد که مشخص کننده&nb..

470 تومان

مقاومت اره ای 2.2K/5PIN

مقاومت 5 پين يک سر مشترک 2.2 کيلو اهم %5مقاومت2.20کیلو اهم 5پین دارای 4 مقاومت 2.2کیلویی با یک سر مشترک می باشند. روی بدنه این مقاومت ،بالای پایه اول سمت چپ ،نقطه ای وجود دارد که مشخص ک..

470 تومان

مقاومت اره ای 2.2K/9PIN

مقاومت 9 پين يک سر مشترک 2.2 کيلو اهم %5مقاومت2.2کیلو اهم 9پین دارای 8 مقاومت 2.2کیلویی با یک سر مشترک می باشند. روی بدنه این مقاومت ،بالای پایه اول سمت چپ ،نقطه ای وجود دارد که مشخص کن..

470 تومان

مقاومت اره ای 3.3K/9PIN

مقاومت 9 پين يک سر مشترک 3.3 کيلو اهم %5مقاومت3.3کیلو اهم 9پین دارای 8 مقاومت 3.3کیلویی با یک سر مشترک می باشند. روی بدنه این مقاومت ،بالای پایه اول سمت چپ ،نقطه ای وجود دارد که مشخص کن..

470 تومان

مقاومت اره ای 330/9PIN

مقاومت 9 پين يک سر مشترک 330 اهم %5مقاومت330 اهم 9پین دارای 8 مقاومت 330 با یک سر مشترک می باشند. روی بدنه این مقاومت ،بالای پایه اول سمت چپ ،نقطه ای وجود دارد که مشخص کننده پایه ی..

470 تومان

مقاومت اره ای 330/9PIN

مقاومت 9 پين يک سر مشترک 330 اهم %5مقاومت330 اهم 9پین دارای 8 مقاومت 330 با یک سر مشترک می باشند. روی بدنه این مقاومت ،بالای پایه اول سمت چپ ،نقطه ای وجود دارد که مشخص کننده پایه ی..

470 تومان

مقاومت اره ای 330/9PIN

مقاومت 9 پين يک سر مشترک 330 اهم %5مقاومت330 اهم 9پین دارای 8 مقاومت 330 با یک سر مشترک می باشند. روی بدنه این مقاومت ،بالای پایه اول سمت چپ ،نقطه ای وجود دارد که مشخص کننده پایه ی..

470 تومان

مقاومت اره ای 330/9PIN

مقاومت 9 پين يک سر مشترک 330 اهم %5مقاومت330 اهم 9پین دارای 8 مقاومت 330 با یک سر مشترک می باشند. روی بدنه این مقاومت ،بالای پایه اول سمت چپ ،نقطه ای وجود دارد که مشخص کننده پایه ی..

470 تومان

مقاومت اره ای 33K/9PIN

مقاومت 9 پين يک سر مشترک 33 کيلو اهم %5مقاومت33کیلو اهم 9پین دارای 8 مقاومت 33کیلویی با یک سر مشترک می باشند. روی بدنه این مقاومت ،بالای پایه اول سمت چپ ،نقطه ای وجود دارد که مشخص کننده..

470 تومان

مقاومت اره ای 4.7K/9PIN

مقاومت 9 پين يک سر مشترک 4.7 کيلو اهم %5مقاومت4.7کیلو اهم 9پین دارای 8 مقاومت 4.7کیلویی با یک سر مشترک می باشند. روی بدنه این مقاومت ،بالای پایه اول سمت چپ ،نقطه ای وجود دارد که مشخص کن..

550 تومان

مقاومت اره ای 560/9PIN

مقاومت 9 پين يک سر مشترک 560 اهم %5مقاومت560 اهم 9پین دارای 8 مقاومت 560 با یک سر مشترک می باشند. روی بدنه این مقاومت ،بالای پایه اول سمت چپ ،نقطه ای وجود دارد که مشخص کننده پایه ی..

470 تومان

مقاومت اره ای 560/9PIN

مقاومت 9 پين يک سر مشترک 560 اهم %5مقاومت560 اهم 9پین دارای 8 مقاومت 560 با یک سر مشترک می باشند. روی بدنه این مقاومت ،بالای پایه اول سمت چپ ،نقطه ای وجود دارد که مشخص کننده پایه ی..

470 تومان

مقاومت اره ای 560/9PIN

مقاومت 9 پين يک سر مشترک 560 اهم %5مقاومت560 اهم 9پین دارای 8 مقاومت 560 با یک سر مشترک می باشند. روی بدنه این مقاومت ،بالای پایه اول سمت چپ ،نقطه ای وجود دارد که مشخص کننده پایه ی..

470 تومان

مقاومت اره ای 560/9PIN

مقاومت 9 پين يک سر مشترک 560 اهم %5مقاومت560 اهم 9پین دارای 8 مقاومت 560 با یک سر مشترک می باشند. روی بدنه این مقاومت ،بالای پایه اول سمت چپ ،نقطه ای وجود دارد که مشخص کننده پایه ی..

470 تومان

مقاومت اره ای 6.8K/9PIN

مقاومت 9 پين يک سر مشترک 6.8 کيلو اهم %5مقاومت6.8کیلو اهم 9پین دارای 8 مقاومت 6.8کیلویی با یک سر مشترک می باشند. روی بدنه این مقاومت ،بالای پایه اول سمت چپ ،نقطه ای وجود دارد که مشخص کن..

470 تومان