نمایش کل کالاها

نمایش کل کالاها


نمایش:
مرتب کردن براساس:

مقاومت 1.5K کيلواهم (1W-%5)

 رنگ مقاومت: قهوه ای سبز قرمز طلاییمقاومت 5% کربني 1.5 کیلو اهم 1 وات ..

130 تومان /-عدد

مقاومت 1.5K کيلواهم (2W-%5)

 رنگ مقاومت: قهوه ای سبز قرمز طلاییمقاومت 5% کربني 1.5 کیلو اهم 2 وات ..

170 تومان /-عدد

مقاومت 1.5M مگا اهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: قهوه ای سبزسبز طلاییمقاومت 5% کربني 1.5 مگا اهم 1/4 وات..

35 تومان /عدد

مقاومت 1.8K کيلواهم (1/2W-%5)

 رنگ مقاومت: قهوه ای خاکستری قرمز طلاییمقاومت 5% کربني 1.8 کیلو اهم 1 وات ..

55 تومان /-عدد

مقاومت 1.8K کيلواهم (1/4W-%5)

 رنگ مقاومت: قهوه ای خاکستری قرمز طلاییمقاومت 5% کربني 1.8 کیلو اهم 1/4 وات ..

35 تومان /عدد

مقاومت 1.8K کيلواهم (1/8W-5%)

 رنگ مقاومت: قهوه ای خاکستری قرمز طلاییمقاومت 5% کربني 1.8 کیلو اهم 1/8 وات..

20 تومان /-عدد

مقاومت 1.8K کيلواهم (1W-%5)

 رنگ مقاومت: قهوه ای خاکستری قرمز طلاییمقاومت 5% کربني 1.8 کیلو اهم 1 وات ..

130 تومان /-عدد

مقاومت 1.8K کيلواهم (2W-%5)

 رنگ مقاومت: قهوه ای خاکستری قرمز طلاییمقاومت 5% کربني 1.8 کیلو اهم 2 وات ..

170 تومان /-عدد

مقاومت 1.8M مگا اهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: قهوه ای خاکستری سبز طلاییمقاومت 5% کربني 1.8 مگا اهم 1/4 وات..

35 تومان /عدد

مقاومت 10 اهم (1/2W-%5)

رنگ مقاومت: قهوای مشکی مشکی طلاییمقاومت 5% کربني 10 اهم 1/2 وات..

55 تومان /-عدد

مقاومت 10 اهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: قهوای مشکی مشکی طلاییمقاومت 5% کربني 10 اهم 1/4 وات..

35 تومان /عدد

مقاومت 10 اهم (1/8W-%5)

رنگ مقاومت: قهوای مشکی مشکی طلاییمقاومت 5% کربني 10 اهم 1/8 وات..

20 تومان /-عدد

مقاومت 10 اهم (1W-%5)

رنگ مقاومت: قهوای مشکی مشکی طلاییمقاومت 5% کربني 10 اهم 1 وات..

130 تومان /-عدد

مقاومت 10 اهم (2W-%5)

رنگ مقاومت: قهوای مشکی مشکی طلاییمقاومت 5% کربني 10 اهم 2 وات..

170 تومان /-عدد

مقاومت 100 اهم (1/2W-%5)

رنگ مقاومت: قهوای مشکی قهوه ای طلاییمقاومت 5% کربني 100 اهم 1/2 وات..

55 تومان /-عدد

مقاومت 100 اهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: قهوای مشکی قهوه ای طلاییمقاومت 5% کربني 100 اهم 1/4 وات..

35 تومان /عدد

مقاومت 100 اهم (1/8W-%5)

رنگ مقاومت: قهوای مشکی قهوه ای طلاییمقاومت 5% کربني 100 اهم 1/82 وات..

20 تومان /-عدد

مقاومت 100 اهم (1W-%5)

رنگ مقاومت: قهوای مشکی قهوه ای طلاییمقاومت 5% کربني 100 اهم 1 وات..

130 تومان /-عدد

مقاومت 100 اهم (2W-%5)

رنگ مقاومت: قهوای مشکی قهوه ای طلاییمقاومت 5% کربني 100 اهم 2 وات..

170 تومان /-عدد

مقاومت 100K کيلواهم (1/2W-%5)

رنگ مقاومت: قهوای مشکی نارنجی طلاییمقاومت 5% کربني 100 کیلو اهم 1/2 وات..

55 تومان /-عدد

مقاومت 100K کيلواهم (1/4W-%5)

  رنگ مقاومت: قهوه ای مشکی زرد طلاییمقاومت 5% کربني 100 کیلواهم 1/4 وات ..

35 تومان /عدد

مقاومت 100K کيلواهم (1/8W-%5)

رنگ مقاومت: قهوای مشکی نارنجی طلاییمقاومت 5% کربني 100 کیلو اهم 1/8وات..

20 تومان /-عدد

مقاومت 100K کيلواهم (1W-%5)

رنگ مقاومت: قهوای مشکی نارنجی طلاییمقاومت 5% کربني 100 کیلو اهم 1 وات..

130 تومان /-عدد

مقاومت 100K کيلواهم (2W-%5)

رنگ مقاومت: قهوای مشکی نارنجی طلاییمقاومت 5% کربني 100 کیلو اهم 2 وات..

170 تومان /-عدد

مقاومت 10K کيلواهم (1/2W-%5)

رنگ مقاومت: قهوه ای مشکی نارنجی طلاییمقاومت 5% کربني10کیلو اهم 1/2 وات..

55 تومان /-عدد

مقاومت 10K کيلواهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: قهوه ای مشکی نارنجی طلاییمقاومت 5% کربني10کیلو اهم 1/4 وات..

35 تومان /عدد

مقاومت 10K کيلواهم (1/8W-%5)

 رنگ مقاومت: قهوه ای مشکی نارنجی طلاییمقاومت 5% کربني10کیلو اهم 1/8 وات..

20 تومان /-عدد

مقاومت 10K کيلواهم (1W-%5)

رنگ مقاومت: قهوه ای مشکی نارنجی طلاییمقاومت 5% کربني10کیلو اهم 1 وات..

130 تومان /-عدد

مقاومت 10K کيلواهم (2W-%5)

رنگ مقاومت: قهوه ای مشکی نارنجی طلاییمقاومت 5% کربني10کیلو اهم2 وات..

170 تومان /-عدد

مقاومت 10M مگااهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: قهوه ای مشکی ابی طلاییمقاومت 5% کربني 10 مگا اهم 1/4 وات..

35 تومان /عدد

مقاومت 12 اهم (1/2W-%5)

رنگ مقاومت: قهوای قرمز مشکی طلاییمقاومت 5% کربني 12 اهم 1/2 وات..

55 تومان /-عدد

مقاومت 12 اهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: قهوای قرمز مشکی طلاییمقاومت 5% کربني 12 اهم 1/4 وات..

35 تومان /عدد

مقاومت 12 اهم (1/8W-%5)

رنگ مقاومت: قهوای قرمز مشکی طلاییمقاومت 5% کربني 12 اهم 1/8 وات..

20 تومان /-عدد

مقاومت 12 اهم (1W-%5)

رنگ مقاومت: قهوای قرمز مشکی طلاییمقاومت 5% کربني 12 اهم 1 وات..

130 تومان /-عدد

مقاومت 12 اهم (2W-%5)

رنگ مقاومت: قهوای قرمز مشکی طلاییمقاومت 5% کربني 12 اهم2 وات..

170 تومان /-عدد

مقاومت 120 اهم (1/2W-%5)

رنگ مقاومت: قهوای قرمز قهوه ای طلاییمقاومت 5% کربني 120 اهم 1/2 وات..

55 تومان /-عدد

مقاومت 120 اهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: قهوای قرمز قهوه ای طلاییمقاومت 5% کربني 120 اهم 1/4 وات..

35 تومان /عدد

مقاومت 120 اهم (1/8W-%5)

رنگ مقاومت: قهوای قرمز قهوه ای طلاییمقاومت 5% کربني 120 اهم 1/8 وات..

20 تومان /-عدد

مقاومت 120 اهم (1W-%5)

رنگ مقاومت: قهوای قرمز قهوه ای طلاییمقاومت 5% کربني 120 اهم 1 وات..

130 تومان /-عدد

مقاومت 120 اهم (2W-%5)

رنگ مقاومت: قهوای قرمز قهوه ای طلاییمقاومت 5% کربني 120 اهم 2 وات..

170 تومان /-عدد

مقاومت 120K کيلواهم (1/2W-%5)

رنگ مقاومت: قهوه ای قرمز زرد طلاییمقاومت 5% کربني120کیلو اهم 1/2 وات..

55 تومان /-عدد

مقاومت 120K کيلواهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: قهوه ای قرمز زرد طلاییمقاومت 5% کربني120کیلو اهم 1/4 وات..

35 تومان /عدد

مقاومت 120K کيلواهم (1/8W-%5)

رنگ مقاومت: قهوه ای قرمز زرد طلاییمقاومت 5% کربني120کیلو اهم 1/8 وات..

20 تومان /-عدد

مقاومت 120K کيلواهم (1W-%5)

رنگ مقاومت: قهوه ای قرمز زرد طلاییمقاومت 5% کربني120کیلو اهم 1 وات..

130 تومان /-عدد

مقاومت 120K کيلواهم (2W-%5)

رنگ مقاومت: قهوه ای قرمز زرد طلاییمقاومت 5% کربني120کیلو اهم 2 وات..

170 تومان /-عدد

مقاومت 12K کيلواهم (1/2W-%5)

رنگ مقاومت: قهوه ای قرمز نارنجی طلاییمقاومت 5% کربني12کیلو اهم 1/2 وات..

55 تومان /-عدد

مقاومت 12K کيلواهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: قهوه ای قرمز نارنجی طلاییمقاومت 5% کربني12کیلو اهم 1/4 وات..

35 تومان /عدد

مقاومت 12K کيلواهم (1/8W-%5)

رنگ مقاومت: قهوه ای قرمز نارنجی طلاییمقاومت 5% کربني12کیلو اهم 1/8 وات..

20 تومان /-عدد

مقاومت 12K کيلواهم (1W-%5)

رنگ مقاومت: قهوه ای قرمز نارنجی طلاییمقاومت 5% کربني12کیلو اهم 1 وات..

130 تومان /-عدد

مقاومت 12K کيلواهم (2W-%5)

رنگ مقاومت: قهوه ای قرمز نارنجی طلاییمقاومت 5% کربني12کیلو اهم 2 وات..

170 تومان /-عدد

مقاومت 150 اهم (1/2W-%5)

رنگ مقاومت: قهوای سبز قهوه ای طلاییمقاومت 5% کربني 150 اهم1/2 وات..

55 تومان /-عدد

مقاومت 150 اهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: قهوای سبز قهوه ای طلاییمقاومت 5% کربني 150 اهم1/4 وات..

35 تومان /عدد

مقاومت 150 اهم (1/8W-%5)

رنگ مقاومت: قهوای سبز قهوه ای طلاییمقاومت 5% کربني 150 اهم 1/8 وات..

20 تومان /-عدد

مقاومت 150 اهم (1W-%5)

رنگ مقاومت: قهوای سبز قهوه ای طلاییمقاومت 5% کربني 150 اهم 1وات..

130 تومان /-عدد

مقاومت 150 اهم (2W-%5)

رنگ مقاومت: قهوای سبز قهوه ای طلاییمقاومت 5% کربني 150 اهم 2 وات..

170 تومان /-عدد

مقاومت 150K کيلواهم (1/2W-%5)

رنگ مقاومت: قهوه ای سبز زرد طلاییمقاومت 5% کربني150کیلو اهم 1/2 وات..

55 تومان /-عدد

مقاومت 150K کيلواهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: قهوه ای سبز زرد طلاییمقاومت 5% کربني150کیلو اهم 1/4 وات..

35 تومان /عدد

مقاومت 150K کيلواهم (1/8W-%5)

رنگ مقاومت: قهوه ای سبز زرد طلاییمقاومت 5% کربني150کیلو اهم 1/8 وات..

20 تومان /-عدد

مقاومت 150K کيلواهم (1W-%5)

رنگ مقاومت: قهوه ای سبز زرد طلاییمقاومت 5% کربني150کیلو اهم 1 وات..

130 تومان /-عدد

مقاومت 150K کيلواهم (2W-%5)

رنگ مقاومت: قهوه ای سبز زرد طلاییمقاومت 5% کربني150کیلو اهم2 وات..

170 تومان /-عدد

مقاومت 15K کيلواهم (1/2W-%5)

رنگ مقاومت: قهوه ای سبز نارنجی طلاییمقاومت 5% کربني15کیلو اهم 1/2 وات..

55 تومان /-عدد

مقاومت 15K کيلواهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: قهوه ای سبز نارنجی طلاییمقاومت 5% کربني15کیلو اهم 1/4 وات..

35 تومان /عدد

مقاومت 15K کيلواهم (1/8W-%5)

رنگ مقاومت: قهوه ای سبز نارنجی طلاییمقاومت 5% کربني15کیلو اهم 1/8 وات..

20 تومان /-عدد

مقاومت 15K کيلواهم (1W-%5)

رنگ مقاومت: قهوه ای سبز نارنجی طلاییمقاومت 5% کربني15کیلو اهم 1 وات..

130 تومان /-عدد

مقاومت 15K کيلواهم (2W-%5)

رنگ مقاومت: قهوه ای سبز نارنجی طلاییمقاومت 5% کربني15کیلو اهم 2 وات..

170 تومان /-عدد

مقاومت 180 اهم (1/2W-%5)

رنگ مقاومت: قهوای خاکستری قهوه ای طلاییمقاومت 5% کربني 180 اهم 1/2 وات..

55 تومان /-عدد

مقاومت 180 اهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: قهوای خاکستری قهوه ای طلاییمقاومت 5% کربني 180 اهم 1/4 وات..

35 تومان /عدد

مقاومت 180 اهم (1/8W-%5)

رنگ مقاومت: قهوای خاکستری قهوه ای طلاییمقاومت 5% کربني 180 اهم 1/8 وات..

20 تومان /-عدد

مقاومت 180 اهم (1W-%5)

رنگ مقاومت: قهوای خاکستری قهوه ای طلاییمقاومت 5% کربني 180 اهم 1وات..

130 تومان /-عدد

مقاومت 180 اهم (2W-%5)

رنگ مقاومت: قهوای خاکستری قهوه ای طلاییمقاومت 5% کربني 180 اهم 2 وات..

170 تومان /-عدد

مقاومت 180K کيلواهم (1/2W-%5)

رنگ مقاومت: قهوه ای خاکستری زرد طلاییمقاومت 5% کربني180کیلو اهم 1/2 وات..

55 تومان /-عدد

مقاومت 180K کيلواهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: قهوه ای خاکستری زرد طلاییمقاومت 5% کربني180کیلو اهم 1/4 وات..

35 تومان /عدد

مقاومت 180K کيلواهم (1/8W-%5)

رنگ مقاومت: قهوه ای خاکستری زرد طلاییمقاومت 5% کربني180کیلو اهم 1/8 وات..

20 تومان /-عدد

مقاومت 180K کيلواهم (1W-%5)

رنگ مقاومت: قهوه ای خاکستری زرد طلاییمقاومت 5% کربني180کیلو اهم 1 وات..

130 تومان /-عدد

مقاومت 180K کيلواهم (2W-%5)

رنگ مقاومت: قهوه ای خاکستری زرد طلاییمقاومت 5% کربني180کیلو اهم 2 وات..

170 تومان /-عدد

مقاومت 18K کيلواهم (1/2W-%5)

رنگ مقاومت: قهوه ای خاکستری نارنجی طلاییمقاومت 5% کربني18کیلو اهم 1/2 وات..

55 تومان /-عدد

مقاومت 18K کيلواهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: قهوه ای خاکستری نارنجی طلاییمقاومت 5% کربني18کیلو اهم 1/4 وات..

35 تومان /عدد

مقاومت 18K کيلواهم (1/8W-%5)

رنگ مقاومت: قهوه ای خاکستری نارنجی طلاییمقاومت 5% کربني18کیلو اهم 1/8 وات..

20 تومان /-عدد

مقاومت 18K کيلواهم (1W-%5)

رنگ مقاومت: قهوه ای خاکستری نارنجی طلاییمقاومت 5% کربني18کیلو اهم 1 وات..

130 تومان /-عدد

مقاومت 18K کيلواهم (2W-%5)

رنگ مقاومت: قهوه ای خاکستری نارنجی طلاییمقاومت 5% کربني18کیلو اهم 2 وات..

170 تومان /-عدد

مقاومت 1K کيلواهم (1/2W-%5)

 رنگ مقاومت: قهوه ای مشکی قرمز طلاییمقاومت 5% کربني 1 کیلو اهم 1/2 واتProduct AttributesSelect AllDatasheetsNFR25, 25H SeriesManufacturerVishay BC ComponentsSeriesNFR25HPackaging Tape & ..

55 تومان /-عدد

مقاومت 1K کيلواهم (1/4W-%5)

 رنگ مقاومت: قهوه ای مشکی قرمز طلاییمقاومت 5% کربني 1 کیلو اهم 1/4 واتProduct AttributesSelect AllDatasheetsCF, CFM SeriesResistor Packaging SpecManufacturerStackpole Electronics Inc.SeriesCFPack..

35 تومان /عدد

مقاومت 1K کيلواهم (1/8W-5%)

  رنگ مقاومت: قهوه ای مشکی قرمز طلاییمقاومت 5% کربني 1 کیلو اهم 1/8 واتProduct AttributesSelect AllDatasheetsCFR SeriesManufacturerYageoSeriesCFRPackaging Tape & Reel (TR) Part..

20 تومان /-عدد

مقاومت 1K کيلواهم (1W-%5)

 رنگ مقاومت: قهوه ای مشکی قرمز طلاییمقاومت 5% کربني 1 کیلو اهم 1 واتProduct AttributesSelect AllDatasheetsFMP SeriesManufacturerYageoSeriesFMPPackaging Tape & Reel (TR) Part StatusA..

130 تومان /-عدد

مقاومت 1K کيلواهم (2W-%5)

  رنگ مقاومت: قهوه ای مشکی قرمز طلاییمقاومت 5% کربني 1K کیلواهم 2 واتProduct AttributesSelect AllDatasheetsFMP SeriesManufacturerYageoSeriesFMPPackaging Tape & R..

170 تومان /-عدد

مقاومت 1M مگااهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: قهوه ای مشکی سبز طلاییمقاومت 5% کربني 1مگا اهم 1/4 وات..

35 تومان /عدد

مقاومت 1M کيلواهم (1/2W-%5)

رنگ مقاومت: قهوه ای مشکی سبز طلاییمقاومت 5% کربني 1مگا اهم 1/2 وات..

55 تومان /-عدد

مقاومت 1M کيلواهم (1/8W-%5)

رنگ مقاومت: قهوه ای مشکی سبز طلاییمقاومت 5% کربني 1مگا اهم 1/8 وات..

20 تومان /-عدد

مقاومت 2.2 اهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: -قرمز قرمزطلایی طلاییمقاومت 5% کربني 2.2  اهم 1/4 وات..

35 تومان /عدد

مقاومت 2.2K کيلواهم (1/2W-%5)

 رنگ مقاومت: قرمز قرمز قرمز طلاییمقاومت 5% کربني 2.2 کیلو اهم 1/2 وات ..

55 تومان /-عدد

مقاومت 2.2K کيلواهم (1/4W-%5)

 رنگ مقاومت: قرمز قرمز قرمز طلاییمقاومت 5% کربني 2.2 کیلو اهم 1/4 وات ..

35 تومان /عدد

مقاومت 2.2K کيلواهم (1/8W-%5)

 رنگ مقاومت: قرمز قرمز قرمز طلاییمقاومت 5% کربني 2.2 کیلو اهم 1/8 وات ..

20 تومان /-عدد

مقاومت 2.2K کيلواهم (1W-%5)

 رنگ مقاومت: قرمز قرمز قرمز طلاییمقاومت 5% کربني 2.2 کیلو اهم 1 وات ..

130 تومان /-عدد

مقاومت 2.2K کيلواهم (2W-%5)

 رنگ مقاومت: قرمز قرمز قرمز طلاییمقاومت 5% کربني 2.2 کیلو اهم 2 وات ..

170 تومان /-عدد

مقاومت 2.2M کيلواهم (1/4W-%5)

 رنگ مقاومت: قرمز قرمزسبز طلاییمقاومت 5% کربني  2.2مگااهم 1/4 وات..

35 تومان /عدد

مقاومت 2.7K کيلواهم (1/2W-%5)

 رنگ مقاومت: قرمز بنفش قرمز طلاییمقاومت 5% کربني 2.7 کیلو اهم 1/2 وات ..

55 تومان /-عدد

مقاومت 2.7K کيلواهم (1/4W-%5)

 رنگ مقاومت: قرمز بنفش قرمز طلاییمقاومت 5% کربني 2.7 کیلو اهم 1/4 وات ..

35 تومان /عدد

مقاومت 2.7K کيلواهم (1/8W-%5)

 رنگ مقاومت: قرمز بنفش قرمز طلاییمقاومت 5% کربني 2.7 کیلو اهم 1/8 وات ..

20 تومان /-عدد

مقاومت 2.7K کيلواهم (1W-%5)

 رنگ مقاومت: قرمز بنفش قرمز طلاییمقاومت 5% کربني 2.7 کیلو اهم 1 وات ..

130 تومان /-عدد

مقاومت 2.7K کيلواهم (2W-%5)

 رنگ مقاومت: قرمز بنفش قرمز طلاییمقاومت 5% کربني 2.7 کیلو اهم 2 وات ..

170 تومان /-عدد

مقاومت 2.7M کيلواهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: قرمز بنفش سبز طلاییمقاومت 5% کربني  2.7مگااهم 1/4 وات..

35 تومان /عدد

مقاومت 22 اهم (1/2W-%5)

رنگ مقاومت: ق-قرمز قرمزمشکی طلاییمقاومت 5% کربني 22  اهم 1/2 وات..

55 تومان /-عدد

مقاومت 22 اهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: -قرمز قرمزمشکی طلاییمقاومت 5% کربني 22  اهم 1/4 وات..

35 تومان /عدد

مقاومت 22 اهم (1/8W-%5)

رنگ مقاومت: -قرمز قرمزمشکی طلاییمقاومت 5% کربني 22  اهم 1/8 وات..

20 تومان /-عدد

مقاومت 22 اهم (1W-%5)

رنگ مقاومت: -قرمز قرمزمشکی طلاییمقاومت 5% کربني 22  اهم 1 وات..

130 تومان /-عدد

مقاومت 22 اهم (2W-%5)

رنگ مقاومت: -قرمز قرمزمشکی طلاییمقاومت 5% کربني 22  اهم  2 وات..

170 تومان /-عدد

مقاومت 220 اهم (1/2W-%5)

رنگ مقاومت: قرمز قرمز قهوه ای طلاییمقاومت 5% کربني 220 اهم 1/2 وات..

55 تومان /-عدد

مقاومت 220 اهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: قرمز قرمز قهوه ای طلاییمقاومت 5% کربني 220 اهم 1/4 وات..

35 تومان /عدد

مقاومت 220 اهم (1/8W-%5)

رنگ مقاومت: قرمز قرمز قهوه ای طلاییمقاومت 5% کربني 220 اهم 1/8 وات..

20 تومان /-عدد

مقاومت 220 اهم (1W-%5)

رنگ مقاومت: قرمز قرمز قهوه ای طلاییمقاومت 5% کربني 220 اهم 1 وات..

130 تومان /-عدد

مقاومت 220 اهم (2W-%5)

رنگ مقاومت: قرمز قرمز قهوه ای طلاییمقاومت 5% کربني 220 اهم 2 وات..

170 تومان /-عدد

مقاومت 220K کيلواهم (1/2W-%5)

رنگ مقاومت: قرمز قرمز زرد  طلاییمقاومت 5% کربني 220 کیلو اهم1/2 وات..

55 تومان /-عدد

مقاومت 220K کيلواهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: قرمز قرمز زرد  طلاییمقاومت 5% کربني 220 کیلو اهم1/4 وات..

35 تومان /عدد

مقاومت 220K کيلواهم (1/8W-%5)

رنگ مقاومت: قرمز قرمز زرد  طلاییمقاومت 5% کربني 220 کیلو اهم1/8 وات..

20 تومان /-عدد

مقاومت 220K کيلواهم (1W-%5)

رنگ مقاومت: قرمز قرمز زرد  طلاییمقاومت 5% کربني 220 کیلو اهم 1 وات..

130 تومان /-عدد

مقاومت 220K کيلواهم (2W-%5)

رنگ مقاومت: قرمز قرمز زرد  طلاییمقاومت 5% کربني 220 کیلو اهم 2 وات..

170 تومان /-عدد

مقاومت 22K کيلواهم (1/2W-%5)

رنگ مقاومت: قرمز قرمز نارنجی طلاییمقاومت 5% کربني 22 کیلو اهم1/2وات..

55 تومان /-عدد

مقاومت 22K کيلواهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: قرمز قرمز نارنجی طلاییمقاومت 5% کربني 22 کیلو اهم1/4 وات..

35 تومان /عدد

مقاومت 22K کيلواهم (1/8W-%5)

رنگ مقاومت: قرمز قرمز نارنجی طلاییمقاومت 5% کربني 22 کیلو اهم1/8 وات..

20 تومان /-عدد

مقاومت 22K کيلواهم (1W-%5)

رنگ مقاومت: قرمز قرمز نارنجی طلاییمقاومت 5% کربني 22 کیلو اهم1 وات..

130 تومان /-عدد

مقاومت 22K کيلواهم (2W-%5)

رنگ مقاومت: قرمز قرمز نارنجی طلاییمقاومت 5% کربني 22 کیلو اهم2 وات..

170 تومان /-عدد

مقاومت 27 اهم (1/2W-%5)

رنگ مقاومت: قرمز بنفش  مشکی طلاییمقاومت 5% کربني 27  اهم 1/2 وات..

55 تومان /-عدد

مقاومت 27 اهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: قرمز بنفش  مشکی طلاییمقاومت 5% کربني 27  اهم 1/4 وات..

35 تومان /عدد

مقاومت 27 اهم (1/8W-%5)

رنگ مقاومت: قرمز بنفش  مشکی طلاییمقاومت 5% کربني 27  اهم 1/8 وات..

20 تومان /-عدد

مقاومت 27 اهم (1W-%5)

رنگ مقاومت: قرمز بنفش  مشکی طلاییمقاومت 5% کربني 27  اهم 1 وات..

130 تومان /-عدد

مقاومت 27 اهم (2W-%5)

رنگ مقاومت: قرمز بنفش  مشکی طلاییمقاومت 5% کربني 27  اهم 2 وات..

170 تومان /-عدد

مقاومت 270 اهم (1/2W-%5)

رنگ مقاومت: قرمز بنفش  قهوه ای طلاییمقاومت 5% کربني 270 اهم 1/2 وات..

55 تومان /-عدد

مقاومت 270 اهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: قرمز بنفش  قهوه ای طلاییمقاومت 5% کربني 270 اهم 1/4 وات..

35 تومان /عدد

مقاومت 270 اهم (1/8W-%5)

رنگ مقاومت: قرمز بنفش  قهوه ای طلاییمقاومت 5% کربني 270 اهم 1/8 وات..

20 تومان /-عدد

مقاومت 270 اهم (1W-%5)

رنگ مقاومت: قرمز بنفش  قهوه ای طلاییمقاومت 5% کربني 270 اهم 1 وات..

130 تومان /-عدد

مقاومت 270 اهم (2W-%5)

رنگ مقاومت: قرمز بنفش  قهوه ای طلاییمقاومت 5% کربني 270 اهم 2 وات..

170 تومان /-عدد

مقاومت 270K کيلواهم (1/2W-%5)

رنگ مقاومت: قرمزبنفش زرد طلاییمقاومت 5% کربني270کیلو اهم1/2 وات..

55 تومان /-عدد

مقاومت 270K کيلواهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: قرمزبنفش زرد طلاییمقاومت 5% کربني270کیلو اهم1/4 وات..

35 تومان /عدد

مقاومت 270K کيلواهم (1/8W-%5)

رنگ مقاومت: قرمزبنفش زرد طلاییمقاومت 5% کربني270کیلو اهم1/8 وات..

20 تومان /-عدد

مقاومت 270K کيلواهم (1W-%5)

رنگ مقاومت: قرمزبنفش زرد طلاییمقاومت 5% کربني270کیلو اهم1 وات..

130 تومان /-عدد

مقاومت 270K کيلواهم (2W-%5)

رنگ مقاومت: قرمزبنفش زرد طلاییمقاومت 5% کربني270کیلو اهم 2 وات..

170 تومان /-عدد

مقاومت 27K کيلواهم (1/2W-%5)

رنگ مقاومت: قرمزبنفش نارنجی طلاییمقاومت 5% کربني27کیلو اهم1/2 وات..

55 تومان /-عدد

مقاومت 27K کيلواهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: قرمزبنفش نارنجی طلاییمقاومت 5% کربني27کیلو اهم1/4 وات..

35 تومان /عدد

مقاومت 27K کيلواهم (1/8W-%5)

رنگ مقاومت: قرمزبنفش نارنجی طلاییمقاومت 5% کربني27کیلو اهم1/8 وات..

20 تومان /-عدد

مقاومت 27K کيلواهم (1W-%5)

رنگ مقاومت: قرمزبنفش نارنجی طلاییمقاومت 5% کربني27کیلو اهم1 وات..

130 تومان /-عدد

مقاومت 27K کيلواهم (2W-%5)

رنگ مقاومت: قرمزبنفش نارنجی طلاییمقاومت 5% کربني27کیلو اهم2 وات..

170 تومان /-عدد

مقاومت 3.3 اهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: نارنجی نارنجی طلایی  طلاییمقاومت 5% کربني 3.3 اهم1/4 وات..

35 تومان /عدد

مقاومت 3.3K کيلواهم (1/2W-%5)

 رنگ مقاومت: نارنجی نارنجی  قرمز طلاییمقاومت 5% کربني 3.3 کیلو اهم 1/2 وات..

55 تومان /-عدد

مقاومت 3.3K کيلواهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: نارنجی نارنجی  قرمز طلاییمقاومت 5% کربني 3.3 کیلو اهم 1/4 وات ..

35 تومان /عدد

مقاومت 3.3K کيلواهم (1/8W-%5)

 رنگ مقاومت: نارنجی نارنجی  قرمز طلاییمقاومت 5% کربني 3.3 کیلو اهم 1/8 وات ..

20 تومان /-عدد

مقاومت 3.3K کيلواهم (1W-%5)

 رنگ مقاومت: نارنجی نارنجی  قرمز طلاییمقاومت 5% کربني 3.3 کیلو اهم 1/8 وات..

130 تومان /-عدد

مقاومت 3.3K کيلواهم (2W-%5)

 رنگ مقاومت: نارنجی نارنجی  قرمز طلاییمقاومت 5% کربني 3.3 کیلو اهم 2 وات..

170 تومان /-عدد

مقاومت 3.3M کيلواهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: نارنجی نارنجی سبز طلاییمقاومت 5% کربني 3.3 مگا اهم 1/4 وات..

35 تومان /عدد

مقاومت 3.9 اهم (1/4W-%5)

   رنگ مقاومت:نارنجی سفید طلایی طلایی مقاومت 5% کربني 3.9 اهم 1/4 واتمشخصات مقاومت  رنگ مقاومتنارنجی سفید طلایی طلایی توان مقاومت1/4 وات -0.25 وات تلرانس مقاومت%5&nb..

35 تومان /عدد

مقاومت 3.9M مگا اهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: نارنجی سفید سبز طلاییمقاومت 5% کربني 3.9 مگا اهم 1/4 وات..

35 تومان /عدد

مقاومت 33 اهم (1/2W-%5)

رنگ مقاومت: نارنجی نارنجی مشکی  طلاییمقاومت 5% کربني 33 اهم1/2 وات..

55 تومان /-عدد

مقاومت 33 اهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: نارنجی نارنجی مشکی  طلاییمقاومت 5% کربني 33 اهم1/4 وات..

35 تومان /عدد

مقاومت 33 اهم (1/8W-%5)

رنگ مقاومت: نارنجی نارنجی مشکی  طلاییمقاومت 5% کربني 33 اهم1/8 وات..

20 تومان /-عدد

مقاومت 33 اهم (1W-%5)

رنگ مقاومت: نارنجی نارنجی مشکی  طلاییمقاومت 5% کربني 33 اهم1 وات..

130 تومان /-عدد

مقاومت 33 اهم (2W-%5)

رنگ مقاومت: نارنجی نارنجی مشکی  طلاییمقاومت 5% کربني 33 اهم2 وات..

170 تومان /-عدد

مقاومت 330 اهم (1/2W-%5)

رنگ مقاومت: نارنجی نارنجی  قهوه ای طلاییمقاومت 5% کربني 330 اهم1/2 وات..

55 تومان /-عدد

مقاومت 330 اهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: نارنجی نارنجی  قهوه ای طلاییمقاومت 5% کربني 330 اهم 1/4 وات..

35 تومان /عدد

مقاومت 330 اهم (1/8W-%5)

رنگ مقاومت: نارنجی نارنجی  قهوه ای طلاییمقاومت 5% کربني 330 اهم 1/8 وات..

20 تومان /-عدد

مقاومت 330 اهم (1W-%5)

رنگ مقاومت: نارنجی نارنجی  قهوه ای طلاییمقاومت 5% کربني 330 اهم 1 وات..

130 تومان /-عدد

مقاومت 330 اهم (2W-%5)

رنگ مقاومت: نارنجی نارنجی  قهوه ای طلاییمقاومت 5% کربني 330 اهم 2 وات..

170 تومان /-عدد

مقاومت 330K کيلواهم (1/2W-%5)

        رنگ مقاومت: نارنجی نارنحی زرد  طلایی مقاومت 5% کربني 330K کیلو اهم 1/2 وات..

55 تومان /-عدد

مقاومت 330K کيلواهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: نارنجی نارنحی زرد  طلایی مقاومت 5% کربني 330K کیلو اهم 1/4 وات..

35 تومان /عدد

مقاومت 330K کيلواهم (1/8W-%5)

رنگ مقاومت: نارنجی نارنحی زرد  طلایی مقاومت 5% کربني 330K کیلو اهم 1/8 وات..

20 تومان /-عدد

مقاومت 330K کيلواهم (1W-%5)

رنگ مقاومت: نارنجی نارنحی زرد  طلایی مقاومت 5% کربني 330K کیلو اهم 1 وات..

130 تومان /-عدد

مقاومت 330K کيلواهم (2W-%5)

رنگ مقاومت: نارنجی نارنحی زرد  طلایی مقاومت 5% کربني 330K کیلو اهم 2 وات..

170 تومان /-عدد

مقاومت 33K کيلو اهم (1/4W-%1)

 رنگ مقاومت:نارنجی نارنجی مشکی قرمز قهوه ایمقاومت 1% کربني 33K کیلواهم 1/4 واتمشخصات مقاومت  رنگ مقاومتنارنجی نارنجی مشکی قرمز قهوه ای توان مقاومت1/4 وات -0.25 وات&n..

25 تومان

مقاومت 33K کيلواهم (1/2W-%5)

رنگ مقاومت: نارنجی نارنحی نارنجی  طلایی مقاومت 5% کربني 33K کیلو اهم 1/2 وات..

55 تومان /-عدد

مقاومت 33K کيلواهم (1/4W-%5)

 رنگ مقاومت: نارنجی نارنحی نارنجی  طلایی مقاومت 5% کربني 33K کیلو اهم 1/4 وات ..

35 تومان /عدد

مقاومت 33K کيلواهم (1/8W-%5)

رنگ مقاومت: نارنجی نارنحی نارنجی  طلایی مقاومت 5% کربني 33K کیلو اهم 1/8 وات..

20 تومان /-عدد

مقاومت 33K کيلواهم (1W-%5)

رنگ مقاومت: نارنجی نارنحی نارنجی  طلایی مقاومت 5% کربني 33K کیلو اهم 1 وات..

130 تومان /-عدد

مقاومت 33K کيلواهم (2W-%5)

رنگ مقاومت: نارنجی نارنحی نارنجی  طلایی مقاومت 5% کربني 33K کیلو اهم 2 وات..

170 تومان /-عدد

مقاومت 39 اهم (1/2W-%5)

رنگ مقاومت:نارنجی سفید مشکی طلایی مقاومت 5% کربني 39 اهم 1/2 وات..

55 تومان /-عدد

مقاومت 39 اهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت:نارنجی سفید مشکی طلایی مقاومت 5% کربني 39 اهم 1/4 وات..

35 تومان /عدد

مقاومت 39 اهم (1/8W-%5)

رنگ مقاومت:نارنجی سفید مشکی طلایی مقاومت 5% کربني 39 اهم 1/8 وات..

20 تومان /-عدد

مقاومت 39 اهم (1W-%5)

رنگ مقاومت:نارنجی سفید مشکی طلایی مقاومت 5% کربني 39 اهم 1 وات..

130 تومان /-عدد

مقاومت 39 اهم (2W-%5)

رنگ مقاومت:نارنجی سفید مشکی طلایی مقاومت 5% کربني 39 اهم 2 وات..

170 تومان /-عدد

مقاومت 390 اهم (1/2W-%5)

رنگ مقاومت:نارنجی سفید قهوه ای طلایی مقاومت 5% کربني 390 اهم 1/2 وات..

55 تومان /-عدد

مقاومت 390 اهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت:نارنجی سفید قهوه ای طلایی مقاومت 5% کربني 390 اهم 1/4 وات..

35 تومان /عدد

مقاومت 390 اهم (1/8W-%5)

رنگ مقاومت:نارنجی سفید قهوه ای طلایی مقاومت 5% کربني 390 اهم 1/8 وات..

20 تومان /-عدد

مقاومت 390 اهم (1W-%5)

رنگ مقاومت:نارنجی سفید قهوه ای طلایی مقاومت 5% کربني 390 اهم 1 وات..

130 تومان /-عدد

مقاومت 390 اهم (2W-%5)

رنگ مقاومت:نارنجی سفید قهوه ای طلایی مقاومت 5% کربني 390 اهم 2 وات..

170 تومان /-عدد

مقاومت 390K کيلواهم (1/2W-%5)

رنگ مقاومت: نارنجی سفید زرد  طلایی مقاومت 5% کربني 390K کیلو اهم 1/2 وات..

55 تومان /-عدد

مقاومت 390K کيلواهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: نارنجی سفید زرد  طلایی مقاومت 5% کربني 390K کیلو اهم 1/4 وات..

35 تومان /عدد

مقاومت 390K کيلواهم (1/8W-%5)

رنگ مقاومت: نارنجی سفید زرد  طلایی مقاومت 5% کربني 390K کیلو اهم 1/8 وات..

20 تومان /-عدد

مقاومت 390K کيلواهم (1W-%5)

رنگ مقاومت: نارنجی سفید زرد  طلایی مقاومت 5% کربني 390K کیلو اهم 1 وات..

130 تومان /-عدد

مقاومت 390K کيلواهم (2W-%5)

رنگ مقاومت: نارنجی سفید زرد  طلایی مقاومت 5% کربني 390K کیلو اهم 2 وات..

170 تومان /-عدد

مقاومت 39K کيلواهم (1/2W-%5)

رنگ مقاومت: نارنجی سفید نارنجی  طلایی مقاومت 5% کربني 39K کیلو اهم 1/2 وات..

55 تومان /-عدد

مقاومت 39K کيلواهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: نارنجی سفید نارنجی  طلایی مقاومت 5% کربني 39K کیلو اهم 1/4 وات..

35 تومان /عدد

مقاومت 39K کيلواهم (1/8W-%5)

رنگ مقاومت: نارنجی سفید نارنجی  طلایی مقاومت 5% کربني 39K کیلو اهم 1/8 وات..

20 تومان /-عدد

مقاومت 39K کيلواهم (1W-%5)

رنگ مقاومت: نارنجی سفید نارنجی  طلایی مقاومت 5% کربني 39K کیلو اهم 1 وات..

130 تومان /-عدد

مقاومت 39K کيلواهم (2W-%5)

رنگ مقاومت: نارنجی سفید نارنجی  طلایی مقاومت 5% کربني 39K کیلو اهم 2 وات..

170 تومان /-عدد

مقاومت 4.7 اهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت:زرد بنفش طلایی  طلایی مقاومت 5% کربني 4.7 اهم 1/4 وات..

35 تومان /عدد

مقاومت 4.7K کيلواهم (1/2W-%5)

 رنگ مقاومت: زرد بنفش  قرمز طلاییمقاومت 5% کربني 4.7 کیلو اهم 1/2 وات..

55 تومان /-عدد

مقاومت 4.7K کيلواهم (1/4W-%5)

 رنگ مقاومت: زرد بنفش  قرمز طلاییمقاومت 5% کربني 4.7 کیلو اهم 1/4 واتProduct AttributesSelect AllDatasheetsCF, CFM SeriesThrough Hole ResistorsManufacturerStackpole Electronics Inc.SeriesCFM..

35 تومان /عدد

مقاومت 4.7K کيلواهم (1/8W-%5)

رنگ مقاومت: زرد بنفش  قرمز طلاییمقاومت 5% کربني 4.7 کیلو اهم 1/8 وات..

20 تومان /-عدد

مقاومت 4.7K کيلواهم (1W-%5)

 رنگ مقاومت: نارنجی نارنجی  قرمز طلاییمقاومت 5% کربني 4.7 کیلو اهم 1 وات..

130 تومان /-عدد

مقاومت 4.7K کيلواهم (2W-%5)

 رنگ مقاومت: زرد بنفش  قرمز طلاییمقاومت 5% کربني 4.7 کیلو اهم 2 وات..

170 تومان /-عدد

مقاومت 4.7M کيلواهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت: زرد بنفش  سبز طلاییمقاومت 5% کربني 4.7 مگا اهم 1/4 وات..

35 تومان /عدد

مقاومت 47 اهم (1/2W-%5)

رنگ مقاومت:زرد بنفش مشکی  طلایی مقاومت 5% کربني 47 اهم 1/2 وات..

55 تومان /-عدد

مقاومت 47 اهم (1/4W-%5)

رنگ مقاومت:زرد بنفش مشکی  طلایی مقاومت 5% کربني 47 اهم 1/4 وات..

35 تومان /عدد