نمایش کل کالاها

نمایش کل کالاهامقایسه کالا (0)


مقاومت اجری 5W وات 0.1 اهم

مقاومت اجری 5W وات 0.1 اهم

 رنگ مقاومت: سفید کچی مقاومت 5% اجری  0.1 اهم 5 وات ..

500 تومان /عدد

مقاومت اجری 5W وات 0.18 اهم

مقاومت اجری 5W وات 0.18 اهم

 رنگ مقاومت: سفید کچی مقاومت 5% اجری  0.18  اهم 5 وات ..

500 تومان /عدد

مقاومت اجری 5W وات 0.22 اهم

مقاومت اجری 5W وات 0.22 اهم

 رنگ مقاومت: سفید کچی مقاومت 5% اجری  0.22 اهم 5 وات ..

500 تومان /عدد

مقاومت اجری 5W وات 0.27 اهم

مقاومت اجری 5W وات 0.27 اهم

 رنگ مقاومت: سفید کچی مقاومت 5% اجری  0.27  اهم 5 وات ..

500 تومان /عدد

مقاومت اجری 5W وات 0.33 اهم

مقاومت اجری 5W وات 0.33 اهم

 رنگ مقاومت: سفید کچی مقاومت 5% اجری  0.33 اهم 5 وات ..

500 تومان /عدد

مقاومت اجری 5W وات 0.39 اهم

مقاومت اجری 5W وات 0.39 اهم

 رنگ مقاومت: سفید کچی مقاومت 5% اجری  0.391 اهم 5 وات ..

500 تومان /عدد

مقاومت اجری 5W وات 0.47 اهم

مقاومت اجری 5W وات 0.47 اهم

 رنگ مقاومت: سفید کچی مقاومت 5% اجری  0.47 اهم 5 وات ..

500 تومان /عدد

مقاومت اجری 5W وات 0.5 اهم

مقاومت اجری 5W وات 0.5 اهم

 رنگ مقاومت: سفید کچی مقاومت 5% اجری  0.5 اهم 5 وات ..

500 تومان /عدد

مقاومت اجری 5W وات 0.56 اهم

مقاومت اجری 5W وات 0.56 اهم

 رنگ مقاومت: سفید کچی مقاومت 5% اجری  0.56 اهم 5 وات ..

500 تومان /عدد

مقاومت اجری 5W وات 0.68 اهم

مقاومت اجری 5W وات 0.68 اهم

 رنگ مقاومت: سفید کچی مقاومت 5% اجری  0.68 اهم 5 وات ..

500 تومان /عدد

مقاومت اجری 5W وات 1 اهم

مقاومت اجری 5W وات 1 اهم

 رنگ مقاومت: سفید کچی مقاومت 5% اجری  1 اهم 5 وات ..

500 تومان /عدد

مقاومت اجری 5W وات 1.2 اهم

مقاومت اجری 5W وات 1.2 اهم

 رنگ مقاومت: سفید کچی مقاومت 5% اجری  1.2 اهم 5 وات ..

500 تومان /عدد

مقاومت اجری 5W وات 1.5 اهم

مقاومت اجری 5W وات 1.5 اهم

 رنگ مقاومت: سفید کچی مقاومت 5% اجری  1.5 اهم 5 وات ..

500 تومان /عدد

مقاومت اجری 5W وات 10 اهم

مقاومت اجری 5W وات 10 اهم

 رنگ مقاومت: سفید کچی مقاومت 5% اجری 10 اهم 5 وات ..

500 تومان /عدد

مقاومت اجری 5W وات 100 اهم

مقاومت اجری 5W وات 100 اهم

 رنگ مقاومت: سفید کچی مقاومت 5% اجری  100 اهم 5 وات ..

500 تومان /عدد

مقاومت اجری 5W وات 12 اهم

مقاومت اجری 5W وات 12 اهم

 رنگ مقاومت: سفید کچی مقاومت 5% اجری  12 اهم 5 وات ..

500 تومان /عدد

مقاومت اجری 5W وات 120 اهم

مقاومت اجری 5W وات 120 اهم

 رنگ مقاومت: سفید کچی مقاومت 5% اجری  120 اهم 5 وات ..

500 تومان /عدد

مقاومت اجری 5W وات 15 اهم

مقاومت اجری 5W وات 15 اهم

 رنگ مقاومت: سفید کچی مقاومت 5% اجری  15 اهم 5 وات..

500 تومان /عدد

مقاومت اجری 5W وات 150 اهم

مقاومت اجری 5W وات 150 اهم

 رنگ مقاومت: سفید کچی مقاومت 5% اجری  150 اهم 5 وات ..

500 تومان /عدد

مقاومت اجری 5W وات 18 اهم

مقاومت اجری 5W وات 18 اهم

 رنگ مقاومت: سفید کچی مقاومت 5% اجری  18 اهم 5 وات..

500 تومان /عدد

مقاومت اجری 5W وات 180 اهم

مقاومت اجری 5W وات 180 اهم

 رنگ مقاومت: سفید کچی مقاومت 5% اجری  180 اهم 5 وات..

500 تومان /عدد

مقاومت اجری 5W وات 2.2 اهم

مقاومت اجری 5W وات 2.2 اهم

 رنگ مقاومت: سفید کچی مقاومت 5% اجری  2.2 اهم 5 وات..

500 تومان /عدد

مقاومت اجری 5W وات 2.7 اهم

مقاومت اجری 5W وات 2.7 اهم

 رنگ مقاومت: سفید کچی مقاومت 5% اجری  2.7 اهم 5 وات..

500 تومان /عدد

مقاومت اجری 5W وات 22 اهم

مقاومت اجری 5W وات 22 اهم

 رنگ مقاومت: سفید کچی مقاومت 5% اجری  22 اهم 5 وات..

500 تومان /عدد

مقاومت اجری 5W وات 220 اهم

مقاومت اجری 5W وات 220 اهم

 رنگ مقاومت: سفید کچی مقاومت 5% اجری  220 اهم 5 وات..

500 تومان /عدد

مقاومت اجری 5W وات 270 اهم

مقاومت اجری 5W وات 270 اهم

 رنگ مقاومت: سفید کچی مقاومت 5% اجری  270 اهم 5 وات..

500 تومان /عدد

مقاومت اجری 5W وات 3.3 اهم

مقاومت اجری 5W وات 3.3 اهم

 رنگ مقاومت: سفید کچی مقاومت 5% اجری  3.3 اهم 5 وات..

500 تومان /عدد

مقاومت اجری 5W وات 3.9 اهم

مقاومت اجری 5W وات 3.9 اهم

 رنگ مقاومت: سفید کچی مقاومت 5% اجری  3.9 اهم 5 وات..

500 تومان /عدد

مقاومت اجری 5W وات 33 اهم

مقاومت اجری 5W وات 33 اهم

 رنگ مقاومت: سفید کچی مقاومت 5% اجری  33 اهم 5 وات..

500 تومان /عدد

مقاومت اجری 5W وات 330 اهم

مقاومت اجری 5W وات 330 اهم

 رنگ مقاومت: سفید کچی مقاومت 5% اجری  330 اهم 5 وات..

500 تومان /عدد

مقاومت اجری 5W وات 39 اهم

مقاومت اجری 5W وات 39 اهم

 رنگ مقاومت: سفید کچی مقاومت 5% اجری  39 اهم 5 وات..

500 تومان /عدد

مقاومت اجری 5W وات 4.7 اهم

مقاومت اجری 5W وات 4.7 اهم

 رنگ مقاومت: سفید کچی مقاومت 5% اجری  4.7 اهم 5 وات..

500 تومان /عدد

مقاومت اجری 5W وات 47 اهم

مقاومت اجری 5W وات 47 اهم

 رنگ مقاومت: سفید کچی مقاومت 5% اجری  47 اهم 5 وات..

500 تومان /عدد

مقاومت اجری 5W وات 470 اهم

مقاومت اجری 5W وات 470 اهم

 رنگ مقاومت: سفید کچی مقاومت 5% اجری  470 اهم 5 وات..

500 تومان /عدد

مقاومت اجری 5W وات 5.6 اهم

مقاومت اجری 5W وات 5.6 اهم

 رنگ مقاومت: سفید کچی مقاومت 5% اجری  5.6 اهم 5 وات..

500 تومان /عدد

مقاومت اجری 5W وات 56 اهم

مقاومت اجری 5W وات 56 اهم

 رنگ مقاومت: سفید کچی مقاومت 5% اجری  56 اهم 5 وات..

500 تومان /عدد

مقاومت اجری 5W وات 68 اهم

مقاومت اجری 5W وات 68 اهم

 رنگ مقاومت: سفید کچی مقاومت 5% اجری  68 اهم 5 وات..

500 تومان /عدد

مقاومت اجری 5W وات 8.2 اهم

مقاومت اجری 5W وات 8.2 اهم

 رنگ مقاومت: سفید کچی مقاومت 5% اجری   8.2اهم 5 وات..

500 تومان /عدد

مقاومت اجری 5W وات 82 اهم

مقاومت اجری 5W وات 82 اهم

 رنگ مقاومت: سفید کچی مقاومت 5% اجری  82اهم 5 وات..

500 تومان /عدد

مقاومت اره ای 100K/5PIN

مقاومت اره ای 100K/5PIN

مقاومت 5 پين يک سر مشترک 100 کيلو اهم %5مقاومت100کیلو اهم 5پین دارای 4 مقاومت 100کیلویی با یک سر مشترک می باشند. روی بدنه این مقاومت ،بالای پایه اول سمت چپ ،نقطه ای وجود دارد که مشخص کن..

250 تومان

مقاومت اره ای 100K/9PIN

مقاومت اره ای 100K/9PIN

مقاومت 9 پين يک سر مشترک 100 کيلو اهم %5مقاومت100کیلو اهم 9پین دارای 8 مقاومت 100کیلویی با یک سر مشترک می باشند. روی بدنه این مقاومت ،بالای پایه اول سمت چپ ،نقطه ای وجود دارد که مشخص کن..

250 تومان

مقاومت اره ای 10K/10PIN

مقاومت اره ای 10K/10PIN

مقاومت 10 پين دو به دو 10 کيلو اهم %5مقاومت10کیلو اهم 10پین دارای 5 مقاومت 10کیلویی   می باشند. روی بدنه این مقاومت ،بالای پایه اول سمت چپ ،نقطه ای وجود دارد که مشخص کننده پایه یک&..

250 تومان

مقاومت اره ای 10K/11PIN

مقاومت اره ای 10K/11PIN

مقاومت 11 پين يک سر مشترک 10 کيلو اهم %5لطفا جهت تهیه این کالا از بخش سفارش خارج از طریق تلگرام یا  اپلیکیشن بله با 09121763996 ارتباط بر قرار کنیدمقاومت10کیلو ..

250 تومان

مقاومت اره ای 10K/5PIN

مقاومت اره ای 10K/5PIN

مقاومت 5 پين يک سر مشترک 10 کيلو اهم %5مقاومت10کیلو اهم 5پین دارای 4 مقاومت 10کیلویی با یک سر مشترک می باشند. روی بدنه این مقاومت ،بالای پایه اول سمت چپ ،نقطه ای وجود دارد که مشخص کننده..

250 تومان

مقاومت اره ای 10K/9PIN

مقاومت اره ای 10K/9PIN

مقاومت 9 پين يک سر مشترک 10 کيلو اهم %5مقاومت10کیلو اهم 9پین دارای 8 مقاومت 10کیلویی با یک سر مشترک می باشند. روی بدنه این مقاومت ،بالای پایه اول سمت چپ ،نقطه ای وجود دارد که مشخص کننده..

250 تومان

مقاومت اره ای 1K/5PIN

مقاومت اره ای 1K/5PIN

مقاومت 5 پين يک سر مشترک 1 کيلو اهم %5مقاومت1کیلو اهم 5پین دارای 4 مقاومت 1کیلویی با یک سر مشترک می باشند. روی بدنه این مقاومت ،بالای پایه اول سمت چپ ،نقطه ای وجود دارد که مشخص کننده&nb..

250 تومان

مقاومت اره ای 1K/9PIN

مقاومت اره ای 1K/9PIN

مقاومت 9 پين يک سر مشترک 1 کيلو اهم %5مقاومت1کیلو اهم 9پین دارای 8 مقاومت 1کیلویی با یک سر مشترک می باشند. روی بدنه این مقاومت ،بالای پایه اول سمت چپ ،نقطه ای وجود دارد که مشخص کننده&nb..

250 تومان

مقاومت اره ای 2.2K/5PIN

مقاومت اره ای 2.2K/5PIN

مقاومت 5 پين يک سر مشترک 2.2 کيلو اهم %5مقاومت2.20کیلو اهم 5پین دارای 4 مقاومت 2.2کیلویی با یک سر مشترک می باشند. روی بدنه این مقاومت ،بالای پایه اول سمت چپ ،نقطه ای وجود دارد که مشخص ک..

250 تومان

مقاومت اره ای 2.2K/9PIN

مقاومت اره ای 2.2K/9PIN

مقاومت 9 پين يک سر مشترک 2.2 کيلو اهم %5مقاومت2.2کیلو اهم 9پین دارای 8 مقاومت 2.2کیلویی با یک سر مشترک می باشند. روی بدنه این مقاومت ،بالای پایه اول سمت چپ ،نقطه ای وجود دارد که مشخص کن..

250 تومان

مقاومت اره ای 3.3K/9PIN

مقاومت اره ای 3.3K/9PIN

مقاومت 9 پين يک سر مشترک 3.3 کيلو اهم %5مقاومت3.3کیلو اهم 9پین دارای 8 مقاومت 3.3کیلویی با یک سر مشترک می باشند. روی بدنه این مقاومت ،بالای پایه اول سمت چپ ،نقطه ای وجود دارد که مشخص کن..

250 تومان

مقاومت اره ای 330/9PIN

مقاومت اره ای 330/9PIN

مقاومت 9 پين يک سر مشترک 330 اهم %5مقاومت330 اهم 9پین دارای 8 مقاومت 330 با یک سر مشترک می باشند. روی بدنه این مقاومت ،بالای پایه اول سمت چپ ،نقطه ای وجود دارد که مشخص کننده پایه ی..

250 تومان

مقاومت اره ای 330/9PIN

مقاومت اره ای 330/9PIN

مقاومت 9 پين يک سر مشترک 330 اهم %5مقاومت330 اهم 9پین دارای 8 مقاومت 330 با یک سر مشترک می باشند. روی بدنه این مقاومت ،بالای پایه اول سمت چپ ،نقطه ای وجود دارد که مشخص کننده پایه ی..

250 تومان

مقاومت اره ای 330/9PIN

مقاومت اره ای 330/9PIN

مقاومت 9 پين يک سر مشترک 330 اهم %5مقاومت330 اهم 9پین دارای 8 مقاومت 330 با یک سر مشترک می باشند. روی بدنه این مقاومت ،بالای پایه اول سمت چپ ،نقطه ای وجود دارد که مشخص کننده پایه ی..

250 تومان

مقاومت اره ای 330/9PIN

مقاومت اره ای 330/9PIN

مقاومت 9 پين يک سر مشترک 330 اهم %5مقاومت330 اهم 9پین دارای 8 مقاومت 330 با یک سر مشترک می باشند. روی بدنه این مقاومت ،بالای پایه اول سمت چپ ،نقطه ای وجود دارد که مشخص کننده پایه ی..

250 تومان

مقاومت اره ای 33K/9PIN

مقاومت اره ای 33K/9PIN

مقاومت 9 پين يک سر مشترک 33 کيلو اهم %5مقاومت33کیلو اهم 9پین دارای 8 مقاومت 33کیلویی با یک سر مشترک می باشند. روی بدنه این مقاومت ،بالای پایه اول سمت چپ ،نقطه ای وجود دارد که مشخص کننده..

250 تومان

مقاومت اره ای 4.7K/9PIN

مقاومت اره ای 4.7K/9PIN

مقاومت 9 پين يک سر مشترک 4.7 کيلو اهم %5مقاومت4.7کیلو اهم 9پین دارای 8 مقاومت 4.7کیلویی با یک سر مشترک می باشند. روی بدنه این مقاومت ،بالای پایه اول سمت چپ ،نقطه ای وجود دارد که مشخص کن..

250 تومان

مقاومت اره ای 560/9PIN

مقاومت اره ای 560/9PIN

مقاومت 9 پين يک سر مشترک 560 اهم %5مقاومت560 اهم 9پین دارای 8 مقاومت 560 با یک سر مشترک می باشند. روی بدنه این مقاومت ،بالای پایه اول سمت چپ ،نقطه ای وجود دارد که مشخص کننده پایه ی..

250 تومان

مقاومت اره ای 560/9PIN

مقاومت اره ای 560/9PIN

مقاومت 9 پين يک سر مشترک 560 اهم %5مقاومت560 اهم 9پین دارای 8 مقاومت 560 با یک سر مشترک می باشند. روی بدنه این مقاومت ،بالای پایه اول سمت چپ ،نقطه ای وجود دارد که مشخص کننده پایه ی..

250 تومان

مقاومت اره ای 560/9PIN

مقاومت اره ای 560/9PIN

مقاومت 9 پين يک سر مشترک 560 اهم %5مقاومت560 اهم 9پین دارای 8 مقاومت 560 با یک سر مشترک می باشند. روی بدنه این مقاومت ،بالای پایه اول سمت چپ ،نقطه ای وجود دارد که مشخص کننده پایه ی..

250 تومان

مقاومت اره ای 560/9PIN

مقاومت اره ای 560/9PIN

مقاومت 9 پين يک سر مشترک 560 اهم %5مقاومت560 اهم 9پین دارای 8 مقاومت 560 با یک سر مشترک می باشند. روی بدنه این مقاومت ،بالای پایه اول سمت چپ ،نقطه ای وجود دارد که مشخص کننده پایه ی..

250 تومان

مقاومت اره ای 6.8K/9PIN

مقاومت اره ای 6.8K/9PIN

مقاومت 9 پين يک سر مشترک 6.8 کيلو اهم %5مقاومت6.8کیلو اهم 9پین دارای 8 مقاومت 6.8کیلویی با یک سر مشترک می باشند. روی بدنه این مقاومت ،بالای پایه اول سمت چپ ،نقطه ای وجود دارد که مشخص کن..

250 تومان

مقاومت اره ای 6.8K/9PIN

مقاومت اره ای 6.8K/9PIN

مقاومت 9 پين يک سر مشترک 6.8 کيلو اهم %5مقاومت6.8کیلو اهم 9پین دارای 8 مقاومت 6.8کیلویی با یک سر مشترک می باشند. روی بدنه این مقاومت ،بالای پایه اول سمت چپ ،نقطه ای وجود دارد که مشخص کن..

250 تومان

مقاومت اره ای 6.8K/9PIN

مقاومت اره ای 6.8K/9PIN

مقاومت 9 پين يک سر مشترک 6.8 کيلو اهم %5مقاومت6.8کیلو اهم 9پین دارای 8 مقاومت 6.8کیلویی با یک سر مشترک می باشند. روی بدنه این مقاومت ،بالای پایه اول سمت چپ ،نقطه ای وجود دارد که مشخص کن..

250 تومان

مقاومت اره ای 6.8K/9PIN

مقاومت اره ای 6.8K/9PIN

مقاومت 9 پين يک سر مشترک 6.8 کيلو اهم %5مقاومت6.8کیلو اهم 9پین دارای 8 مقاومت 6.8کیلویی با یک سر مشترک می باشند. روی بدنه این مقاومت ،بالای پایه اول سمت چپ ،نقطه ای وجود دارد که مشخص کن..

250 تومان

مقاومت طلایی 0.1 اهم 50W

مقاومت طلایی 0.1 اهم 50W

مقاومت آلومينيومي 0.1 اهم 50 وات %5Product AttributesSelect AllDatasheetsResistorsChassis Mount ResistorsManufacturerStackpole Electronics Inc.SeriesKALPackaging Bulk Part StatusActiveResist..

15,000 تومان

مقاومت طلایی 0.47 اهم 50W

مقاومت طلایی 0.47 اهم 50W

مقاومت آلومينيومي 0.47 اهم 50 وات %5Product AttributesSelect AllDatasheetsResistorsChassis Mount ResistorsManufacturerStackpole Electronics Inc.SeriesKALPackaging Bulk Part StatusActiveResis..

15,000 تومان

مقاومت طلایی 1 اهم 25W

مقاومت طلایی 1 اهم 25W

مقاومت آلومينيومي 1 اهم 25 وات %5DatasheetsResistorsChassis Mount ResistorsManufacturerStackpole Electronics Inc.SeriesKALPackaging BulkPart StatusActiveResistance1 OhmsTolerance±5%Power (Watts)2..

8,000 تومان

مقاومت طلایی 1 اهم 50W

مقاومت طلایی 1 اهم 50W

مقاومت آلومينيومي 1 اهم 50 وات %5Product AttributesSelect AllDatasheetsResistorsChassis Mount ResistorsManufacturerStackpole Electronics Inc.SeriesKALPackaging Bulk Part StatusActiveResistan..

15,000 تومان

مقاومت طلایی 1.8K کیلو اهم 25W

مقاومت طلایی 1.8K کیلو اهم 25W

مقاومت آلومينيومي 1.8K کیلواهم 25 وات %5DatasheetsResistorsChassis Mount ResistorsManufacturerStackpole Electronics Inc.SeriesKALPackaging BulkPart StatusActiveResistance1.8K OhmsTolerance±5%Powe..

8,000 تومان

مقاومت طلایی 10 اهم 25W

مقاومت طلایی 10 اهم 25W

مقاومت آلومينيومي 10 اهم 25 وات %5DatasheetsResistorsChassis Mount ResistorsManufacturerStackpole Electronics Inc.SeriesKALPackaging BulkPart StatusActiveResistance10 OhmsTolerance±5%Power (Watts..

8,000 تومان

مقاومت طلایی 100 اهم 25W

مقاومت طلایی 100 اهم 25W

مقاومت آلومينيومي 100 اهم 25 وات %5DatasheetsResistorsChassis Mount ResistorsManufacturerStackpole Electronics Inc.SeriesKALPackaging BulkPart StatusActiveResistance100 OhmsTolerance±5%Power (Wat..

8,000 تومان

مقاومت طلایی 100 اهم 50W

مقاومت طلایی 100 اهم 50W

مقاومت آلومينيومي 100 اهم 50 وات %5Product AttributesSelect AllDatasheetsResistorsChassis Mount ResistorsManufacturerStackpole Electronics Inc.SeriesKALPackaging Bulk Part StatusActiveResist..

15,000 تومان

مقاومت طلایی 10K کیلو اهم 25W

مقاومت طلایی 10K کیلو اهم 25W

مقاومت آلومينيومي 10K کیلواهم 25 وات %5DatasheetsResistorsChassis Mount ResistorsManufacturerStackpole Electronics Inc.SeriesKALPackaging BulkPart StatusActiveResistance10K OhmsTolerance±5%Power ..

8,000 تومان

مقاومت طلایی 15 اهم 25W

مقاومت طلایی 15 اهم 25W

مقاومت آلومينيومي 15 اهم 25 وات %5DatasheetsResistorsChassis Mount ResistorsManufacturerStackpole Electronics Inc.SeriesKALPackaging BulkPart StatusActiveResistance15 OhmsTolerance±5%Power (Watts..

8,000 تومان

مقاومت طلایی 15 اهم 50W

مقاومت طلایی 15 اهم 50W

مقاومت آلومينيومي 15 اهم 50 وات %5Product AttributesSelect AllDatasheetsResistorsChassis Mount ResistorsManufacturerStackpole Electronics Inc.SeriesKALPackaging Bulk Part StatusActiveResista..

15,000 تومان

مقاومت طلایی 150 اهم 25W

مقاومت طلایی 150 اهم 25W

مقاومت آلومينيومي 150 اهم 25 وات %5DatasheetsResistorsChassis Mount ResistorsManufacturerStackpole Electronics Inc.SeriesKALPackaging BulkPart StatusActiveResistance150 OhmsTolerance±5%Power (Wat..

8,000 تومان

مقاومت طلایی 150 اهم 50W

مقاومت طلایی 150 اهم 50W

مقاومت آلومينيومي 150 اهم 50 وات %5Product AttributesSelect AllDatasheetsResistorsChassis Mount ResistorsManufacturerStackpole Electronics Inc.SeriesKALPackaging Bulk Part StatusActiveResist..

15,000 تومان

مقاومت طلایی 180 اهم 50W

مقاومت طلایی 180 اهم 50W

مقاومت آلومينيومي 180 اهم 50 وات %5Product AttributesSelect AllDatasheetsResistorsChassis Mount ResistorsManufacturerStackpole Electronics Inc.SeriesKALPackaging Bulk Part StatusActiveResist..

15,000 تومان

مقاومت طلایی 2.2 اهم 25W

مقاومت طلایی 2.2 اهم 25W

مقاومت آلومينيومي 2.2 اهم 25 وات %5DatasheetsResistorsChassis Mount ResistorsManufacturerStackpole Electronics Inc.SeriesKALPackaging BulkPart StatusActiveResistance2.2 OhmsTolerance±5%Power (Wat..

8,000 تومان

مقاومت طلایی 2.2 اهم 50W

مقاومت طلایی 2.2 اهم 50W

مقاومت آلومينيومي 2.2 اهم 50 وات %5Product AttributesSelect AllDatasheetsResistorsChassis Mount ResistorsManufacturerStackpole Electronics Inc.SeriesKALPackaging Bulk Part StatusActiveResist..

15,000 تومان

مقاومت طلایی 22 اهم 25W

مقاومت طلایی 22 اهم 25W

مقاومت آلومينيومي 22 اهم 25 وات %5DatasheetsResistorsChassis Mount ResistorsManufacturerStackpole Electronics Inc.SeriesKALPackaging BulkPart StatusActiveResistance22 OhmsTolerance±5%Power (Watts..

8,000 تومان

مقاومت طلایی 27 اهم 25W

مقاومت طلایی 27 اهم 25W

مقاومت آلومينيومي 27 اهم 25 وات %5DatasheetsResistorsChassis Mount ResistorsManufacturerStackpole Electronics Inc.SeriesKALPackaging BulkPart StatusActiveResistance27 OhmsTolerance±5%Power (Watts..

8,000 تومان

مقاومت طلایی 27 اهم 50W

مقاومت طلایی 27 اهم 50W

مقاومت آلومينيومي 27 اهم 50 وات %5Product AttributesSelect AllDatasheetsResistorsChassis Mount ResistorsManufacturerStackpole Electronics Inc.SeriesKALPackaging Bulk Part StatusActiveResista..

15,000 تومان

مقاومت طلایی 3.3 اهم 100W

مقاومت طلایی 3.3 اهم 100W

مقاومت آلومينيومي 3.3 اهم 100 وات %5Product AttributesSelect AllCategoriesResistorsChassis Mount ResistorsManufacturerStackpole Electronics Inc.SeriesKALPackaging Bulk Part StatusActiveResis..

24,000 تومان

مقاومت طلایی 3.3 اهم 25W

مقاومت طلایی 3.3 اهم 25W

مقاومت آلومينيومي 3.3 اهم 25 وات %5DatasheetsResistorsChassis Mount ResistorsManufacturerStackpole Electronics Inc.SeriesKALPackaging BulkPart StatusActiveResistance3.3 OhmsTolerance±5%Power (Wat..

8,000 تومان

مقاومت طلایی 3.3K کیلو اهم 25W

مقاومت طلایی 3.3K کیلو اهم 25W

مقاومت آلومينيومي 3.3K کیلواهم 25 وات %5DatasheetsResistorsChassis Mount ResistorsManufacturerStackpole Electronics Inc.SeriesKALPackaging BulkPart StatusActiveResistance3.3K OhmsTolerance±5%Powe..

8,000 تومان

مقاومت طلایی 33 اهم 25W

مقاومت طلایی 33 اهم 25W

مقاومت آلومينيومي 33 اهم 25 وات %5DatasheetsResistorsChassis Mount ResistorsManufacturerStackpole Electronics Inc.SeriesKALPackaging BulkPart StatusActiveResistance33 OhmsTolerance±5%Power (Watts..

8,000 تومان

مقاومت طلایی 330 اهم 25W

مقاومت طلایی 330 اهم 25W

مقاومت آلومينيومي 330 اهم 25 وات %5DatasheetsResistorsChassis Mount ResistorsManufacturerStackpole Electronics Inc.SeriesKALPackaging BulkPart StatusActiveResistance330 OhmsTolerance±5%Power (Wat..

8,000 تومان

مقاومت طلایی 39 اهم 25W

مقاومت طلایی 39 اهم 25W

مقاومت آلومينيومي 39 اهم 25 وات %5DatasheetsResistorsChassis Mount ResistorsManufacturerStackpole Electronics Inc.SeriesKALPackaging BulkPart StatusActiveResistance39 OhmsTolerance±5%Power (Watts..

8,000 تومان

مقاومت طلایی 39K کیلو اهم 25W

مقاومت طلایی 39K کیلو اهم 25W

مقاومت آلومينيومي 39K کیلواهم 25 وات %5CategoriesResistorsChassis Mount ResistorsManufacturerStackpole Electronics Inc.SeriesKALPackaging BulkPart StatusActiveResistance39K OhmsTolerance±5%Power ..

8,000 تومان

مقاومت طلایی 4.7 اهم 50W

مقاومت طلایی 4.7 اهم 50W

مقاومت آلومينيومي 4.7 اهم 50 وات %5Product AttributesSelect AllDatasheetsResistorsChassis Mount ResistorsManufacturerStackpole Electronics Inc.SeriesKALPackaging Bulk Part StatusActiveResist..

15,000 تومان

مقاومت طلایی 5.6 اهم 100W

مقاومت طلایی 5.6 اهم 100W

مقاومت آلومينيومي 5.6 اهم 100 وات %5Product AttributesSelect AllCategoriesResistorsChassis Mount ResistorsManufacturerStackpole Electronics Inc.SeriesKALPackaging Bulk Part StatusActiveResis..

23,000 تومان

مقاومت طلایی 56 اهم 25W

مقاومت طلایی 56 اهم 25W

مقاومت آلومينيومي 56 اهم 25 وات %5DatasheetsResistorsChassis Mount ResistorsManufacturerStackpole Electronics Inc.SeriesKALPackaging BulkPart StatusActiveResistance56 OhmsTolerance±5%Power (Watts..

8,000 تومان

مقاومت طلایی 560 اهم 50W

مقاومت طلایی 560 اهم 50W

مقاومت آلومينيومي 560 اهم 50 وات %5Product AttributesSelect AllDatasheetsResistorsChassis Mount ResistorsManufacturerStackpole Electronics Inc.SeriesKALPackaging Bulk Part StatusActiveResist..

15,000 تومان

مقاومت طلایی 6.8K کیلو اهم 25W

مقاومت طلایی 6.8K کیلو اهم 25W

مقاومت آلومينيومي 6.8K کیلواهم 25 وات %5DatasheetsResistorsChassis Mount ResistorsManufacturerStackpole Electronics Inc.SeriesKALPackaging BulkPart StatusActiveResistance6.8K OhmsTolerance±5%Powe..

8,000 تومان

مقاومت طلایی 680 اهم 25W

مقاومت طلایی 680 اهم 25W

مقاومت آلومينيومي680اهم 25 وات %5DatasheetsResistorsChassis Mount ResistorsManufacturerStackpole Electronics Inc.SeriesKALPackaging BulkPart StatusActiveResistance680 OhmsTolerance±5%Power (Watts..

8,000 تومان

مقاومت طلایی 680 اهم 50W

مقاومت طلایی 680 اهم 50W

مقاومت آلومينيومي 680 اهم 50 وات %5Product AttributesSelect AllDatasheetsResistorsChassis Mount ResistorsManufacturerStackpole Electronics Inc.SeriesKALPackaging Bulk Part StatusActiveResist..

15,000 تومان

مقاومت طلایی 68K کیلو اهم 25W

مقاومت طلایی 68K کیلو اهم 25W

مقاومت آلومينيومي 68K کیلواهم 25 وات %5CategoriesResistorsChassis Mount ResistorsManufacturerStackpole Electronics Inc.SeriesKALPackaging BulkPart StatusActiveResistance68K OhmsTolerance±5%Power ..

8,000 تومان

مقاومت طلایی 8.2 اهم 100W

مقاومت طلایی 8.2 اهم 100W

مقاومت آلومينيومي 8.2 اهم 100 وات %5Product AttributesSelect AllCategoriesResistorsChassis Mount ResistorsManufacturerStackpole Electronics Inc.SeriesKALPackaging Bulk Part StatusActiveResis..

23,000 تومان

مهره اسپیسر نمره 3

مهره اسپیسر نمره 3

مهره ایرانی نمره 3 Product AttributesSelect AllDatasheetsD-Sub Hardware Accessories CatalogManufacturerConecSeriesPart StatusActiveAccessory TypeHexagon Nut 3mmFor Use With/Related ProductsD-Sub ..

15 تومان

موتور و سه نظام(مینی دریل)

موتور و سه نظام(مینی دریل)

این محصول برای دریل کاری ها PCB یا برد مدارچاپی است.ولتاژ کاری: 12 ولتسرعت چرخش مته: 9800RPMقطر مته: 1 میلی متر..

10,000 تومان

مولتی ترن ایستاده 10 اهم

مولتی ترن ایستاده 10 اهم

مقاومت مولتي ترن ايستاده 25 دوره 10 اهمProduct AttributesSelect AllDatasheets3296 SeriesManufacturerBourns Inc.Series Packaging Bulk Part StatusActiveResistance10 OHMPower (Watts)0.5W, ..

650 تومان

مولتی ترن ایستاده 100 اهم

مولتی ترن ایستاده 100 اهم

مقاومت مولتي ترن ايستاده 25 دوره 100 اهمProduct AttributesSelect AllDatasheets3296 SeriesManufacturerBourns Inc.Series Packaging Bulk Part StatusActiveResistance100 OHMPower (Watts)0.5W..

500 تومان

مولتی ترن ایستاده 100K کیلو اهم

مولتی ترن ایستاده 100K کیلو اهم

مقاومت مولتي ترن ايستاده 25 دوره 100 کيلو اهمProduct AttributesSelect AllDatasheets3296 SeriesManufacturerBourns Inc.Series Packaging Bulk Part StatusActiveResistance100K OHMPower (Watt..

500 تومان

مولتی ترن ایستاده 10K کیلو اهم

مولتی ترن ایستاده 10K کیلو اهم

مقاومت مولتي ترن ايستاده 25 دوره 10 کيلو اهمProduct AttributesSelect AllDatasheets3296 SeriesManufacturerBourns Inc.Series Packaging Bulk Part StatusActiveResistance10K OHMPower (Watts)..

500 تومان

مولتی ترن ایستاده 1K کیلو اهم

مولتی ترن ایستاده 1K کیلو اهم

مقاومت مولتي ترن ايستاده 25 دوره 1 کيلو اهمProduct AttributesSelect AllDatasheets3296 SeriesManufacturerBourns Inc.Series Packaging Bulk Part StatusActiveResistance1 kOhmsPower (Watts)0..

500 تومان

مولتی ترن ایستاده 1M کیلو اهم

مولتی ترن ایستاده 1M کیلو اهم

مقاومت مولتي ترن ايستاده 25 دوره 1 مگا اهمProduct AttributesSelect AllDatasheets3296 SeriesManufacturerBourns Inc.Series Packaging Bulk Part StatusActiveResistance1M OHMPower (Watts)0.5..

500 تومان

مولتی ترن ایستاده 20  اهم

مولتی ترن ایستاده 20 اهم

مقاومت مولتي ترن ايستاده 25 دوره 1 کيلو اهمProduct AttributesSelect AllDatasheets3296 SeriesManufacturerBourns Inc.Series Packaging Bulk Part StatusActiveResistance20 OHMPower (Watts)0...

650 تومان

مولتی ترن ایستاده 200 اهم

مولتی ترن ایستاده 200 اهم

مقاومت مولتي ترن ايستاده 25 دوره 200 اهمProduct AttributesSelect AllDatasheets3296 SeriesManufacturerBourns Inc.Series Packaging Bulk Part StatusActiveResistance200 OHMPower (Watts)0.5W..

500 تومان

مولتی ترن ایستاده 200K کیلو اهم

مولتی ترن ایستاده 200K کیلو اهم

مقاومت مولتي ترن ايستاده 25 دوره 200 کيلو اهمProduct AttributesSelect AllDatasheets3296 SeriesManufacturerBourns Inc.Series Packaging Bulk Part StatusActiveResistance200K OHMPower (Watt..

500 تومان

مولتی ترن ایستاده 20K کیلو اهم

مولتی ترن ایستاده 20K کیلو اهم

مقاومت مولتي ترن ايستاده 25 دوره 1 کيلو اهمProduct AttributesSelect AllDatasheets3296 SeriesManufacturerBourns Inc.Series Packaging Bulk Part StatusActiveResistance20K OHMPower (Watts)0..

500 تومان

مولتی ترن ایستاده 25K کیلو اهم

مولتی ترن ایستاده 25K کیلو اهم

مقاومت مولتي ترن ايستاده 25 دوره 25 کيلو اهملطفا جهت تهیه این کالا از بخش سفارش خارج از طریق تلگرام یا  اپلیکیشن بله با 09121763996 ارتباط بر قرار کنیدProduct A..

650 تومان

مولتی ترن ایستاده 2K کیلو اهم

مولتی ترن ایستاده 2K کیلو اهم

مقاومت مولتي ترن ايستاده 25 دوره 1 کيلو اهمProduct AttributesSelect AllDatasheets3296 SeriesManufacturerBourns Inc.Series Packaging Bulk Part StatusActiveResistance1K OhmsPower (Watts)0..

500 تومان

مولتی ترن ایستاده 2M مگا اهم

مولتی ترن ایستاده 2M مگا اهم

مقاومت مولتي ترن ايستاده 25 دوره 2 مگا اهمProduct AttributesSelect AllDatasheets3296 SeriesManufacturerBourns Inc.Series Packaging Bulk Part StatusActiveResistance2M OHMPower (Watts)0.5..

500 تومان

مولتی ترن ایستاده 50 اهم

مولتی ترن ایستاده 50 اهم

مقاومت مولتي ترن ايستاده 25 دوره 50 اهمProduct AttributesSelect AllDatasheets3296 SeriesManufacturerBourns Inc.Series Packaging Bulk Part StatusActiveResistance50 OHMPower (Watts)0.5W, ..

500 تومان

مولتی ترن ایستاده 500 اهم

مولتی ترن ایستاده 500 اهم

مقاومت مولتي ترن ايستاده 25 دوره 500 اهمProduct AttributesSelect AllDatasheets3296 SeriesManufacturerBourns Inc.Series Packaging Bulk Part StatusActiveResistance500 OHMPower (Watts)0.5W..

500 تومان

مولتی ترن ایستاده 500K کیلو اهم

مولتی ترن ایستاده 500K کیلو اهم

مقاومت مولتي ترن ايستاده 25 دوره 500 کيلو اهمProduct AttributesSelect AllDatasheets3296 SeriesManufacturerBourns Inc.Series Packaging Bulk Part StatusActiveResistance500K OHMPower (Watt..

500 تومان

مولتی ترن ایستاده 50K کیلو اهم

مولتی ترن ایستاده 50K کیلو اهم

مقاومت مولتي ترن ايستاده 25 دوره 50 کيلو اهمProduct AttributesSelect AllDatasheets3296 SeriesManufacturerBourns Inc.Series Packaging Bulk Part StatusActiveResistance50K OHMPower (Watts)..

500 تومان

مولتی ترن ایستاده 5K کیلو اهم

مولتی ترن ایستاده 5K کیلو اهم

مقاومت مولتي ترن ايستاده 25 دوره 5 کيلو اهمProduct AttributesSelect AllDatasheets3296 SeriesManufacturerBourns Inc.Series Packaging Bulk Part StatusActiveResistance5K OHMPower (Watts)0...

500 تومان

مولتی ترن ایستاده طوسی 100K کیلواهم -BI

مولتی ترن ایستاده طوسی 100K کیلواهم -BI

مقاومت مولتي ترن ايستاده 20 دوره 100کیلواهم Product AttributesSelect AllDatasheets67 ModelManufacturerTT Electronics/BISeries67Packaging Bulk Part StatusActiveResistance100K OHMPower (W..

1,350 تومان

مولتی ترن ایستاده طوسی 10K کیلواهم -BI

مولتی ترن ایستاده طوسی 10K کیلواهم -BI

مقاومت مولتي ترن ايستاده 20 دوره 10کیلواهم Product AttributesSelect AllDatasheets67 ModelManufacturerTT Electronics/BISeries67Packaging Bulk Part StatusActiveResistance10K OHMPower (Wat..

1,350 تومان

مولتی ترن ایستاده طوسی 1K کیلواهم -BI

مولتی ترن ایستاده طوسی 1K کیلواهم -BI

مقاومت مولتي ترن ايستاده 20 دوره 1 کیلواهم Product AttributesSelect AllDatasheets67 ModelManufacturerTT Electronics/BISeries67Packaging Bulk Part StatusActiveResistance1K OHMPower (Watt..

1,350 تومان

مولتی ترن ایستاده طوسی 1M مگا اهم -BI

مولتی ترن ایستاده طوسی 1M مگا اهم -BI

مقاومت مولتي ترن ايستاده 20 دوره 1 مگااهم Product AttributesSelect AllDatasheets67 ModelManufacturerTT Electronics/BISeries67Packaging Bulk Part StatusActiveResistance1M OHMPower (Watts..

1,350 تومان

مولتی ترن ایستاده طوسی 200K کیلواهم -BI

مولتی ترن ایستاده طوسی 200K کیلواهم -BI

مقاومت مولتي ترن ايستاده 20 دوره 200 کیلواهم Product AttributesSelect AllDatasheets67 ModelManufacturerTT Electronics/BISeries67Packaging Bulk Part StatusActiveResistance200K OHMPower (..

1,350 تومان

مولتی ترن ایستاده طوسی 20K کیلواهم -BI

مولتی ترن ایستاده طوسی 20K کیلواهم -BI

مقاومت مولتي ترن ايستاده 20 دوره 20کیلواهم Product AttributesSelect AllDatasheets67 ModelManufacturerTT Electronics/BISeries67Packaging Bulk Part StatusActiveResistance20K OHMPower (Wat..

1,350 تومان

مولتی ترن ایستاده طوسی 2K کیلواهم -BI

مولتی ترن ایستاده طوسی 2K کیلواهم -BI

مقاومت مولتي ترن ايستاده 20 دوره 2 کیلواهم Product AttributesSelect AllDatasheets67 ModelManufacturerTT Electronics/BISeries67Packaging Bulk Part StatusActiveResistance2K OHMPower (Watt..

1,350 تومان

مولتی ترن ایستاده طوسی 500K کیلواهم -BI

مولتی ترن ایستاده طوسی 500K کیلواهم -BI

مقاومت مولتي ترن ايستاده 20 دوره 500 کیلواهم لطفا جهت تهیه این کالا از بخش سفارش خارج از طریق تلگرام یا  اپلیکیشن بله با 09121763996 ارتباط بر قرار کنیدPro..

1,350 تومان

مولتی ترن ایستاده طوسی 50K کیلواهم -BI

مولتی ترن ایستاده طوسی 50K کیلواهم -BI

مقاومت مولتي ترن ايستاده 20 دوره 50کیلواهم Product AttributesSelect AllDatasheets67 ModelManufacturerTT Electronics/BISeries67Packaging Bulk Part StatusActiveResistance50K OHMPower (Wat..

1,350 تومان

مولتی ترن ایستاده طوسی 5K کیلواهم -BI

مولتی ترن ایستاده طوسی 5K کیلواهم -BI

مقاومت مولتي ترن ايستاده 20 دوره 5 کیلواهم Product AttributesSelect AllDatasheets67 ModelManufacturerTT Electronics/BISeries67Packaging Bulk Part StatusActiveResistance5K OHMPower (Watt..

1,350 تومان

مولتی ترن ایستاده طوسی 10 اهم -BI

مولتی ترن ایستاده طوسی 10 اهم -BI

مقاومت مولتي ترن ايستاده 20 دوره 10 اهم Product AttributesSelect AllDatasheets67 ModelManufacturerTT Electronics/BISeries67Packaging Bulk Part StatusActiveResistance10 OHMPower (Watts)0..

1,350 تومان

مولتی ترن ایستاده طوسی 100 اهم -BI

مولتی ترن ایستاده طوسی 100 اهم -BI

مقاومت مولتي ترن ايستاده 20 دوره 100 اهم لطفا جهت تهیه این کالا از بخش سفارش خارج از طریق تلگرام یا  اپلیکیشن بله با 09121763996 ارتباط بر قرار کنیدProduct..

1,350 تومان

مولتی ترن ایستاده طوسی 20 اهم -BI

مولتی ترن ایستاده طوسی 20 اهم -BI

مقاومت مولتي ترن ايستاده 20 دوره 20 اهم لطفا جهت تهیه این کالا از بخش سفارش خارج از طریق تلگرام یا  اپلیکیشن بله با 09121763996 ارتباط بر قرار کنیدProduct ..

1,350 تومان

مولتی ترن ایستاده طوسی 200 اهم -BI

مولتی ترن ایستاده طوسی 200 اهم -BI

مقاومت مولتي ترن ايستاده 20 دوره 200 اهم لطفا جهت تهیه این کالا از بخش سفارش خارج از طریق تلگرام یا  اپلیکیشن بله با 09121763996 ارتباط بر قرار کنیدProduct..

1,350 تومان

مولتی ترن ایستاده طوسی 500 اهم -BI

مولتی ترن ایستاده طوسی 500 اهم -BI

مقاومت مولتي ترن ايستاده 20 دوره 500 اهم لطفا جهت تهیه این کالا از بخش سفارش خارج از طریق تلگرام یا  اپلیکیشن بله با 09121763996 ارتباط بر قرار کنیدProduct..

1,350 تومان

مولتی ترن خوابیده 10 اهم

مولتی ترن خوابیده 10 اهم

مقاومت مولتي ترن خوابيده 15 دوره 10 اهمProduct AttributesSelect AllDatasheets3006 SeriesTrimmer PotentiometersManufacturerBourns Inc.SeriesTrimpot® 3006 - SealedPackaging Tube Part Stat..

1,000 تومان

مولتی ترن خوابیده 100 اهم

مولتی ترن خوابیده 100 اهم

مقاومت مولتي ترن خوابيده 15 دوره 100 اهمProduct AttributesSelect AllDatasheets3006 SeriesTrimmer PotentiometersManufacturerBourns Inc.SeriesTrimpot® 3006 - SealedPackaging Tube Part Sta..

1,000 تومان

مولتی ترن خوابیده 100K کیلو اهم

مولتی ترن خوابیده 100K کیلو اهم

مقاومت مولتي ترن خوابيده 15 دوره 100 کیلواهمProduct AttributesSelect AllDatasheets3006 SeriesTrimmer PotentiometersManufacturerBourns Inc.SeriesTrimpot® 3006 - SealedPackaging Tube Part Stat..

1,000 تومان

مولتی ترن خوابیده 10K کیلو اهم

مولتی ترن خوابیده 10K کیلو اهم

مقاومت مولتي ترن خوابيده 15 دوره 10 کیلواهمProduct AttributesSelect AllDatasheets3006 SeriesTrimmer PotentiometersManufacturerBourns Inc.SeriesTrimpot® 3006 - SealedPackaging Tube Part Statu..

1,000 تومان

مولتی ترن خوابیده 1K کیلو اهم

مولتی ترن خوابیده 1K کیلو اهم

مقاومت مولتي ترن خوابيده 15 دوره 1 کیلواهمProduct AttributesSelect AllDatasheets3006 SeriesTrimmer PotentiometersManufacturerBourns Inc.SeriesTrimpot® 3006 - SealedPackaging Tube Part Status..

1,000 تومان

مولتی ترن خوابیده 1M مگا اهم

مولتی ترن خوابیده 1M مگا اهم

مقاومت مولتي ترن خوابيده 15 دوره 1 مگااهمProduct AttributesSelect AllDatasheets3006 SeriesTrimmer PotentiometersManufacturerBourns Inc.SeriesTrimpot® 3006 - SealedPackaging Tube Part StatusA..

1,000 تومان

مولتی ترن خوابیده 200K کیلو اهم

مولتی ترن خوابیده 200K کیلو اهم

مقاومت مولتي ترن خوابيده 15 دوره 200 کیلواهمProduct AttributesSelect AllDatasheets3006 SeriesTrimmer PotentiometersManufacturerBourns Inc.SeriesTrimpot® 3006 - SealedPackaging Tube Part Stat..

1,000 تومان

مولتی ترن خوابیده 20K کیلو اهم

مولتی ترن خوابیده 20K کیلو اهم

مقاومت مولتي ترن خوابيده 15 دوره 20 کیلواهمProduct AttributesSelect AllDatasheets3006 SeriesTrimmer PotentiometersManufacturerBourns Inc.SeriesTrimpot® 3006 - SealedPackaging Tube Part Statu..

1,000 تومان

مولتی ترن خوابیده 2K کیلو اهم

مولتی ترن خوابیده 2K کیلو اهم

مقاومت مولتي ترن خوابيده 15 دوره 2 کیلواهمProduct AttributesSelect AllDatasheets3006 SeriesTrimmer PotentiometersManufacturerBourns Inc.SeriesTrimpot® 3006 - SealedPackaging Tube Part Status..

1,000 تومان

مولتی ترن خوابیده 500 اهم

مولتی ترن خوابیده 500 اهم

مقاومت مولتي ترن خوابيده 15 دوره 500 اهمProduct AttributesSelect AllDatasheets3006 SeriesTrimmer PotentiometersManufacturerBourns Inc.SeriesTrimpot® 3006 - SealedPackaging Tube Part Sta..

1,000 تومان

مولتی ترن خوابیده 500K کیلو اهم

مولتی ترن خوابیده 500K کیلو اهم

مقاومت مولتي ترن خوابيده 15 دوره 500 کیلواهمProduct AttributesSelect AllDatasheets3006 SeriesTrimmer PotentiometersManufacturerBourns Inc.SeriesTrimpot® 3006 - SealedPackaging Tube Part Stat..

600 تومان

مولتی ترن خوابیده 50K کیلو اهم

مولتی ترن خوابیده 50K کیلو اهم

مقاومت مولتي ترن خوابيده 15 دوره 50 کیلواهمProduct AttributesSelect AllDatasheets3006 SeriesTrimmer PotentiometersManufacturerBourns Inc.SeriesTrimpot® 3006 - SealedPackaging Tube Part Statu..

600 تومان

مولتی ترن خوابیده 5K کیلو اهم

مولتی ترن خوابیده 5K کیلو اهم

مقاومت مولتي ترن خوابيده 15 دوره 5 کیلواهمProduct AttributesSelect AllDatasheets3006 SeriesTrimmer PotentiometersManufacturerBourns Inc.SeriesTrimpot® 3006 - SealedPackaging Tube Part Status..

600 تومان

مولتی ترن پیچ از بغل ایستاده 100 اهم

مولتی ترن پیچ از بغل ایستاده 100 اهم

مقاومت مولتي ترن ايستاده پیچ از بغل 25 دوره 100 اهمProduct AttributesSelect AllDatasheets3296 SeriesTrimmer PotentiometersManufacturerBourns Inc.SeriesTrimpot® 3296 - SealedPackaging Tape & R..

850 تومان

مولتی ترن پیچ از بغل ایستاده 100K کیلو اهم

مولتی ترن پیچ از بغل ایستاده 100K کیلو اهم

مقاومت مولتي ترن ايستاده پیچ از بغل 25 دوره 100 کيلو اهمProduct AttributesSelect AllDatasheets3296 SeriesTrimmer PotentiometersManufacturerBourns Inc.SeriesTrimpot® 3296 - SealedPackaging Tape &a..

850 تومان

مولتی ترن پیچ از بغل ایستاده 10K کیلو اهم

مولتی ترن پیچ از بغل ایستاده 10K کیلو اهم

مقاومت مولتي ترن ايستاده پیچ از بغل 25 دوره 10 کيلو اهمProduct AttributesSelect AllDatasheets3296 SeriesTrimmer PotentiometersManufacturerBourns Inc.SeriesTrimpot® 3296 - SealedPackaging Tape &am..

850 تومان

مولتی ترن پیچ از بغل ایستاده 1M مگا اهم

مولتی ترن پیچ از بغل ایستاده 1M مگا اهم

مقاومت مولتي ترن ايستاده پیچ از بغل 25 دوره 1 مگا اهمProduct AttributesSelect AllDatasheets3296 SeriesTrimmer PotentiometersManufacturerBourns Inc.SeriesTrimpot® 3296 - SealedPackaging Tape &..

850 تومان

مولتی ترن پیچ از بغل ایستاده 200 اهم

مولتی ترن پیچ از بغل ایستاده 200 اهم

مقاومت مولتي ترن ايستاده پیچ از بغل 25 دوره 200 اهمProduct AttributesSelect AllDatasheets3296 SeriesTrimmer PotentiometersManufacturerBourns Inc.SeriesTrimpot® 3296 - SealedPackaging Tape & R..

850 تومان

مولتی ترن پیچ از بغل ایستاده 20K کیلو اهم

مولتی ترن پیچ از بغل ایستاده 20K کیلو اهم

مقاومت مولتي ترن ايستاده پیچ از بغل 25 دوره 20 کيلو اهمProduct AttributesSelect AllDatasheets3296 SeriesTrimmer PotentiometersManufacturerBourns Inc.SeriesTrimpot® 3296 - SealedPackaging Tape &am..

850 تومان

مولتی ترن پیچ از بغل ایستاده 2K کیلو اهم

مولتی ترن پیچ از بغل ایستاده 2K کیلو اهم

مقاومت مولتي ترن ايستاده پیچ از بغل 25 دوره 2 کيلو اهمProduct AttributesSelect AllDatasheets3296 SeriesTrimmer PotentiometersManufacturerBourns Inc.SeriesTrimpot® 3296 - SealedPackaging Tape &..

850 تومان

مولتی ترن پیچ از بغل ایستاده 500K کیلو اهم

مولتی ترن پیچ از بغل ایستاده 500K کیلو اهم

مقاومت مولتي ترن ايستاده پیچ از بغل 25 دوره 500 کيلو اهمProduct AttributesSelect AllDatasheets3296 SeriesTrimmer PotentiometersManufacturerBourns Inc.SeriesTrimpot® 3296 - SealedPackaging Tape &a..

850 تومان

مولتی ترن پیچ از بغل ایستاده 50K کیلو اهم

مولتی ترن پیچ از بغل ایستاده 50K کیلو اهم

مقاومت مولتي ترن ايستاده پیچ از بغل 25 دوره 50 کيلو اهمProduct AttributesSelect AllDatasheets3296 SeriesTrimmer PotentiometersManufacturerBourns Inc.SeriesTrimpot® 3296 - SealedPackaging Tape &am..

650 تومان

مولتی ترن پیچ از بغل ایستاده 5K کیلو اهم

مولتی ترن پیچ از بغل ایستاده 5K کیلو اهم

مقاومت مولتي ترن ايستاده پیچ از بغل 25 دوره 5 کيلو اهمProduct AttributesSelect AllDatasheets3296 SeriesTrimmer PotentiometersManufacturerBourns Inc.SeriesTrimpot® 3296 - SealedPackaging Tape &..

650 تومان

مولتی متر اتو رنج VICTOR VC97

مولتی متر اتو رنج VICTOR VC97

توضیحاتDatasheetsمولتی متر ویکتور VC97 یک مالتی متر دیجیتال اتورنج (Auto Range) با قابلیت اندازه گیری رنج وسیعی از کمیت های الکتریکی می باشد. مولتی متر vc97 قابلیت اندازه گیری ولتاژ تا ..

90,000 تومان

مولتی متر دیجیتال اتو رنج DEC330FC

مولتی متر دیجیتال اتو رنج DEC330FC

مشخصات فنی مولتی متر دیجیتال DEC330مولتی متر DEC330 FC یک مالتی متر دیجیتال اتورنج (Auto Range) با قابلیت اندازه گیری رنج وسیعی از کمیت های الکتریکی می باشد. مولتی متر DEC330FC قابلیت ا..

85,000 تومان

مولتی متر دیجیتال کوچکDEC838

مولتی متر دیجیتال کوچکDEC838

قابلیت تست دیودقابلیت تست اتصالدارای خروجی مربعیدارای قابلیت تست ترانزیستورهشدار ضعیف شدن باتریاندازه گیری ولتاژ DC در محدوده: 0.1mV-1000Vاندازه گیری ولتاژ AC در محدوده: 0.1mV-750Vاندازه گیری جریان DC..

19,000 تومان

مینی دریل جعبه ای

مینی دریل جعبه ای

این مجموعه شامل آداپتور ، دریل دستی با دور بالا ، ست مته و سری های مورد نیاز است که همگی در یک جعبه قرار گرفته اند و برای تراش و سوراخ کاری فیبر است و موردی مناسب برای کارهای الکترونیکی و سوراخ کاری ب..

57,000 تومان

میکروفن خازنی

میکروفن خازنی

Product AttributesSelect AllDatasheetsPOM-3535L-2-R DrawingMicrophonesManufacturerPUI Audio, Inc.SeriesPOMPackaging Bulk Part StatusActiveTypeElectret CondenserOutput TypeAnalogDirectionOmni..

500 تومان

نمایشگر NOKIA LCD 5110

نمایشگر NOKIA LCD 5110

NOKIA 5110 LCD MODULEال سی دی 5110 دقیقا همان ال سی دی بکار رفته در گوشی نوکیا 5110 بوده که با توجه به اندازه مناسب و کنترلر PCD8544 و همچنین قیمت مناسب بسیار مورد استفاده و محبوبیت واقع شده..

14,500 تومان

نمایشگر ال سی دی 7 اینچ LCD TFT 7 INCH+TOUCH 480*800

نمایشگر ال سی دی 7 اینچ LCD TFT 7 INCH+TOUCH 480*800

800*480 ال سي دي گرافيکي7 Inch TFT LCD , 480*800 Module ; 16-Bit Parallel Bus TFT Module with Touch ScreenProduct AttributesSelect AllDatasheetsHSD070IDW1-A---Display Modules - LCD, OLED, GraphicManuf..

240,000 تومان

نوک نسوز قلع کش

نوک نسوز قلع کش

..

1,000 تومان

نوک هویه 20W-goot SMD اصلی
نوک هویه 40W-goot اصلی

نوک هویه 40W-goot اصلی

..

21,000 تومان

نوک هویه 60W-goot اصلی

نوک هویه 60W-goot اصلی

..

27,000 تومان

نوک هویه چینیgoot 20W

نوک هویه چینیgoot 20W

..

4,500 تومان

نوک هویه چینیgoot 40W

نوک هویه چینیgoot 40W

..

5,000 تومان

نوک هویه چینیgoot 60W

نوک هویه چینیgoot 60W

..

6,000 تومان

نگهدارنده برد ذره بین ار +پایه هویه
هویه اصلی 40W - GOOT

هویه اصلی 40W - GOOT

..

60,000 تومان

هویه اصلی 60W - GOOT

هویه اصلی 60W - GOOT

..

70,000 تومان

هویه معمولی 40W طرح GOOT
هویه معمولی 60W طرح GOOT
هیت سینگ 2*1.5 سانتی متر طرح U جهت TO220 مناسب 78XX

هیت سینگ 2*1.5 سانتی متر طرح U جهت TO220 مناسب 78XX

هیت سینک یا گرما گیر یا (heat sink) خنک کننده های آلومینمی ، قطعاتی از جنس فلز آلومینیم بوده که بصورت ورق ، ورق خم شده و فرم داده شده و یا بصورت پروفیل های با سطح مقطع و شکل های متفاوت طراحی می شوند و..

300 تومان

هیت سینگ 2*2.5 سانتی متر طرح تراشه ای TO220 مناسب 78XX

هیت سینگ 2*2.5 سانتی متر طرح تراشه ای TO220 مناسب 78XX

این قطعه جهت کاهش دمای ترانزیستور ها و رگولاتور ها به کار می رود.هیت سینک با آلیاژ آلومینیوم 2* 3 سانتی متر مناسب برای رگلاتور 7805 ، 7812 ،7806 ، 7809مناسب برای ترانزیستور ، TIP41، TIP42&nb..

350 تومان

هیت سینگ 3*2.5 سانتی متر طرح تراشه ای TO3 مناسب L298

هیت سینگ 3*2.5 سانتی متر طرح تراشه ای TO3 مناسب L298

Product AttributesSelect AllCategoriesFans, Thermal ManagementThermal - Heat SinksManufacturerAssmann WSW ComponentsSeries-Part StatusActiveTypeTop MountPackage CooledTO-220Attachment MethodBolt OnSha..

1,000 تومان

هیت سینگ 42*3.5 سانتی متر طرح U مخصوص ای سی های قابلمه ای مثل 2N3055

هیت سینگ 42*3.5 سانتی متر طرح U مخصوص ای سی های قابلمه ای مثل 2N3055

این هیت سنک- مخصوص ترانزیستورهای قابلمه ای میباشد ..

1,600 تومان

ولوم دوبل 100K-B کیلو اهم

ولوم دوبل 100K-B کیلو اهم

ولوم دوبل خطي همراه با مهره 100 کیلو اهم 20 ميليمترProduct AttributesSelect AllDatasheetsPDB18 SeriesRotary Potentiometers, RheostatsManufacturerBourns Inc.SeriesPro Audio PDB18Packaging Bulk&nbs..

1,500 تومان

ولوم دوبل 10K-B کیلو اهم

ولوم دوبل 10K-B کیلو اهم

ولوم دوبل خطي همراه با مهره 10 کیلو اهم 20 ميليمترProduct AttributesSelect AllDatasheetsPDB18 SeriesRotary Potentiometers, RheostatsManufacturerBourns Inc.SeriesPro Audio PDB18Packaging Bulk ..

1,500 تومان

ولوم دوبل 1K-B کیلو اهم

ولوم دوبل 1K-B کیلو اهم

ولوم دوبل خطي همراه با مهره 1 کیلو اهم 20 ميليمترProduct AttributesSelect AllDatasheetsPDB18 SeriesRotary Potentiometers, RheostatsManufacturerBourns Inc.SeriesPro Audio PDB18Packaging Bulk ..

1,500 تومان

ولوم دوبل 20K-B کیلو اهم

ولوم دوبل 20K-B کیلو اهم

ولوم دوبل خطي همراه با مهره 20 کیلو اهم 20 ميليمترProduct AttributesSelect AllDatasheetsPDB18 SeriesRotary Potentiometers, RheostatsManufacturerBourns Inc.SeriesPro Audio PDB18Packaging Bulk ..

1,500 تومان

ولوم دوبل 50K-B کیلو اهم

ولوم دوبل 50K-B کیلو اهم

ولوم دوبل خطي همراه با مهره 50 کیلو اهم 20 ميليمترProduct AttributesSelect AllDatasheetsPDB18 SeriesRotary Potentiometers, RheostatsManufacturerBourns Inc.SeriesPro Audio PDB18Packaging Bulk ..

1,500 تومان

ولوم دوبل 5K-B کیلو اهم

ولوم دوبل 5K-B کیلو اهم

ولوم دوبل خطي همراه با مهره 5 کیلو اهم 20 ميليمترProduct AttributesSelect AllDatasheetsPDB18 SeriesRotary Potentiometers, RheostatsManufacturerBourns Inc.SeriesPro Audio PDB18Packaging Bulk ..

1,500 تومان

ولوم معمولی 100K-B مگا اهم

ولوم معمولی 100K-B مگا اهم

ولوم خطي همراه با مهره 100 کیلو اهم 20 ميليمترProduct AttributesSelect AllDatasheetsPDB18 SeriesRotary Potentiometers, RheostatsManufacturerBourns Inc.SeriesPro Audio PDB18Packaging Tray Par..

1,000 تومان

ولوم معمولی 10K-B مگا اهم

ولوم معمولی 10K-B مگا اهم

ولوم خطي همراه با مهره 10 کیلو اهم 20 ميليمترProduct AttributesSelect AllDatasheetsPDB18 SeriesRotary Potentiometers, RheostatsManufacturerBourns Inc.SeriesPro Audio PDB18Packaging Tray Part..

1,000 تومان

ولوم معمولی 1K-B مگا اهم

ولوم معمولی 1K-B مگا اهم

ولوم خطي همراه با مهره 1 کیلو اهم 20 ميليمترProduct AttributesSelect AllDatasheetsPDB18 SeriesRotary Potentiometers, RheostatsManufacturerBourns Inc.SeriesPro Audio PDB18Packaging Tray Part ..

1,000 تومان

ولوم معمولی 1M-B مگا اهم

ولوم معمولی 1M-B مگا اهم

ولوم خطي همراه با مهره 1 مگا اهم 20 ميليمترProduct AttributesSelect AllDatasheetsPDB18 SeriesRotary Potentiometers, RheostatsManufacturerBourns Inc.SeriesPro Audio PDB18Packaging Tray Part S..

1,000 تومان

ولوم معمولی 200K-B مگا اهم

ولوم معمولی 200K-B مگا اهم

ولوم خطي همراه با مهره 200 کیلو اهم 20 ميليمترProduct AttributesSelect AllDatasheetsPDB18 SeriesRotary Potentiometers, RheostatsManufacturerBourns Inc.SeriesPro Audio PDB18Packaging Tray Par..

1,000 تومان

ولوم معمولی 20K-B مگا اهم

ولوم معمولی 20K-B مگا اهم

ولوم خطي همراه با مهره 20 کیلو اهم 20 ميليمترProduct AttributesSelect AllDatasheetsPDB18 SeriesRotary Potentiometers, RheostatsManufacturerBourns Inc.SeriesPro Audio PDB18Packaging Tray Part..

1,000 تومان

ولوم معمولی 2K-B مگا اهم

ولوم معمولی 2K-B مگا اهم

ولوم خطي همراه با مهره 2 کیلو اهم 20 ميليمترProduct AttributesSelect AllDatasheetsPDB18 SeriesRotary Potentiometers, RheostatsManufacturerBourns Inc.SeriesPro Audio PDB18Packaging Tray Part ..

1,000 تومان

ولوم معمولی 500 اهم

ولوم معمولی 500 اهم

ولوم خطي همراه با مهره 500  اهم 20 ميليمترProduct AttributesSelect AllDatasheetsPDB18 SeriesRotary Potentiometers, RheostatsManufacturerBourns Inc.SeriesPro Audio PDB18Packaging Tray Pa..

1,000 تومان

ولوم معمولی 500K-B مگا اهم

ولوم معمولی 500K-B مگا اهم

ولوم خطي همراه با مهره 500 کیلو اهم 20 ميليمترProduct AttributesSelect AllDatasheetsPDB18 SeriesRotary Potentiometers, RheostatsManufacturerBourns Inc.SeriesPro Audio PDB18Packaging Tray Par..

1,000 تومان

ولوم معمولی 50K-B مگا اهم

ولوم معمولی 50K-B مگا اهم

ولوم خطي همراه با مهره 50 کیلو اهم 20 ميليمترProduct AttributesSelect AllDatasheetsPDB18 SeriesRotary Potentiometers, RheostatsManufacturerBourns Inc.SeriesPro Audio PDB18Packaging Tray Part..

1,000 تومان

ولوم مولتی ترن 100 اهم

ولوم مولتی ترن 100 اهم

ولوم مولتي ترن 100 اهمProduct AttributesSelect AllDatasheets3590 Series DatasheetRotary Potentiometers, RheostatsManufacturerBourns Inc.Series3590Packaging Bulk Part StatusActiveTaperLinearR..

13,500 تومان

ولوم مولتی ترن 100K کیلو اهم

ولوم مولتی ترن 100K کیلو اهم

ولوم مولتي ترن 100 کيلو اهمProduct AttributesSelect AllDatasheets3590 Series DatasheetRotary Potentiometers, RheostatsManufacturerBourns Inc.Series3590Packaging Bulk Part StatusActiveTaperLi..

13,500 تومان

ولوم مولتی ترن 10K کیلو اهم

ولوم مولتی ترن 10K کیلو اهم

ولوم مولتي ترن 10 کيلو اهمProduct AttributesSelect AllDatasheets3590 Series DatasheetRotary Potentiometers, RheostatsManufacturerBourns Inc.Series3590Packaging Bulk Part StatusActiveTaperLin..

13,000 تومان

ولوم مولتی ترن 1K کیلو اهم

ولوم مولتی ترن 1K کیلو اهم

ولوم مولتي ترن 1 کيلو اهمProduct AttributesSelect AllDatasheets3590 Series DatasheetRotary Potentiometers, RheostatsManufacturerBourns Inc.Series3590Packaging Bulk Part StatusActiveTaperLine..

13,000 تومان

نمايش 1401 تا 1600 از 1714 (9 صفحه)