این یک ماژول جدید هشدار هدر می باشد. که می تواند برای پیغام های مثل قوانین کوکی یا هر پیام دیگری که نیاز دارید به بازدیکنندگان نمایش دهید استفاده کنید. ماژول های مختلفی می تواند در هر صفحه فعال شود و آن ها را به می توانید با ظاهرها و استایل های مختلفی نمایش داده یا تنظیم نماید که همیشه نمایش داده شوند یا فقط یک بار.

پتانسیومتر معمولی

پتانسیومتر معمولی

انواع پتانسیومتر معمولی

نمایش:
مرتب کردن براساس:

پتانسیومتر خوابیده 100 اهم

مقاومت پتانسيومتر خوابيده 100 اهمProduct AttributesSelect AllDatasheetsEVNDTrimmer PotentiometersManufacturerPanasonic Electronic ComponentsSeriesEVN-D8AA03B13Packaging Bulk Part StatusObsol..

250 تومان

پتانسیومتر خوابیده 100K کیلو اهم

مقاومت پتانسيومتر خوابيده 100 کیلواهمProduct AttributesSelect AllDatasheetsEVNDTrimmer PotentiometersManufacturerPanasonic Electronic ComponentsSeriesEVN-D8AA03B13Packaging Bulk Part StatusO..

250 تومان

پتانسیومتر خوابیده 10K کیلو اهم

مقاومت پتانسيومتر خوابيده 10 کیلواهمProduct AttributesSelect AllDatasheetsEVNDTrimmer PotentiometersManufacturerPanasonic Electronic ComponentsSeriesEVN-D8AA03B13Packaging Bulk Part StatusOb..

250 تومان

پتانسیومتر خوابیده 1K کیلو اهم

مقاومت پتانسيومتر خوابيده 1 کیلواهمProduct AttributesSelect AllDatasheetsEVNDTrimmer PotentiometersManufacturerPanasonic Electronic ComponentsSeriesEVN-D8AA03B13Packaging Bulk Part StatusObs..

250 تومان

پتانسیومتر خوابیده 1M مگا اهم

مقاومت پتانسيومتر خوابيده 1 مگااهمProduct AttributesSelect AllDatasheetsEVNDTrimmer PotentiometersManufacturerPanasonic Electronic ComponentsSeriesEVN-D8AA03B13Packaging Bulk Part StatusObso..

250 تومان

پتانسیومتر خوابیده 200K کیلو اهم

مقاومت پتانسيومتر خوابيده 200 کیلواهمProduct AttributesSelect AllDatasheetsEVNDTrimmer PotentiometersManufacturerPanasonic Electronic ComponentsSeriesEVN-D8AA03B13Packaging Bulk Part StatusO..

250 تومان

پتانسیومتر خوابیده 20K کیلو اهم

مقاومت پتانسيومتر خوابيده 20 کیلواهمProduct AttributesSelect AllDatasheetsEVNDTrimmer PotentiometersManufacturerPanasonic Electronic ComponentsSeriesEVN-D8AA03B13Packaging Bulk Part StatusOb..

250 تومان

پتانسیومتر خوابیده 2K کیلو اهم

مقاومت پتانسيومتر خوابيده 2 کیلواهمProduct AttributesSelect AllDatasheetsEVNDTrimmer PotentiometersManufacturerPanasonic Electronic ComponentsSeriesEVN-D8AA03B13Packaging Bulk Part StatusObs..

250 تومان

پتانسیومتر خوابیده 500 اهم

مقاومت پتانسيومتر خوابيده 500 اهمProduct AttributesSelect AllDatasheetsEVNDTrimmer PotentiometersManufacturerPanasonic Electronic ComponentsSeriesEVN-D8AA03B13Packaging Bulk Part StatusObsol..

250 تومان

پتانسیومتر خوابیده 500K کیلو اهم

مقاومت پتانسيومتر خوابيده 500 کیلواهمProduct AttributesSelect AllDatasheetsEVNDTrimmer PotentiometersManufacturerPanasonic Electronic ComponentsSeriesEVN-D8AA03B13Packaging Bulk Part StatusO..

250 تومان

پتانسیومتر خوابیده 50K کیلو اهم

مقاومت پتانسيومتر خوابيده 50 کیلواهمProduct AttributesSelect AllDatasheetsEVNDTrimmer PotentiometersManufacturerPanasonic Electronic ComponentsSeriesEVN-D8AA03B13Packaging Bulk Part StatusOb..

250 تومان

پتانسیومتر خوابیده 5K کیلو اهم

مقاومت پتانسيومتر خوابيده 5 کیلواهمProduct AttributesSelect AllDatasheetsEVNDTrimmer PotentiometersManufacturerPanasonic Electronic ComponentsSeriesEVN-D8AA03B13Packaging Bulk Part StatusObs..

250 تومان