انواع مقاومت اجری 10 وات

انواع مقاومت اجری 10 واتمقایسه کالا (0)


مقاومت اجری 10W وات 0.1 اهم

مقاومت اجری 10W وات 0.1 اهم

 رنگ مقاومت: سفید کچی مقاومت 5% اجری  0.1 اهم 10 واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید ..

450 تومان

مقاومت اجری 10W وات 0.22 اهم

مقاومت اجری 10W وات 0.22 اهم

 رنگ مقاومت: سفید کچی مقاومت 5% اجری  0.22 اهم 10 واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید ..

450 تومان

مقاومت اجری 10W وات 0.33 اهم

مقاومت اجری 10W وات 0.33 اهم

 رنگ مقاومت: سفید کچی مقاومت 5% اجری  0.33 اهم 10 واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید ..

450 تومان

مقاومت اجری 10W وات 0.68 اهم

مقاومت اجری 10W وات 0.68 اهم

 رنگ مقاومت: سفید کچی مقاومت 5% اجری  0.68 اهم 10 واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید ..

450 تومان

مقاومت اجری 10W وات 10 اهم

مقاومت اجری 10W وات 10 اهم

 رنگ مقاومت: سفید کچی مقاومت 5% اجری  10 اهم 10 واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید ..

450 تومان

مقاومت اجری 10W وات 100 اهم

مقاومت اجری 10W وات 100 اهم

 رنگ مقاومت: سفید کچی مقاومت 5% اجری  100 اهم 10 واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید ..

450 تومان

مقاومت اجری 10W وات 12 اهم

مقاومت اجری 10W وات 12 اهم

 رنگ مقاومت: سفید کچی مقاومت 5% اجری  10 اهم 12 واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید ..

450 تومان

مقاومت اجری 10W وات 15 اهم

مقاومت اجری 10W وات 15 اهم

 رنگ مقاومت: سفید کچی مقاومت 5% اجری  10 اهم 15 واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید ..

450 تومان

مقاومت اجری 10W وات 15K اهم

مقاومت اجری 10W وات 15K اهم

 رنگ مقاومت: سفید کچی مقاومت 5% اجری  10 اهم 15K واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید ..

450 تومان

مقاومت اجری 10W وات 1K اهم

مقاومت اجری 10W وات 1K اهم

 رنگ مقاومت: سفید کچی مقاومت 5% اجری  10 اهم 1K واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید ..

450 تومان

مقاومت اجری 10W وات 2.2 اهم

مقاومت اجری 10W وات 2.2 اهم

 رنگ مقاومت: سفید کچی مقاومت 5% اجری  2.2 اهم 10 واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید ..

450 تومان

مقاومت اجری 10W وات 2.7 اهم

مقاومت اجری 10W وات 2.7 اهم

 رنگ مقاومت: سفید کچی مقاومت 5% اجری  2.7 اهم 10 واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید ..

450 تومان

مقاومت اجری 10W وات 2.7K اهم

مقاومت اجری 10W وات 2.7K اهم

 رنگ مقاومت: سفید کچی مقاومت 5% اجری  10 اهم 2.7K واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید ..

450 تومان

مقاومت اجری 10W وات 22 اهم

مقاومت اجری 10W وات 22 اهم

 رنگ مقاومت: سفید کچی مقاومت 5% اجری  22 اهم 10 واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید..

450 تومان

مقاومت اجری 10W وات 220 اهم

مقاومت اجری 10W وات 220 اهم

 رنگ مقاومت: سفید کچی مقاومت 5% اجری  220 اهم 10 واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید..

450 تومان

مقاومت اجری 10W وات 27 اهم

مقاومت اجری 10W وات 27 اهم

 رنگ مقاومت: سفید کچی مقاومت 5% اجری  27 اهم 10 واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید ..

450 تومان

مقاومت اجری 10W وات 3.3 اهم

مقاومت اجری 10W وات 3.3 اهم

 رنگ مقاومت: سفید کچی مقاومت 5% اجری  3.3 اهم 10 واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید ..

450 تومان

مقاومت اجری 10W وات 3.9 اهم

مقاومت اجری 10W وات 3.9 اهم

 رنگ مقاومت: سفید کچی مقاومت 5% اجری  3.9 اهم 10 واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید ..

450 تومان

مقاومت اجری 10W وات 33 اهم

مقاومت اجری 10W وات 33 اهم

 رنگ مقاومت: سفید کچی مقاومت 5% اجری  33 اهم 10 واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید ..

450 تومان

مقاومت اجری 10W وات 330 اهم

مقاومت اجری 10W وات 330 اهم

 رنگ مقاومت: سفید کچی مقاومت 5% اجری  330 اهم 10 واتلطفا جهت تهیه این کالا به بخش سفارش تهیه از بازار مراجعه نمایید ..

450 تومان

نمايش 1 تا 20 از 34 (2 صفحه)