رله دو کنتاکت

رله دو کنتاکتهیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.