د-یود زینر DIPمقایسه کالا (0)


دیود زینر DZ-10V  0.5W

دیود زینر DZ-10V 0.5W

 DZ-10V -0.5W SILICON PLANAR ZENER DIODESD..

40 تومان

دیود زینر DZ-10V  1W

دیود زینر DZ-10V 1W

  1N4740-DZ-10V -1W SILICON PLANAR ZENER DIODESD..

60 تومان

دیود زینر DZ-11V  0.5W

دیود زینر DZ-11V 0.5W

 DZ-11V -0.5W SILICON PLANAR ZENER DIODESD..

40 تومان

دیود زینر DZ-11V  1W

دیود زینر DZ-11V 1W

 1n4741-DZ-11V -1W SILICON PLANAR ZENER DIODESD..

60 تومان

دیود زینر DZ-12V  0.5W

دیود زینر DZ-12V 0.5W

 DZ-12V -0.5W SILICON PLANAR ZENER DIODESD..

40 تومان

دیود زینر DZ-12V  1W

دیود زینر DZ-12V 1W

  1n4741-DZ-12V -1W SILICON PLANAR ZENER DIODESD..

60 تومان

دیود زینر DZ-13V  0.5W

دیود زینر DZ-13V 0.5W

 DZ-13V -0.5W SILICON PLANAR ZENER DIODESD..

40 تومان

دیود زینر DZ-13V  1W

دیود زینر DZ-13V 1W

 1N4743-DZ-13V -1W SILICON PLANAR ZENER DIODESD..

60 تومان

دیود زینر DZ-15V  0.5W

دیود زینر DZ-15V 0.5W

 DZ-15V -0.5W SILICON PLANAR ZENER DIODESD..

40 تومان

دیود زینر DZ-15V  1W

دیود زینر DZ-15V 1W

 1n4744-DZ-15V -1W SILICON PLANAR ZENER DIODESD..

60 تومان

دیود زینر DZ-16V  0.5W

دیود زینر DZ-16V 0.5W

 DZ-16V -0.5W SILICON PLANAR ZENER DIODESD..

40 تومان

دیود زینر DZ-16V  1W

دیود زینر DZ-16V 1W

 1n4745-DZ-16V -1W SILICON PLANAR ZENER DIODESD..

60 تومان

دیود زینر DZ-18V  0.5W

دیود زینر DZ-18V 0.5W

 DZ-18V -0.5W SILICON PLANAR ZENER DIODESD..

40 تومان

دیود زینر DZ-18V  1W

دیود زینر DZ-18V 1W

 1n4746-DZ-18V -1W SILICON PLANAR ZENER DIODESD..

60 تومان

دیود زینر DZ-2.2V 0.5W

دیود زینر DZ-2.2V 0.5W

 DZ-2.2V -0.5W SILICON PLANAR ZENER DIODESD..

40 تومان

دیود زینر DZ-2.7V 0.5W

دیود زینر DZ-2.7V 0.5W

 DZ-2.7V -0.5W SILICON PLANAR ZENER DIODESD..

40 تومان

دیود زینر DZ-20V  0.5W

دیود زینر DZ-20V 0.5W

 DZ-20V -0.5W SILICON PLANAR ZENER DIODESD..

40 تومان

دیود زینر DZ-20V 1W

دیود زینر DZ-20V 1W

 1n4747-DZ-20V -1W SILICON PLANAR ZENER DIODESD..

60 تومان

دیود زینر DZ-22V  0.5W

دیود زینر DZ-22V 0.5W

 DZ-22V -0.5W SILICON PLANAR ZENER DIODESD..

40 تومان

دیود زینر DZ-22V 1W

دیود زینر DZ-22V 1W

 1n4748-DZ-22V -1W SILICON PLANAR ZENER DIODESD..

60 تومان

نمايش 1 تا 20 از 49 (3 صفحه)